lektoren

An arrow divider

Shitstormens anatomi

3 min­ut­ters læsning

“I gym­nasi­et burde man arbe­jde med Shit­stor­mens anato­mi” stod der vist nok sådan ca. et sted i Vin­cent Hen­dricks og Camil­la Mehlsens udmærkede “Hvor­dan bliv­er vi dig­i­talt dannede”. 

Okay så.

Her er et halvfærdigt 7–8 lek­tion­ers for­løb i betaver­sion på det. Hvis du har arbe­jdet med noget lig­nende, så hør­er jeg meget gerne om det. Specielt øvelser/opgaver til eleverne.


“I gym­nasi­et burde man arbe­jde med Shit­stor­mens anatomi” 

Hen­dricks og Mehlsen

Hvordan påvirker sociale medier samfundsdebatten/den offentlige demokratiske samtale?

1) Hvad er demokratiets forudsætning(er)?

Mate­ri­ale: Hal Koch: “Ordet eller Sværdet” (1945)

 • Hvem er Hal Koch — bestem hans etos.
 • Hvad er demokrati­ets væsen ifølge Hal Koch? — sam­men­lign med jeres viden fra samfundsfag. 
 • Hvor­for er folkeaf­stemninger ikke nok til at sikre demokrati? 
 • Hvad forbinder Hal Koch med de to metafor­er i titlen? 

I timen: Vi analy­ser­er denne twit­ter-sam­tale om mobil­er i skolen, som starter med et spørgsmål:

https://twitter.com/njpasgaard/status/1081594331687993345

2) #Some’s betydning for samf.debat i 2019

Censur på sociale medier

https://www.dr.dk/tv/se/deadline/deadline-10/deadline-2019–01-03#!/00:19:04

Kommunikationssituationen — hvad bruger vi #some til?

Læs denne side til og med afs­nit­tet “Smås­lu­dren på Facebook”

Medieudvikling 2018

https://slks.dk/mediernes-udvikling-2018/overblik-og-perspektivering/ Hvilke medi­er er danskerne på?

3) Samarbejdsprincipper, facework, høflighedsprincipper 

Uddrag fra Scheuer: Sproghan­dlinger, DLF 2009 + Mate­ri­ale: https://hbdansk.systime.dk/index.php?id=275 +
Netikette på Facebook

​​

4) Presser de sociale mediers algoritmer disse principper?

Face­book pri­or­iter­er “engagerende” udsagn i algo­rit­men for at få flere brugere => selve medi­et er med til at polaris­ere debat­ten — jo mere yderligt­gående man er, jo flere reak­tion­er får man.

Grup­peop­gave:

Hvad er algoritmer?

Under­søg, hvor­dan Face­books algo­rit­mer virk­er vha Info­me­dia og formidl jeres ind­sigt med en meme eller en infografik.

5) Fake News, bots og den demokratiske samtale

Mate­ri­ale mangler.

Måske https://www.washingtonpost.com/technology/2018/12/16/new-report-russian-disinformation-prepared-senate-shows-operations-scale-sweep

6) Shitstormens anatomi

Hvad er en shit­storm ifølge ordbogen?

Hvilken rolle spiller sociale medi­er i shitstormen?

Mate­ri­ale: Torsten Schacks Lind­holm-tweet og hans tilbagetog:

Tilbage­tog: https://twitter.com/Torstenschack/status/1071355468470194179

 • Opgave i timen: 
 • Udvælg nogle af disse tweets og analysér dem nærmere 
 • Hvad bety­der selve medi­et for kommunikationen?
 • Under­søg, om tweet­et har været debat­teret i andre medier

7) Analysér en selvvalgt shitstorm

 • Grup­pear­be­jde: Analysér kom­mu­nika­tion­sanatomien i en selv­val­gt shit­storm. Vælg evt. en af dem som tages op i P1-pro­gram­met “Shit­storm”
 • Under­søg kon­tek­sten — hvem er kom­met i shit­storm og hvorfor?
 • Find noget ‘shit’ på de sociale medi­er. Analysér sprog­et og evt. sproghan­dlingerne. Hvor­for går det galt?

8) Fremlæggelser i Matrix

 1. Frem­læggelser
 2. Kon­klu­sion: Hvad har de val­gte shit­storme til fælles?

9) Hvordan kommer vi videre?

Hvor­for opstår shit­storme — er det de sociale mediers skyld?

Hvor­dan kan vi fremme den demokratiske samtale ?


Udgivet

i

, ,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *