lektoren

An arrow divider

Hvornår er det snyd?

4 min­ut­ters læsning

Min skole delt­ager i et pro­jekt om hjælpemi­dler i under­vis­nin­gen kaldet ‘læring i fel­tet mellem faglige hjælpemi­dler og pla­giat’ støt­tet af Region Midt. Det er et godt og vigtigt pro­jekt, hvor delt­agerne fx kan under­søge, hvor­dan de nye cha­tro­bot­ter kan eller bør bruges i undervisningen.

Det er gået op for mig, at elev­erne er i tvivl om, hvornår det er snyd at bruge hjælpemi­dlerne, og det kan jeg godt forstå.

Chat­G­PT kan skrive rimeligt gode, færdi­ge artik­ler om mange forskel­lige emn­er, som man næsten kunne afle­vere som elev uden at tænke selv. Her kan de fleste nok blive enige om at det er snyd. Men imellem på den ene side at skrive ALT helt uden brug af hjælpemi­dler og på den anden side at få skrevet sine aflev­eringer af cha­tro­bot­ten er der en lang række andre inter­es­sante muligheder.

Er det fx snyd at bruge cha­tro­bot­ten til:

 • at få ideer til en reflek­terende artikel om for­bud mod koranafbrænding
 • at opsum­mere hov­edsyn­spunk­ter i det tek­st­ma­te­ri­ale, som typisk hør­er til en stx-opgave
 • at opremse mulige argu­menter for og imod fx for­bud mod koranafbrænding
 • stavekon­trol
 • at fores­lå alter­na­tive for­mu­leringer til afs­nit, man uploader?

Her bliv­er robot­ten til elevens “kog­ni­tive part­ner”, som Chris­t­ian Dals­gaard for­mulerer det. Spørgsmålet er om eleven lær­er min­dre af det? Nogle taler om elev­ernes ‘prompte-kom­pe­tence’ som det næste nye. Så i stedet for at skrive en debat­terende artikel, skal man afle­vere en liste med de prompts, som man har brugt til at få robot­ten til at lave arbejdet.

Det var­er ikke længe, før der er inte­gr­eret cha­tro­bot i fx Microsoft Word. Og vi skal jo følge med frem­skridtet, ikke sandt?

Cog­i­to, ergo sum

(jeg tænker (ikke), der­for er jeg (en chatbot))

Descartes, 1637

På den ene side kan man mene at skolen skal uddanne elev­erne til at blive en god arbe­jd­skraft, og der­for skal elev­erne bruge alle de hjælpemi­dler, som man bruger på arbe­jd­splad­serne. Eksamen skal der­for også tillade alle hjælpemidler.

På den anden side kan man lægge vægt på at skolen ikke kun uddan­ner arbe­jd­skraft, men netop har “et dan­nelses­per­spek­tiv med vægt på elev­ernes udvikling af per­son­lig myn­dighed”, som det hed­der i loven om gym­nasiale uddan­nelser .

Som det er nu, så må man ikke bruge inter­net til skriftlig eksamen i dan­sk og der­for kan det måske ans­pore elev­erne til at lære at skrive selv. Men hvad med skrift­lighe­den i hverda­gen på gym­nasi­et? De mange opgaver i sprog­lige fag, som elev­erne sid­der og bokser med der­hjemme, under tid­spres, for­di de har en vagt i super­markedet lige om lidt… Det får lige­frem min bror til at fores­lå at vi helt afskaf­fer skriftlige karak­ter­er i gymnasiet.

Prob­lem­still­in­gen min­der lidt om den­gang for 12 år siden (!), da jeg argu­menterede for et mundtligt forsvar i SRP , men med de “gratis” cha­tro­bot­ter vil dilem­maet blive end­nu større. Og vi kan ikke prove­nien­st­jekke samtlige skriftlige aflev­eringer i gym­nasi­et, det er der sim­pelthen ikke tid til.

Og ja. Jeg har selvføl­gelig spurgt ChatGPT:

Bru­gen af cha­tro­bot­ter eller kun­stig intel­li­gens (AI) i skolen er et kom­plekst emne, og det er ikke nød­vendigvis “snyd” i sig selv. Det afhænger af, hvor­dan og i hvilken sam­men­hæng disse teknolo­gi­er anven­des. Her er nogle overvejelser:

 1. For­mål: Bru­gen af cha­tro­bot­ter i skolen skal have et klart og uddan­nelses­mæs­sigt for­mål. Hvis de bruges som et værk­tøj til at støtte elev­ernes læring og forståelse af emn­er, kan det være passende.
 2. Anven­delse: Det er vigtigt at overve­je, hvor­dan cha­tro­bot­terne bruges. Hvis de bruges til at udføre opgaver, der er en væsentlig del af vur­derin­gen, uden at eleven selv lær­er eller delt­ager aktivt, kan det betragtes som snyd.
 3. Oplæringsmål: Skolens mål og læringsmål skal være i cen­trum. Hvis bru­gen af cha­tro­bot­ter under­støt­ter disse mål og hjælper elev­erne med at opnå dem, kan det være passende.
 4. Trans­parens: Det er afgørende at være åben og trans­par­ent om bru­gen af AI-teknolo­gi i under­vis­nin­gen. Elev­erne bør vide, hvornår og hvor­dan cha­tro­bot­terne bruges, og de bør have mulighed for at udvikle de nød­vendi­ge færdighed­er og viden på egen hånd.
 5. Etik og integritet: Skol­er bør fremme etik og integritet i uddan­nelsesprocessen. Hvis bru­gen af cha­tro­bot­ter før­er til snyd eller under­miner­er elev­ernes egen ind­sats, kan det være problematisk.
 6. Lær­erens rolle: Lær­eren spiller en vigtig rolle i at styre bru­gen af teknolo­gi i under­vis­nin­gen. Lær­eren kan tilpasse opgaver, så de kræver kri­tisk tænkn­ing og forståelse, som cha­tro­bot­ter ikke kan erstatte.
 7. Eval­uer­ingsme­toder: Skol­er bør overve­je deres eval­uer­ingsme­toder for at sikre, at de måler elev­ernes forståelse og færdighed­er snarere end blot deres evne til at bruge teknologi.

Så kon­klu­sio­nen er, at det ikke nød­vendigvis er snyd at bruge cha­tro­bot­ter i skolen, hvis det gøres med det rette for­mål og inden for passende ram­mer. Det er dog vigtigt at bal­ancere bru­gen af teknolo­gi med de pæd­a­gogiske mål og værdier, der er i skolen, og sikre, at elev­erne stadig udvikler de nød­vendi­ge kom­pe­tencer og forståelse på en menings­fuld måde.

Chat­G­PT ver­sion 3.5 d.d

Hmm. Juryen i mit hov­ed er stadig ude…


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Ét svar til “Hvornår er det snyd?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *