7: Historieskabt og historieskabende

This entry is part 7 of 11 in the series De faglige mål i historie
  I sam­fundsfag fortæller lær­eren at vi lever i en sen­mod­erne tid, hvor vi har frigjort os fra tra­di­tion­erne og der­for har en “situ­id iden­titet”, som fly­der som kviksand og skifter med vores pro­fil­billede hver uge på de sociale medi­er… I næste lek­tion fortæller vi så elev­erne at de skam er his­to­riesk­abte. Og prøv så […]

8: At indsamle og systematisere

This entry is part 8 of 11 in the series De faglige mål i historie
Vores elever skal kunne ‘ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere oplysninger om og fra for­tiden’, når de skriv­er DHO og SRP, det er klart, så det er et vigtigt fagligt mål i his­to­rie. Men hvor­dan træn­er man det? På vores gym­na­si­um  bliv­er elev­erne intro­duc­eret til søge­bas­er af vores dygtige bib­liotekar — men jeg kunne nok være bedre til at […]

9: Kritik af historiebrug

This entry is part 9 of 11 in the series De faglige mål i historie
Elev­erne skal “bear­be­jde forskel­li­gartet his­torisk mate­ri­ale og forholde sig metodisk-kri­tisk til eksem­pler på brug af his­to­rien”. Her kom­mer et par ideer til det: Udover skriftlige kilder kan man med fordel analy­sere polemiske karika­tur­er om fx Palæsti­nakon­flik­ten og pro­pa­gan­daplakater fra Kina eller Sov­jet – eller danske poli­tiske ung­dom­sor­gan­i­sa­tion­er for den sags skyld. Man kunne bede elev­erne billed­søge på […]

10: Formidling af historie

This entry is part 10 of 11 in the series De faglige mål i historie
Så er det et år siden, jeg start­ede på min blogserie om de faglige mål. Nu må jeg hellere se at få den gjort færdig. Elev­erne skal kunne ” formi­dle his­torisk ind­sigt på forskel­lige måder og begrunde dem”. Jeg må nok blankt indrømme, at jeg vist­nok aldrig har bedt elev­erne om at begrunde, hvor­dan de […]

11: Fagets identitet og metoder

This entry is part 11 of 11 in the series De faglige mål i historie
Så er vi nået til det sid­st­nævnte faglige mål i rækken. Eleven skal “demon­strere viden om fagets iden­titet og metoder”. Jeg beg­y­n­dte denne blogserie for præ­cis 9 år siden, den 3/1 2014, men jeg blev aldrig HELT færdig. Det er jo noget sjusk — så here goes, inden lære­plan­erne bliv­er rev­ideret igen. Iden­titet Det kan […]