Tag: Topmenu

  • Overbliksforløb i dansk og historie

    Overbliksforløb i dansk og historie

    Sen­est i starten af studieretnings­for­lø­bet skal elev­erne have et overb­liks­for­løb i dan­sk og his­to­rie. Derefter skal de skrive dan­sk-his­to­rie opgave. Det første møde med krav om fordy­belse og fod­not­er på gymnasiet. Jeg har selvføl­gelig kørt det nogle gange, men jeg oplever ikke altid at elev­erne får det ønskede overb­lik. Man kan slutte af med at…

  • Udkast til elevhenvendte tekster om at skrive i historie

    På Hern­ing Gym­na­si­um er vi i gang med at lave en over­sigt over forskel­lige skriftlige genrer. Neden­stående er tænkt som 3 forskel­lige opslag eller stop på skriveve­jen — vil det kunne hjælpe/forstås af vores elever? Fremstilling, redegørelse (eller skal vi kalde det undersøgelse) : I his­to­rieop­gaver kan du blive bedt om at gøre rede for eller…