lektoren

An arrow divider

Overbliksforløb i dansk og historie

1 min­ut­ters læsning
overblikSen­est i starten af studieretnings­for­lø­bet skal elev­erne have et overb­liks­for­løb i dan­sk og his­to­rie. Derefter skal de skrive dan­sk-his­to­rie opgave. Det første møde med krav om fordy­belse og fod­not­er på gymnasiet.

Jeg har selvføl­gelig kørt det nogle gange, men jeg oplever ikke altid at elev­erne får det ønskede overb­lik. Man kan slutte af med at lave tid­slin­jer eller sim­ple teg­ne­serier, som I kan se et eksem­pel på her.

Jeg brugte Emkjær (red.) “Ver­den­shis­torisk over­sigt” , Sys­time (forko­rtet ‘VHO’ ) , forskel­lige kilder på net­tet og nogle tek­ster, der egn­er sig til “his­torisk læs­ning”, dvs. de fik­tive fortællinger læs­es med fokus på nogle karak­ter­is­tiske poli­tiske, økonomiske eller ide­his­toriske forhold. Det er en god idé at bev­id­st­gøre elev­erne om at det netop er én ud af mange læseme­toder, allerede i 1.g.

Hvor­dan gør I det på din skole?

Hvilke tek­ster læs­er du?

Hvor­dan ske­malægges det?

Hvor­dan kobler du for­lø­bet til dansk-historieopgaven?


af

Kommentarer

4 svar til “Overbliksforløb i dansk og historie

 1. Sune Weile Avatar

  Jeg læs­er nogen­lunde de samme peri­oder som dig. Hos os har vi i for­læn­gelse af dan­sk-his­to­rie-for­lø­bet et AT-for­løb mellem dan­sk og his­to­rie (ofte om Det mod­erne gen­nem­brud og indus­tri­alis­erin­gen), hvor elev­erne som afs­lut­tende pro­dukt har en prob­lem­for­mu­ler­ing og en række prob­lem­still­inger. De munder ud i en opgave­for­mu­ler­ing, som de bruger til deres dan­sk-his­to­rie-opgave med min­dre de hellere vil skrive om noget andet.

 2. René A. Christoffersen Avatar

  Flot teg­ne­serie! — Jeg aftaler gerne fælles tema med his­to­rielær­eren. Fx var det sid­ste gang cen­sur, og det for­ful­gte vi så i begge fag op gen­nem his­to­rien. Hvis man kan finde ud af hvad der har været cen­sur­eret, kan man også finde ud af hvem der har gjort det, dvs. hvem der har haft magten på et givent tidspunkt…
  Det kan også give en god per­spek­tiver­ing til nuti­den, hvor elev­erne kan kigge på hvilken cen­sur der er i andre lande — og den måske mest spæn­dende: Hvilken cen­sur de selv er underlagt…

 3. Adjunkten Avatar

  Tak for jeres kom­mentar­er. Kør­er i stan­dard­for­løb eller væl­ger lær­erne selv?
  Inter­es­sant med censurtema.

 4. René A. Christoffersen Avatar
  René A. Christoffersen

  Vi har nogle ram­mer omkring for­lø­bet, men ingen begræn­sninger på fx speci­fikke (antal af) ned­slag eller peri­oder. Til gengæld er det også knyt­tet til DHO + et AT-for­løb, hvor elev­erne forsvar­er deres DHO. Har ikke selv prøvet den mod­el, da jeg ikke har 1g’er i år, men tror sagtens det kan fungere…
  Har i øvrigt også lavet DHO-skrivn­ing med en klasse, hvor vi udelukkende fokuserede på Den spanske Borg­erkrig. Det var udfor­drende for begge lærere — og umid­del­bart irriterende for elev­erne, for­di det over­hovedet ikke sagde dem noget. Alligev­el endte de sam­let set med at lave nogle af de bed­ste DHO jeg har set. Og efter eval­uer­ing med både kol­le­ga og elever blev vi enige om at det netop skyldtes med stramme fokus…

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *