Kategori: Teaching

 • Hvad skal mit gym med facebook? #skolechat

  Skal gym­nasi­er og skol­er bruge tid og kræfter på at vedlige­holde en face­book­side ved siden af deres lovpligtige hjemme­side? Jeg har opret­tet en til Hern­ing Gym­na­si­um uden helt at vide hvor­for. Det var vel nok lidt for­di de andre skol­er gør det .. ? Fordele: Det er en plat­form, som mange elever kender og tjekker jævnligt. Det giv­er opmærk­somhed,…

 • Gør Google os dummere?

  “The most of my infor­ma­tion I got from web­sites on the internet” (SRP-elevs abstract 2012) Jeg har nu læst de fleste af de SRP-opgaver, som jeg er cen­sor på i år. Ten­densen er klar: Elev­erne bruger min­dre tid på at læse tryk­te bøger og mere tid på online mate­ri­ale.  Og det er vel bare en…

 • Undervisning i danskfagets metode

  Undervisning i danskfagets metode

  Mange elever bliv­er meget fjerne i blikket, når man siger ’metode’. Det er noget svært og abstrakt. Måske er det let­tere at forstå, når man griber fat i deres hverdagserfaringer. For at få det lidt ned på jor­den kan man lave føl­gende øvelse: Lad elev­erne udfylde de man­glende fel­ter i neden­stående ske­ma. Første kolonne skriv­er…

 • AT vejlede eller ikke at vejlede

  AT vejlede eller ikke at vejlede

  Nu hvor denne sæsons AT-eksamin­er og årsprøver er gen­nem­førte, har jeg spekuleret lidt over et dilem­ma, når man vejled­er elev­erne som dansklærer. Man lad­er sig nogle gange rive lidt med af en idé og et emne, hvor man skal bruge et hjørne af det kæm­pe­store dan­skfag, som man ikke har under­vist elev­erne i. Det bliv­er…

 • Man ‘afvikler’ da ikke lektioner ?

  Man ‘afvikler’ da ikke lektioner ?

  På min arbe­jd­splads bruger nogle ver­bet ‘afvikle’ om under­vis­ning. En lek­tion skal ‘afvikles’ af den og den lær­er. Det udtryk skur­rer i mine ører. Det får under­vis­ning til at lyde som noget, der skal overståes. På sproget.dk kan man finde føl­gende, forskel­lige betyd­ninger af ordet ‘afvikle’: Den Danske Ordbog afvikle vb. (se hele artiklen i DDO) organ­is­ere og…

 • At introducere historiefaget

  At introducere historiefaget

  Hvor­dan kan man fra første his­to­ri­etime stim­ulere elev­ernes inter­esse for faget og fagets metoder? Mange 1.g’ere kom­mer til den første his­to­ri­etime med for­vent­ning om at møde Tol­lund­man­den ved kat­e­dret med en pose runesten om livet og hiero­glyf­fer i ørerne  (okay, det er måske lidt over­drevet). Vi starter af prak­tiske grunde med Mid­de­lalderen, men det lig­ger jo…