Forfatter: Lektoren

 • Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Kunstig intelligens — #teknologiforståelse

  Idé til 2 lektioner om kunstig intelligens til gymnasiet. Forløbet tager udgangspunkt i en videoserie om kunstig intelligens på Youtube.

 • Blå Danmarkshistorier

  Blå Danmarkshistorier

  ”Blå Dan­mark­shis­to­ri­er” sæt­ter fokus på søfartens rolle i Dan­mark­shis­to­rien fra renæs­san­cen til i dag. I 6 kapitler, som kan læs­es for sig, fortælles omtrent først renæs­san­cens, så 1700–1800-tallets his­to­rie ud fra et søfartsper­spek­tiv og derefter føl­ger kapi­tel 4 om sejlads under ver­den­skri­gene, kapi­tel 5 om tiden efter 1945 og til sidst et kapi­tel om ”søman­den”,…

 • Problemstillinger i historie

  Problemstillinger i historie

  Her føl­ger 3 eksem­pler fra min prak­sis med at arbe­jde prob­lem­baseret i his­to­rie — dette lille skriv er bak­set sam­men i pauserne til His­to­rielabs veltil­ret­te­lagte og lærerige kur­sus “Hvad er prob­lemet”: Eksempel 1: Kold krig med projekt Jeg ple­jer at bruge ca. 10 lek­tion­er a 70 min­ut­ter på den kolde krig — og så synes…

 • Ord-deling og #SoMe

  Ord-deling og #SoMe

  Dan­sk Folkepar­ti fores­lår i deres nye kul­tu­rud­spil bl.a. at vi bruger flere danske ord i stedet for anglicismer: ”For mange engelske ord inko­r­por­eres i den danske ord­bog. Ord som dis­claimer og can­cel cul­ture blev i 2020 til­fø­jet til den danske ret­skrivn­ing­sor­d­bog. Det er fan­tasiløst og unød­vendigt at hugge ord fra engel­sk og gøre dem danske,…

 • Strid om sønderjysk nedbør

  Strid om sønderjysk nedbør

  Inspir­eret af Fabers fæl­lessang har jeg lavet et for­løb i dan­sk til 1.g om “dan­marks­billed­er på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyn­gn­ing af gode tek­ster, som på en eller anden måde portræt­ter­er Danmark. I en af disse timer har vi arbe­jdet med Sig­urds Bar­rets gendigt­ning af “Det haver så nyli­gen reg­net” og…

 • Opgaveskrivning i Word — pc

  Opgaveskrivning i Word — pc

  Her er et nogle vejled­ningsvideo­er sam­let i en præsen­ta­tion. Video­erne lig­ger i Onedrive, så de loader lidt lang­somt… megair­riterende, at man ikke kan komme ude­nom YouTube…