lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Dansk

 • H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

  Der var saa deiligt ude paa Lan­det; det var Som­mer, Kor­net stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyp­tisk, for det Sprog havde han lært af sin Mod­er. Rund­tom Ager og Eng var der store Skove, og […]

 • Billedskemaer og metaforer

  Billedskemaer og metaforer

  Hvor­for hed­der det ‘ude på net­tet’, men ‘inde på herning-gym.dk’ (eller gør det det?) Dan­mark er langt bagud mht. ryger­poli­tik. Hvilket billedske­ma er anvendt? Se på føl­gende to udsagn, der han­dler om, at EU har optaget nye medlem­mer og diskutér forskellen: Udsagn 1: Unio­nen bred­er sig. Udsagn 2: EU udvides. Find metafor­erne i denne tekst: “Det sker […]

 • Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

  Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

  En for­muende og anseet Embeds­mand i en af Sjæl­lands Kjøb­stæder sad engang for flere år siden med sin Fam­i­lie i sin smukke og rum­melige Stue. Det var en deilig Efter­aarsaften. Stjern­erne skinnede paa Himlen, og Maa­nen tit­tede ind af Vin­duerne, som om den med qvin­delig Nys­g­jer­righed vilde betragte de skjønne fes­tlige Klæder, det skin­nende hvide […]

 • Gå offline med eleverne

  Gå offline med eleverne

  Jeg har mod­taget neden­stående essay fra Nadia Tra­b­jerg, og hun har givet mig lov til at dele uddrag her. Der er nogle inter­es­sante tanker om elevers brug af inter­net. Jeg har lavet lidt flere afs­nit i tek­sten for at gøre det mere læsev­en­ligt på nettet. Lin­da Stone, tidligere Apple-chef og for­fat­ter, nævn­er i artiklen i […]

 • Skriftlig aflevering: Kronik om Danmark og krisen

  Skriv en kro­nik om, hvor­dan du men­er Dan­mark skal tack­le krisen i de kom­mende år med udgangspunkt i statsmin­is­terens nytårstale. Du kan også se tal­en hos Stat­min­is­teri­et I kro­nikken skal du først lave en sprog- og argu­men­ta­tion­s­analyse af HTS nytårstale fra 1/1 2013. Her kan du fx arbe­jde med metafor­brug, appelformer, sprog ift. mål­grup­pen, HTS’ […]

 • Basisgrammatikøvelser

  Jeg faldt lige over Sprog­bo­gen — mass­er af gode øvelser til elever med små og store gram­ma­tiske prob­le­mer, som forskellen på ligge/lægge, nutids‑r og det klas­siske jyde-prob­lem med ‘hans/hendes/sin/sit’. Når jeg ret­ter smider jeg et direk­te link i bun­den af elevens opgave til øvelserne. For en sikker­heds skyld bør man afsætte under­vis­ningstid til at elev­erne laver […]