1: De store historiske linjer

This entry is part 1 of 11 in the series De faglige mål i historie
Faglige mål vs. kernestof Godt nytår! Jeg vil gerne starte en lille nytårs­føjle­ton i dag. Fokuser­er vi nok på de faglige mål i his­to­rie i forhold til kernestof­fet? Når vi føler os pressede på under­vis­ningstid, er det så for­di vi skæver til kol­legers studieplan­er og føler os forpligt­ede til at dække og gen­nemgå HELE ver­dens, Europas og […]

2: At dokumentere viden om samfundsformer

This entry is part 2 of 11 in the series De faglige mål i historie
(Dette er 2. del af en blogserie. Læs første del her.) Mål 2: Doku­mentere viden om forskel­lige sam­funds­former OK, det her indlæg bliv­er ikke særlig langt — og man skal vist ikke fortænke sig på hvad det vil sige at “doku­mentere viden…” Det må han­dle om at elev­erne trænes i at under­bygge udsagn om fortiden […]
Question mark

3: At formulere problemstillinger

This entry is part 3 of 11 in the series De faglige mål i historie
Elev­erne skal kunne ” for­mulere his­toriske prob­lem­still­inger og relatere disse til deres egen tid “. Først må man diskutere hvad en god his­torisk prob­lem­still­ing er. Elev­erne opdager hur­tigt at det kræver viden at stille gode spørgsmål. Små his­to­riepro­jek­ter, hvor elev­erne skal prob­lem­for­mulere kan træne dem i dette. Ex fra det virke­lige liv:   Minipro­jekt om besæt­telses­ti­den På bag­grund af materialet […]
Pollution

4: Samspil mellem menneske, natur og samfund

This entry is part 4 of 11 in the series De faglige mål i historie
Det er svært at undgå sam­spillet mellem men­neske og sam­fund, når man arbe­jder med his­to­rie. Men hvor og hvor­dan kom­mer sam­spillet med naturen ind? Måske her: Land­brugsre­formerne i 1700-tal­let som forud­sæt­ning for den indus­trielle rev­o­lu­tion. Pesten i mid­de­lalderen er vel også naturens påvirkn­ing på men­nes­ket? “Dan­ish Slav­ery and Empire” om sukker­rør­spro­duk­tion på Dan­sk Vestin­di­en (Var […]

5: Materielle forhold og menneskers forestillingsverden

This entry is part 5 of 11 in the series De faglige mål i historie
Det femte faglige mål er at elev­erne skal kunne… – analy­sere eksem­pler på sam­spil mellem materielle forhold og men­neskers forestill­ingsver­den. Det er da fak­tisk lidt marx­is­tisk basis-over­bygn­ingstænkn­ing, selvom ‘sam­spil’ indik­er­er at påvirknin­gen kan gå begge veje. Hvis men­nes­kets ‘forestill­ingsver­den’ kan ses i poli­tisk og religiøs tænkn­ing og kun­st i bred for­stand, så er der mange mulighed­er. Her […]
Bølgelængde

6: Forandringer og periodisering

This entry is part 6 of 11 in the series De faglige mål i historie
Elev­erne skal kunne fork­lare sam­fundsmæs­sige foran­dringer og diskutere peri­odis­er­ing­sprin­cip­per, siger det 6. bud i his­to­rielær­erens moselov. Det er jo egentlig to bud klas­ket sam­men med et ‘og’ — der er også lidt over­lap til det 4. bud: Hvis man har set et sam­spil mellem men­neske, natur og sam­fund, så har man vel også fork­laret det. Forklaring […]