lektoren

An arrow divider

Fediverset ind i skolen!

2 min­ut­ters læsning

Jeg er røget ned i et kan­in­hul. Eller også er jeg kom­met op ad det. Og jeg synes vores elever skal med på rejsen.

‘Fedi­verse’ er en sam­men­trækn­ing af ‘fed­er­at­ed’ og ‘uni­verse’ og beteg­n­er et netværk af ser­vere som kom­mu­niker­er via open source software.

Screen­shot fra Fediverse.Party — explore fed­er­at­ed networks

‘Open source’ bety­der at udviklerne giv­er andre ret til at se, bruge og mod­i­fi­cere koden til fælles bed­ste, i mod­sæt­ning til fx Face­book , som ikke vil give os ind­sigt i deres vanedan­nende algoritmer.

På Fedi­verse-ser­vere er der hun­drede­vis af forskel­lige små fæl­lessk­aber ‘instances’, hvor delt­agerne netværk­er, blog­ger og del­er billed­er og musik — og bogan­meldelser! — uden at blive udsat for reklamer og manip­ulerende algo­rit­mer. Der kan selvføl­gelig stadig være ube­hagelige brugere — det er jo men­nesker — men i Fedi­ver­set kan admin­is­tra­tor­erne af de enkelte ser­vere blokere andre ser­vere. På den måde holdes der selvjustits.

Jeg har selv prøvet Pix­elfed og Mastodon, som er hen­holdsvis et Insta­gram og Twit­ter-alter­na­tiv. Heru­dover er der fx Peer­tube til videodel­ing og Frien­di­ca, som opret­ter et socialt netværk. Det er ikke så let at dele mellem fx Twit­ter og Face­book, men i Fedi­ver­set taler de forskel­lige miljøer og ser­vere sam­men, så jeg kan følge min Pix­elfed-kon­to fra Mastodon.

Min under­vis­ning i “dig­i­tal dan­nelse” i skolen består delvist i at gøre elev­erne kildekri­tiske og passe på sig selv på de store kom­mer­cielle plat­forme. Fx bruge sko­letid på Face­books pri­vatlivsind­still­inger. Men hvor­for skal skol­erne ser­vicere data­malke­fab­rikkerne? Måske skulle man hellere anbe­fale elev­erne at komme i gang på Fediverset.

GDPR siger at skolens ledelse skal have styr på elev­ernes data. Der­for tænker jeg at skol­erne måske skal have deres egne ser­vere, hvis man vil bruge det i under­vis­nin­gen. Jeg kunne fx som dan­sklær­er godt se ideen i at køre en udgave på en skole­serv­er af ‘Book­wyrm’ som er et netværk, der anmelder bøger. Så kunne læse­heste på tværs af klass­er finde hinan­den der. Men det ville være godt at få grønt lys til det fra Datatil­synet, belært af Google Workspace-gate…

Vi er ikke myn­di­ge som borg­ere, så længe Zuck, Musk og Tik-tok kan manip­ulere og bestemme så meget over os. Sapere aude!

Bruger du Fedi­ver­set i din under­vis­ning, så vil jeg meget gerne høre om det — måske på Mastodon?


Udgivet

i

,

af

Kommentarer

3 svar til “Fediverset ind i skolen!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *