Kategori: Om historieundervisning

 • 11: Fagets identitet og metoder

  11: Fagets identitet og metoder

  Så er vi nået til det sid­st­nævnte faglige mål i rækken. Eleven skal “demon­strere viden om fagets iden­titet og metoder”. Jeg beg­y­n­dte denne blogserie for præ­cis 9 år siden, den 3/1 2014, men jeg blev aldrig HELT færdig. Det er jo noget sjusk — så here goes, inden lære­plan­erne bliv­er rev­ideret igen. Identitet Det kan…

 • Timelines in OneNote

  Timelines in OneNote

  - How can we help our stu­dents to con­nect the top­ics we teach? 1: Timelines as different tables on the canvas This exer­cise uti­lizes 3 cool fea­tures of OneNote: I sim­ply cre­at­ed a page with 6 con­tent box­es con­tain­ing a time­line each of a his­to­ry course, and then dis­trib­uted the page to the indi­vid­ual stu­dent sections.…

 • Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

  I regerin­gens gym­nasieud­spil er der lagt op til en sam­men­lægn­ing af eksamen for his­to­rie, oldtid­skund­skab og reli­gion (min­dre ven­ligt forko­rtet til HOR) for ”at styrke den human­is­tiske almen­dan­nelse” og ”udnytte syn­ergien” mellem de tre fag, som det for­jæt­tende lyder. Hvis man virke­lig men­er at det styrk­er fagene, hvor­for læg­ger man så ikke eksamen i matem­atik, fysik,…

 • Danish history for dummies

  Danish history for dummies

  Dear exchange stu­dent, how would you like to write this assign­ment, when your class mates write ‘Dan­ish/his­to­ry-assign­ment’ ?: “Write a small account (5 pages) of Dan­ish his­to­ry from year 1000 to 2000 for future exchange stu­dents in Eng­lish. Which events are the most impor­tant to under­stand Danes ? You can write about the vikings, the found­ing of…

 • Danish Slavery and Empire

  Danish Slavery and Empire

  Jeg sysler lidt med at lave et for­løb om dan­sk slaveri til mine 2.g’ere. Det bliv­er sid­ste for­løb før de tager 2 måned­er til Seat­tle og læs­er nogle af deres timer, så jeg skal gerne for­berede dem lidt til det ophold. Et for­løb om dan­sk slaveri vil naturligt fokusere på Dan­sk Vestin­di­en. Her er der…

 • Udkast til elevhenvendte tekster om at skrive i historie

  På Hern­ing Gym­na­si­um er vi i gang med at lave en over­sigt over forskel­lige skriftlige genrer. Neden­stående er tænkt som 3 forskel­lige opslag eller stop på skriveve­jen — vil det kunne hjælpe/forstås af vores elever? Fremstilling, redegørelse (eller skal vi kalde det undersøgelse) : I his­to­rieop­gaver kan du blive bedt om at gøre rede for eller…