lektoren

An arrow divider
Question mark

3: At formulere problemstillinger

Dette indlæg er num­mer 3 af 11 i serien De faglige mål i historie
1 min­ut­ters læsning
Elev­erne skal kunne ” for­mulere his­toriske prob­lem­still­inger og relatere disse til deres egen tid “.

Først må man diskutere hvad en god his­torisk prob­lem­still­ing er. Elev­erne opdager hur­tigt at det kræver viden at stille gode spørgsmål.

Små his­to­riepro­jek­ter, hvor elev­erne skal prob­lem­for­mulere kan træne dem i dette.

Ex fra det virke­lige liv:

 

Miniprojekt om besættelsestiden

På bag­grund af mate­ri­alet på befrielsen1945.dk, skal grup­perne opstille en prob­lem­for­mu­ler­ing, der kan besvares med en redegørende, analy­serende og vur­derende del. Prob­lem­form. skal god­k­endes af LH.

Man må gerne gå uden­for “ressourcerum­met” på hjemmes­i­den, men det for­ventes ikke.

Pro­dukt: 1 PP med tekst, billed­er og mindst en kilde­analyse, der afleveres i Lec­tio efter timen 30/3 og bruges til en mundtlig frem­læggelse på max 10 min. for klassen.

I får 2 lek­tion­er på skolen til arbe­jdet + 2 x 30 min. lektieforberedelse.

 

Den opgave kunne jo næsten stilles som afs­lut­ning på ethvert for­løb , man kører.

Det er vigtigt at hjælpe elev­erne i processen med at lave prob­lem­for­mu­ler­ing. Typisk vil den jo udvikle sig, mens de arbe­jder med stof­fet og grad­vist bliv­er de mere præ­cise i deres for­mu­ler­ing af spørgsmål.

Question markMen hvor­dan kan elev­erne så bringes til at relatere prob­lem­still­ingerne til vores egen tid?

Det kræver selvføl­gelig at man vælge nogle emn­er, hvor det er muligt. Hvis man fx kør­er “fam­i­liehis­to­rie”, kan elev­erne sam­men­ligne med deres egen familie.

Man kunne måske også videreud­vikle pro­jek­top­gaven oven­for med denne tilføjelse:

Relatér den his­toriske prob­lem­still­ing til vores tid, dvs. sam­men­lign dilemmaet/problemet med en nutidig og diskutér om vi kan bruge de his­toriske erfaringer ift. at forstå og måske løse den nutidi­ge problemstilling.

Hvor­dan gør du?

 


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *