Kategori: Romantikken

 • H.C. Andersen “Noget” (1858)

  H.C. Andersen “Noget” (1858)

  “Jeg vil være Noget!” sagde den æld­ste af fem Brø­dre, “jeg vil være til Nytte i Ver­den; lad det være nok saa ringe en Still­ing, kun at det er godt, det jeg udret­ter, saa er det Noget. Jeg vil lave Muursteen, dem kan man ikke und­være! saa har jeg og gjort Noget!” “Men noget alt­for lidt!”…

 • St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

  St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

  Jeg min­des ikke noget Døds­fald, der har vakt større Sen­sa­tion, end min mangeaarige Ven Doc­tor L*s i R*. Man standsede hveran­dre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgs­maal: “Har De hørt det? veed De det? hvad mon var Aarsagen? mon han har gjort det i Vildelse?” o.s.v. Han…

 • H. C. Andersen: “Den grimme Ælling” (1844)

  Der var saa deiligt ude paa Lan­det; det var Som­mer, Kor­net stod guult, Havren grøn, Høet var reist i Stakke nede i de grønne Enge, og der gik Storken paa sine lange, røde Been og snakkede ægyp­tisk, for det Sprog havde han lært af sin Mod­er. Rund­tom Ager og Eng var der store Skove, og…

 • Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

  Thomasine Gyllembourg: “Den lille Karen”

  En for­muende og anseet Embeds­mand i en af Sjæl­lands Kjøb­stæder sad engang for flere år siden med sin Fam­i­lie i sin smukke og rum­melige Stue. Det var en deilig Efter­aarsaften. Stjern­erne skinnede paa Himlen, og Maa­nen tit­tede ind af Vin­duerne, som om den med qvin­delig Nys­g­jer­righed vilde betragte de skjønne fes­tlige Klæder, det skin­nende hvide…