lektoren

An arrow divider

8: At indsamle og systematisere

Dette indlæg er num­mer 8 af 11 i serien De faglige mål i historie
3 min­ut­ters læsning
Puzzle - at samle brikkerne til at forstå verden og sig selv... Kilde: Jonas Ginter, Flickr, under (CC BY-NC-SA 2.0)
Puz­zle — at sam­le brikkerne til at forstå ver­den og sig selv…
Kilde: Jonas Gin­ter, Flickr, under (CC BY-NC-SA 2.0)

Vores elever skal kunne ‘ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere oplysninger om og fra for­tiden’, når de skriv­er DHO og SRP, det er klart, så det er et vigtigt fagligt mål i his­to­rie. Men hvor­dan træn­er man det?

På vores gym­na­si­um  bliv­er elev­erne intro­duc­eret til søge­bas­er af vores dygtige bib­liotekar — men jeg kunne nok være bedre til at bruge disse søge­bas­er i den daglige under­vis­ning selv, fx Info­me­dia, Gale Stu­dent Resources og hvad de ellers hed­der. Men det er nok efter­hån­den vigtigere at intro­duc­ere elever til ‘bogen’.

En opgave kunne lyde: “Find kilder (levn) om påskekrisen 1920”. Den ene halvdel af klassen skal finde bøger, den anden halvdel skal finde online kilder.

Resul­tatet kunne starte en diskus­sion:  Hvilke fordele kan der være ved at lette r…, gå på bib­lioteket og få fat i en trykt kilde­sam­ling  eller bib­li­ografi? Det er også vigtigt at tale med elev­erne om forskellen på at bruge kuraterede søge­bas­er og inter­net­tet, da de meget ofte væl­ger at stole på Googles første forslag, jf Gør Google os dummere?

Ele­menter fra et Googlesøgekur­sus kunne sagtens være rel­e­vant op til og  i forbindelse med DHO-opgaven. Hvad med at starte nogle lek­tion­er med en Chal­lenge?

Jeg er gen­nem tiden faldet over et væld af hjemmesider med primærk­ilder — og jeg får ikke altid bog­mær­ket dem. His­to­rielærere kunne måske godt kuratere en fælles over­sigt over gode mate­ri­ale­sam­linger  i et sim­pelt delt doku­ment eller måske på list.ly?  Vi har en del mate­ri­ale på EMU’en , men det virk­er lidt til­fældigt, hvad der lig­ger  fx under 1. verdenskrig.

NEJ, det er jo elev­erne, som skal gøre det. 🙂  Hvem starter en lands­dækkende, elev­drevet og — kurateret his­to­riepor­tal — eller find­es den allerede ?
(Tilsæt bag­grundsmusik til indlægget =>)

Autentisk indsamling

Et prob­lem kan være, at man som lær­er bevæger sig meget inden for allerede tem­meligt betrådte sti­er. Der ER ind­sam­let og sys­tem­a­tis­eret oplysninger om vikingerne og nazis­men. Hvor­for skal jeg så gøre det, kunne man tænke.

Her er nogle ideer:

Lad elev­erne arbe­jde indi­vidu­elt eller i grup­per med egne his­toriske prob­lem­still­inger, gerne med afsæt i nutidi­ge kon­flik­ter. På den måde tvinges man til at ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere selv med lær­eren i kon­sulen­trollen — som beskrevet her:

 

Jeg har tidligere forsøgt mig med at elev­erne skulle doku­mentere deres egen fam­i­liehis­to­rie. Man kunne måske også forestille sig at de skulle ind­sam­le oplysninger om deres eget kvarter/deres egen villavej 50–100 år tilbage i tiden? Der find­es ikke en færdig kilde­sam­ling om det allerede  — det virk­er måske motiverende?

En kol­le­ga for­t­alte mig, at hans elever efter tur i grup­per skal være ans­varlig for et under­vis­nings­for­løb i klassen. Elev­ernes udval­gte mate­ri­ale god­k­endes og “didak­tis­eres” (vist?) efter­føl­gende af lær­eren. Det har jeg prøvet i dan­sk, og også i enkelte for­løb i his­to­rie,  men alt­så ikke i større målestok.

Måske er det i år, det skal prøves? Der kunne godt være en pointe i at slippe tøjlerne mere i 3.g.

Hvor­dan arbe­jder du med dette faglige mål?

 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *