Kategori: Histpip

 • Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

  I regerin­gens gym­nasieud­spil er der lagt op til en sam­men­lægn­ing af eksamen for his­to­rie, oldtid­skund­skab og reli­gion (min­dre ven­ligt forko­rtet til HOR) for ”at styrke den human­is­tiske almen­dan­nelse” og ”udnytte syn­ergien” mellem de tre fag, som det for­jæt­tende lyder. Hvis man virke­lig men­er at det styrk­er fagene, hvor­for læg­ger man så ikke eksamen i matem­atik, fysik,…

 • Ny historiedidaktik

  Ny historiedidaktik

  ”Fag­di­dak­tik i his­to­rie” af Rune Chris­tiansen og Hei­di Eskelund Knud­sen er en letlæst og inspir­erende vit­a­minind­sprøjt­ning til en historielærerhverdag. Efter et indle­dende kapi­tel med et overb­lik over skolefagets udvikling præsen­teres nogle aktuelle didak­tiske udfor­dringer som det at bal­ancere og pri­or­itere under­vis­ningsti­den mellem for­tid og his­to­rie, alt­så viden om ’Wie es eigentlich gewe­sen’ og arbe­jdet med…

 • Flip Hammerich

  Flip Hammerich

  Jeg har tidligere forsøgt mig med at lave elever se film hjem­me­fra i stedet for synkro­nt på skolen. Der lærte jeg en vigtig lek­tie ift. at bruge Youtube-materiale. For nylig prøvede jeg at lade en klasse arbe­jde med hele Paul Ham­merichs Dan­mark­skrønike (!), som lig­ger frit og mere forhåbentlig mere per­ma­nent tilgæn­gelig på DR Bonan­za.…

 • 10: Formidling af historie

  10: Formidling af historie

  Så er det et år siden, jeg start­ede på min blogserie om de faglige mål. Nu må jeg hellere se at få den gjort færdig. Elev­erne skal kunne ” formi­dle his­torisk ind­sigt på forskel­lige måder og begrunde dem”. Jeg må nok blankt indrømme, at jeg vist­nok aldrig har bedt elev­erne om at begrunde, hvor­dan de…

 • 9: Kritik af historiebrug

  9: Kritik af historiebrug

  Elev­erne skal “bear­be­jde forskel­li­gartet his­torisk mate­ri­ale og forholde sig metodisk-kri­tisk til eksem­pler på brug af his­to­rien”. Her kom­mer et par ideer til det: Udover skriftlige kilder kan man med fordel analy­sere polemiske karika­tur­er om fx Palæsti­nakon­flik­ten og pro­pa­gan­daplakater fra Kina eller Sov­jet – eller danske poli­tiske ung­dom­sor­gan­i­sa­tion­er for den sags skyld. Man kunne bede elev­erne billed­søge på…

 • 8: At indsamle og systematisere

  8: At indsamle og systematisere

  Vores elever skal kunne ‘ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere oplysninger om og fra for­tiden’, når de skriv­er DHO og SRP, det er klart, så det er et vigtigt fagligt mål i his­to­rie. Men hvor­dan træn­er man det? På vores gym­na­si­um  bliv­er elev­erne intro­duc­eret til søge­bas­er af vores dygtige bib­liotekar — men jeg kunne nok være bedre til at…