lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Forfatter: Lektoren

 • Problemstillinger i historie

  Problemstillinger i historie

  Her føl­ger 3 eksem­pler fra min prak­sis med at arbe­jde prob­lem­baseret i his­to­rie — dette lille skriv er bak­set sam­men i pauserne til His­to­rielabs veltil­ret­te­lagte og lærerige kur­sus “Hvad er prob­lemet”: Eksempel 1: Kold krig med projekt Jeg ple­jer at bruge ca. 10 lek­tion­er a 70 min­ut­ter på den kolde krig — og så synes […]

 • Ord-deling og #SoMe

  Ord-deling og #SoMe

  Dan­sk Folkepar­ti fores­lår i deres nye kul­tu­rud­spil bl.a. at vi bruger flere danske ord i stedet for anglicismer: ”For mange engelske ord inko­r­por­eres i den danske ord­bog. Ord som dis­claimer og can­cel cul­ture blev i 2020 til­fø­jet til den danske ret­skrivn­ing­sor­d­bog. Det er fan­tasiløst og unød­vendigt at hugge ord fra engel­sk og gøre dem danske, […]

 • Strid om sønderjysk nedbør

  Strid om sønderjysk nedbør

  Inspir­eret af Fabers fæl­lessang har jeg lavet et for­løb i dan­sk til 1.g om “dan­marks­billed­er på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyn­gn­ing af gode tek­ster, som på en eller anden måde portræt­ter­er Danmark. I en af disse timer har vi arbe­jdet med Sig­urds Bar­rets gendigt­ning af “Det haver så nyli­gen reg­net” og […]

 • Opgaveskrivning i Word — pc

  Opgaveskrivning i Word — pc

  Her er et nogle vejled­ningsvideo­er sam­let i en præsen­ta­tion. Video­erne lig­ger i Onedrive, så de loader lidt lang­somt… megair­riterende, at man ikke kan komme ude­nom YouTube…

 • Lav et forløbskartotek i Microsoft Teams

  Lav et forløbskartotek i Microsoft Teams

  Hvis du er på en Lec­tioskole, så bruger I forhåbentlig også funk­tio­nen for­løb­s­del­ing, hvor man med et enkelt klik kan kopiere en kol­le­gas for­løb med mate­ri­aler og hele pivtø­jet til sit eget hold. Men hvor­dan kan man skaffe sig et overb­lik over en fag­grup­pes for­løb i Lectio? Jeg har prøvet at bruge en sim­pel liste […]

 • Shitstormens anatomi

  Shitstormens anatomi

  “I gym­nasi­et burde man arbe­jde med Shit­stor­mens anato­mi” stod der vist nok sådan ca. et sted i Vin­cent Hen­dricks og Camil­la Mehlsens udmærkede “Hvor­dan bliv­er vi dig­i­talt dannede”.  Okay så. Her er et halvfærdigt 7–8 lek­tion­ers for­løb i betaver­sion på det. Hvis du har arbe­jdet med noget lig­nende, så hør­er jeg meget gerne om det. […]