lektoren

An arrow divider

Indfør mundtligt forsvar af SRP

2 min­ut­ters læsning
srpDen tyske forsvarsmin­is­ter Karl-Theodor zu Gut­ten­berg har fået frataget sin dok­tor­ti­tel, for­di han er blevet taget i at hugge fra andres tek­ster i sin dok­torafhan­dling fra 2007 uden at angive kilderne. ‘Google­berg’ har spøgefu­gle allerede døbt ham.

Det fik mig til at tænke på, om jeg har været med til at uddanne en Google­berg eller to?

I disse dage får 3.g’ere i hele Dan­mark deres første stu­den­terek­samen­skarak­ter. Det er karak­teren for deres studieretning­spro­jekt, SRP, som elev­erne har skrevet over 14 dage op til jul.

Eller nogle har i hvert fald. Skrevet noget af det. I hvert fald forsiden …

Jeg er ind imellem blevet over­ras­ket over at en elev, som til daglig ikke har kun­net placere 2. ver­den­skrig i det rigtige århun­drede, eller har aflev­eret ulæselige skriftlige opgaver, plud­selig skriv­er blæn­dende og fejl­frit med et olymp­isk overblik.

Det skal under­streges at der er tale om et min­dretal, — jeg har måske haft mis­tanke til 5 % af de opgaver jeg har ret­tet. En enkelt gang har jeg som cen­sor været med til at dumpe en elev, som havde copy-pastet fra nettet.

Der er ikke noget for­budt i at opsøge og få hjælp — det tilskyn­der vi til. Men det kan selvføl­gelig ikke være menin­gen at man skal have 12 for en opgave, som en anden har skrevet.

Der­for synes jeg man skulle ind­føre et mundtligt forsvar af opgaven, lidt a la AT-eksamen. Det vil tage mig min­dre end 5 min­ut­ter at kon­statere om en elev selv er ophavs­mand til det høje abstrak­tion­sniveau ved sim­pelthen at bede om at få uddyb­bet de faglige begre­ber, der jon­gleres med.

Det vil være overkill at alle skulle op — men man kunne lade SRP-forsvar være én af de 10 eksamin­er, der bliv­er trukket ud.

Så vil Bluff Google­bergsen fra 3.x også tænke sig om en ekstra gang, før han gen­nem­trawler samtlige opgave­data­bas­er på net­tet for alt godt fra mediehavet uden at angive, hvor tan­ke­torsken blev fisket op.

Opda­ter­ing 18/12 2013: 

Nu for­ly­der det at flere elever betaler andre for at skrive deres SRP. Jeg har i år selv set elever tilbyde betal­ing for “hjælp” i to Facebookgrupper.

Det vil være vældig dyrt for skol­erne og sam­fun­det, hvis alle elever skal forsvare deres SRP mundtligt. Man kunne måske nøjes med at tage 10–20% op til stikprøve — alt­så lade SRP-forsvar indgå i lodtræknin­gen på lin­je med andre mundtlige eksaminer.


Udgivet

i

, ,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *