lektoren

An arrow divider

Problemstillinger i historie

5 min­ut­ters læsning

Her føl­ger 3 eksem­pler fra min prak­sis med at arbe­jde prob­lem­baseret i his­to­rie — dette lille skriv er bak­set sam­men i pauserne til His­to­rielabs veltil­ret­te­lagte og lærerige kur­sus “Hvad er prob­lemet”:

Eksempel 1: Kold krig med projekt

Jeg ple­jer at bruge ca. 10 lek­tion­er a 70 min­ut­ter på den kolde krig — og så synes jeg end­da jeg har travlt. Men opfat­telsen af at vi skal “nå pen­sum” er jo fork­ert — om man så brugte et helt semes­ter, så ville der jo stadig være spæn­dende og væsentlige aspek­ter, man ikke fik belyst.

I forbindelse med et skolepro­jekt om moti­va­tion lavede jeg det ben­spænd for mig selv, at der skulle afsættes 5 lek­tion­er til at elev­erne kunne arbe­jde med en selv­val­gt prob­lem­still­ing, som er relateret til den kolde krig. Det faldt så sam­men med coro­na-ned­luknin­gen og blev afviklet virtuelt.

Lærerstyret overblik

Ver­den efter 1914, 4.udgave 2019

  • Fra samar­be­jde til kon­fronta­tion: s.163–168 mf.
  • Europas del­ing 168–177
  • Dan­mark væl­ger side + blokdel­ing i Asien 177–183
  • Styrke­forhold­et mellem øst og vest 183–191 ø.
  • Sov­jet 1950 — 86 299–305
  • Sov­je­tu­nio­nens sam­men­brud 311–319

Her kør­er jeg ret tra­di­tionelt med grup­pear­be­jde med lær­erspørgsmål og tavle­un­dervis­ning. Jeg kunne ikke dræbe flere dar­lings, så jeg MÅTTE sim­pelthen bruge 6 i stedet for 5 lektioner

Projektperioden

Jeg kom­primerede mit for­løb til 6 lek­tion­er + 5 lek­tion­ers pro­jek­tar­be­jde, hvor jeg var i kon­sulen­trollen. Elev­erne skulle skrive log­bog i OneNote til hver time, hvor det var tanken at de skulle læse på egen hånd og udvikle deres prob­lem­still­ing løbende, mens de blev klogere.

I starten af hver time i pro­jek­t­pe­ri­o­den tjekkede jeg elev­ernes log­bog og prob­lem­still­inger og prøvede at hinte lidt til forskel­ligt mate­ri­ale, hvis der var behov og for­mulere spørgsmå­lene. Det er klart at nogle elever var mere udfor­dret og havde mere brug for hjælp end andre — men måske var der også nogle, der fandt ud af at de burde have spurgt om hjælp.

Del­pro­duk­ter på side i OneNote:

  • Til 1. lek­tion: Et første udkast til din problemstilling.
  • Efter 1. lek­tion: Lit­ter­aturliste efter infos­øgn­ing i 1. time
  • Lek­tion 2–5: Før pro­jek­tdag­bog: hvad har jeg nået/hvad skal jeg arbe­jde med næste gang + arbe­jde på præsentation/synopsis

I pro­jek­tet skal indg citater fra mindst 5 forskel­lige kilder, som du præsen­ter­er ophavet til.


I slut­nin­gen af 2.g lavede du et selvstændigt pro­jekt om besæt­telses­ti­den og nu arbe­jder vi videre med dine studiekompetencer.

Opgave:

Du skal opstille , analy­sere og besvare en selv­val­gt prob­lem­still­ing relateret til den kolde krig og peri­o­den 1945 — 1991. Din video skal inde­holde prob­lem­for­mu­ler­ing, kilde­analyser, kon­klu­sion og lit­ter­aturliste. I pro­jek­tet skal indgå citater fra mindst 5 forskel­lige kilder, som du præsen­ter­er ophavet til.

Slut­pro­dukt: Mundtlig præsentation/screencast på max 10 min i Flip­grid. (Dis­claimer: Det er en video­plat­form, som vist desværre ikke over­hold­er GDPR, for­di de opbe­var­er data i USA og dermed uden­for EU.)

Emne(skriv i denne kolonne)(evt. lær­erkom­men­tar)
Min første problemformulering  
Mit mate­ri­ale (List 5 titler, som du ikke nød­vendigvis når at læse/bruge 100%)  
Log­bog med overvejelser/status/udfordringer Skriv din endelige problemformulering  
Log­bog med overvejelser/status/udfordringer Skriv gerne et talepa­pir til din video  
Log­bog med overvejelser/status/udfordringer  

Feedback

I Flip­grid kan lær­eren give vide­ofeed­back, og her så jeg på om de fik besvaret deres prob­lem­still­ing , og kom­menterede på deres valg af kilde­ma­te­ri­ale. Det tog en hel dag at gen­nemse og kom­mentere 25 video­er, men jeg havde jo så sparet noget for­bere­delse til projektlektionerne. 

Elevernes motivation

Elev­erne svarede på et spørgeske­ma om deres moti­va­tion i his­to­rie­un­dervis­nin­gen før og efter jeg lavede min lille aktion, og noget tyder på at nogle elever i hvert fald find­er pro­jek­t­baseret his­to­rie­un­dervis­ning mere motiv­erende. Men der er også nogle, som falder lidt fra og ikke får lavet så meget. Om det så skyldes almin­delig coro­na­træthed er jo svært at sige.

Resul­tater fra spørgeske­ma i Lec­tio. Til ven­stre før aktio­nen, til højre efter.

Eksempel 2: Start med Kina i nutiden

Time­plan — 1. lek­tion i et læn­gere for­løb (10–12 lek­tion­er) om Kinas historie

a) 10 min: Geografiøvelse i par: Kig et par min­ut­ter på Asien i Google Maps… og navn­giv derefter lan­dom­råder i Asien uden at snyde 🙂

https://online.seterra.com/en/vgp/3167?c=P2V48 Not­er dine point og tid og del i Teams 🙂

b) 20 min: Vi ser “Bliv væk” http://via.mitcfu.dk/TV0000117444

c) 20 min: Under­søg i par, hvad der er foregået i Hong Kong den sen­este uge. Brug fx Jyl­lands-Posten (log ind) eller #HongKong på dine sociale medi­er. Diskutér fordele og ulem­per ved avis­er vs. sociale medi­er Under­søg, hvem afsenderen er!

Start en sam­tale om rel­e­vante temaer i Teams og ind­sæt dine kilder. 

Klass­esam­tale om vores fund (som så ledte elev­erne over i at for­mulere prob­lem­still­inger til Kinas his­to­rie — og hvor jeg forsøgte at tilret­telægge for­lø­bet efter det. Her kan prob­lemet så være at elev­erne inter­esser­er sig for andre ting end de læremi­dler, man har til rådighed…)

Eksempel 3: Miniprojekt om besættelsestiden

Se tidligere blog her


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *