lektoren

An arrow divider

10: Formidling af historie

Dette indlæg er num­mer 10 af 11 i serien De faglige mål i historie
4 min­ut­ters læsning

Så er det et år siden, jeg start­ede på min blogserie om de faglige mål. Nu må jeg hellere se at få den gjort færdig.

Elev­erne skal kunne ” formi­dle his­torisk ind­sigt på forskel­lige måder og begrunde dem”.

Jeg må nok blankt indrømme, at jeg vist­nok aldrig har bedt elev­erne om at begrunde, hvor­dan de har formi­dlet his­to­rien i de opgaver jeg har stil­let dem. Det har typisk været mig, som har bedt om et bestemt pro­dukt. Måske er det et vink med en vogn­stang fra min­is­teri­et om at give mere spillerum til elev­erne, når det kom­mer til deres små og store pro­duk­ter i timerne.

Det kan give noget ener­gi til læringsrum­met, hvis man giv­er elev­erne lov til at bruge andre værk­tø­jer end man selv havde tænkt sig. Og så er det jo egentlig oplagt at bede om en begrun­delse for det, som et bidrag til udvikling af elev­ernes 21st cen­tu­ry mediekompetencer.

Det er oplagt, at visuelle og mul­ti­modale pro­duk­ter vil komme ud til en større mål­gruppe end en skriftlig frem­still­ing — men der er mange andre para­me­tre, styrk­er og svaghed­er ved de forskel­lige medi­er, som elev­erne kunne forholde sig til.

Her er nogle bud på medi­er, som kol­leger eller jeg selv har ladet elev­erne bruge til formidling af historie:

Screen­cast — som min gode kol­le­ga Per har skrevet om på it i gymnasiet

Tid­slin­jeSå har jeg selv forsøgt mig med tid­slin­jeværk­tø­jet ‘Dip­i­ty’, hvor elev­erne kan lægge billed­er og doku­menter ind. Jeg er dog ikke sikker  på at Dip­i­ty er det bed­ste værk­tøj til tid­slin­jer pt.

Min slægt­shis­to­rie 1973–2012 on Dip­i­ty.

Tv-nyhed: Min kan­di­dat Nis Peter Ahlmann sat­te elev­erne til at formi­dle his­to­ri­er fra den kolde krig som nyhedsind­slag — og det var ikke engang i en medieklasse:

I his­to­rielær­erforenin­gens konkur­rence får vi også mange kreative ind­slag ind — bla. den fine fortælling om det ara­biske forår:

Teg­ne­serie: Afs­lut et for­løb med at det skal formi­dles som tegneserie:

overblik

Billed­blog: I forbindelse med en studi­etur til London:

Opgave:

På studi­eturen skal hver gruppe lave en faglig billed­blog, hvor I svar­er på små opgaver. Grup­pen må selv vælge plat­form : Insta­gram, Tum­blr, Face­book eller lig­nende, men føl­gende krav skal opfyldes:

  • Co-owned kon­to: Alle i grup­pen skal kunne logge ind og lægge billed­er og tekst på.
  • Alle i klassen + lær­erne skal have adgang til at følge bloggen – I må selv bestemme om den skal være offentlig.

Jeg ved ikke helt, hvor fagligt det blev og jeg fik ikke bedt om en begrun­delse for valg af medi­um. Næste gang skal kravene til billed­bloggen nok være lidt mere specifikke.

4gilzandabigben Instagram(jeg tror de forhold­er sig lidt iro­nisk dis­tancerende til “ung­domsme­di­et” her)

The Lon­don­ers - Word­Press

Lon­don Call­ing — Blogspot

Tour the Lon­don (Face­book)

Lon­don 2014 (Tum­blr)

Lon­don­blog­gers (Insta­gram)

Til sidst et par ikke-afprøvede ideer :

His­to­rien som et computerspil

Kunne man overve­je at lade elev­erne lave dan­sk-his­to­rieop­gave i andre medi­er end den klas­siske, akademiske skriftlige opgave ? Jeg ved godt det er dér vi skal hen i forhold til SRP, men elev­erne — måske især dren­gene — er jo vant til mul­ti­modale fortællinger fra deres com­put­er­spil, og det kunne måske gøre over­gan­gen til gym­nasi­et let­tere for elever fra gym­nasiefremmede miljøer. Fx: “Du kan evt. afle­vere din formidling­sop­gave som en “syn­opse” til et com­put­er­spil a la Civ­i­liza­tion eller Magtens Segl ” …

“Samtid­shis­to­rie” som en Storify-fortælling.

“Stori­fy” er et pro­gram, der kan trawle forskel­lige sociale medi­er for mate­ri­ale om et bestemt emne. Her har jeg lavet en lille én om vores tragikomiske farvel til VM for to år siden. På samme måde kunne elev­erne fortælle his­to­rien om en aktuel hæn­delse — og derved kunne man illus­trere, at his­to­riefortælling også han­dler om udvæl­gelse af fakta/kilder.

På den anden side får elev­erne jo så min­dre træn­ing i opstill­ing af not­er og lit­ter­aturlis­ter, hvis man bruger tid på disse ting.

Kon­klu­sion­er og anbe­falinger — også til mig selv:

Intro­ducér elev­erne grad­vist for de mange forskel­lige mulighed­er for formidling af historien.

Husk at kræve begrun­delse for det val­gte medi­um og lad elev­erne vælge selv ind imellem 🙂

Hvor­dan formi­dler dine elever historien?


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *