lektoren

An arrow divider

St. St. Blicher: “Sildig opvågnen” (1828)

45 min­ut­ters læsning
Download som ebog
blicherJeg min­des ikke noget Døds­fald, der har vakt større Sen­sa­tion, end min mangeaarige Ven Doc­tor L*s i R*. Man standsede hveran­dre paa Gaden, Man foer omkring fra eet Huus til et Andet med de Spørgs­maal: “Har De hørt det? veed De det? hvad mon var Aarsagen? mon han har gjort det i Vildelse?” o.s.v. Han var en meget elskværdig, en almin­delig yndet og agtet Mand, en fortræf­fe­lig Læge med udbredt Prax­is; som det syntes, lykke­lig gift; Fad­er til sex vakkre Børn, af hvilke de to æld­ste Søn­ner allerede vare i Vej, den æld­ste Dat­ter forenet med en brav Embeds­mand, den næstefter nylig con­firmeret, og de to yng­ste 10 og 12 Aar gam­le. Han var der­til for­muende, holdt et gjæst­frit Huus, og var en altid munter og behagelig Sel­sk­ab­s­mand. Han havde naaet sit otte og fyr­ge­tivende Aar, og aldrig været syg.

Plud­selig lød Rygtet, at han var bleven upas­selig. Hans Patien­ter vent­ede en heel Dag forgjæves. Man lod spørge til ham, Man kom for at besøge ham — han tog ikke mod Nogen: enten hedte det, at Doc­toren sov, eller at han ikke var saa vel, at han kunde see Nogen. Byens anden Læge blev vel — ikke kaldet — men dog ind­ladt. Naar Man spurgte ham om Doc­tor L*s Befind­ende, trak han paa Skul­drene, ryst­ede med Hov­edet, og erk­lærede, at han ikke kjendte hans Syg­dom. Lægemi­dler vilde han alde­les ikke bruge. Jeg, hans Præst, var den Eneste, som han havde daglig og længe hos sig. Børnene kunde han ikke lide at see; naar nogen af dem kom ind, vendte han sig om til Væggen. Saaledes laae han i otte Dage; den niende skjød han sig. — Da den anden Læge erk­lærede, at han havde aflivet sig i et Delir­i­um, blev han hæderli­gen begravet. Jeg vilde have talt nogle Ord over hans Grav; men Smerten brød strax min Stemme, og jeg kunde for Graad neppe frem­sige Jordpaakastelsesformularen.

Jeg erfarede af ham før hans Død den løn­lige Aarsag til dette frygtelige Skridt. Dog, hvad den­gang var en Hem­me­lighed, kunde ikke længe blive det, da fem Per­son­er vare dee­lagtige i Samme; den Ene, dreven af Skin­syge og bil­lig Harme, mægt­ede ikke at dølge His­to­rien om en For­bry­delse, der hellere maat­te have været begraven med dens ulykke­lige Offer, og ind­stil­let alene for den evige Ret­færdi­ges Dom­stol. Hvad i hiin Tid­spunct sneg sig skum­melt omkring, som blot mundtligt Rygte, kan gjerne nu betroes til Papiret, med Ude­ladelse af de Paagjælden­des Navne; thi af disse ere end­nu kun ilive tre af Dr. L*s Børn, som tilmed boe i Udlan­det, og hans Enke, — Hov­ed­per­so­n­en i denne Tra­goedie. — Men jeg vil beg­y­n­de min Fortælling noget læn­gere tilbage.

Det var netop fem og tive Aar før denne sørgelige Cat­a­stro­phe, at jeg som the­ol­o­gisk Can­di­dat antog en Huus­lær­erplads i R*, hvor Skolen den­gang stod i slet Rye. Kort efter min Ankomst gjorde L* og jeg vort første Bek­jendt­skab, og det just ikke paa den aller­ven­sk­a­belig­ste Maade. Han havde for kort siden sat sig ned der i Byen, som prac­tis­erende Læge. Vi stødte sam­men paa et Bal. Jeg var kun et Aar ældre end han, munter og letsin­det, en dygtig og liden­sk­a­belig Danser. Blandt Damerne opdagede jeg snart den bed­ste Danserinde, som tillige ustridigt var den smukkeste. Dog maae jeg tilstaae, at hun i den første Egen­skab gjorde størst Indtryk paa mig. Jeg bød hende op til en af Dati­dens Modedanse, og fik et bejaende Buk. Jeg stod for at føre op, og havde just med Haand­klap givet Tegn til at beg­y­n­de, da L*, hvem jeg aldrig før havde seet, traadte hen til min Dame, bukkede, og erindrede hende om, at hun havde lovet ham denne Dans. Jom­frue W* rødmede, og und­skyldte sig med, at hun troede det var den næste, til hvilken hun havde ladet sig engagere; “men der­som min Cha­peau tillad­er,” lagde hun til, “kunne vi jo end­nu bytte om.” “Ingen­lunde!” svarte L* lidt spy­digt, “jeg resigner­er, og find­er mig i at være No. 2, aller­helst da jeg vist nok er kun en daarlig Danser imod denne Herre.” “Det gjør Intet til Sagen,” sagde jeg “hvem der danser bedst; men er De ikke fornø­jet med min Dames Propo­si­tion , bed­er jeg om, at vi nu maae komme til at beg­y­n­de — hele Qvadrillen ven­ter.” Han stod just imellem os Begge. “Baade beg­y­n­de og ende,” svarte han end meer spod­sk, og traadte fra. Da jeg kom til Enden af Qvadrillen saae jeg ham staae ned­er­st med en af de meest klunt­ede Fig­ur­er, som fandtes paa Bal­let; og jeg lagde Mærke til, at han i Kjæ­den ikke vilde give min Dame sin Haand. Hun smi­ilte, neppe mærke­ligt, til mig, og jeg troede at føle et sagte Tryk paa mine Fin­gre. Fyren var skin­syg, det var aaben­bart. Jeg troede, han maat­te have andre Ret­tighed­er, end de, som Ballovene give. Da Dansen var ude, gik jeg der­for hen til ham, og gjorde ham en Und­skyld­ning for mit korte Svar. Denne Tiltale fremkaldte et høfligt Gjensvar, og snart stødte vi paa nærmere Bek­jendt­skab vore Pun­se­glas sammen.

Jeg danste siden end­nu engang med Jfr. W*. Da jeg takkede af, og maas­kee med nogen Varme kyste hen­des Haand, mod­tog og besvarede jeg det andet Tryk. Jeg kan for­sikkre, at hverken mit Hjerte eller min Sand­se­lighed kom herved i mind­ste Bevægelse; kun min For­fæn­ge­lighed fandt sig behagelig smiggret. Jeg havde vel til­forn i Dansens Hede og Glæ­dens Tum­mel mod­taget saadant løn­ligt Tegn af en smuk Pige­haand; men vid­ste ogsaa, at en slig ofte uvilka­arlig Yttring af et ømt og glad Hjertes Bevægelse gjerne var lige­saa fly­gtig som den Hilsen, tvende hinan­den forb­i­farende Van­drere give og glemme i et og samme Øje­b­lik. Men da jeg et Par Maaned­er efter erfarede, at Jfr. W* allerede den­gang var L*s hem­melig Forlovede, sat­te jeg i min Hukom­melse et NB. til disse Haandtryk. En fri og ubun­den Pige kan vove et saadant — og alligev­el vover hun mere, end hun maas­kee veed, eller ahn­er — men naar en Fæstemøe tillad­er sig Sligt, frem­stiller hun sig selv som Coqvette ; og er det en gift Kone, vil hun af enhver ikke ganske uer­faren Cav­a­lier ansees for hvad hun enten er eller vil vorde — en Skjøge. — Dog det var første og sid­ste Gang jeg mærkede noget Mis­tænke­ligt hos Jfr. W*, og da jeg var Vidne til hen­des tugtige og sædelige Væsen og Opførsel, baade som Pige og som Kone, beg­y­n­dte jeg at troe, at jeg havde taget fejl baade af Haandtrykkenes Mening, og den, der muli­gen ej engang vid­ste at hun gav dem.

Jeg har en syn­derlig, ja ofte sørgelig, ved alt for mange Exem­pler bekræftet Erfar­ing: at det første Indtryk, et Men­neskes Ansigt — eller bedre — Aasyn — frem­bringer hos mig, er til­for­ladeligt, er et sikkert Blik ind i Sjælen, et træf­fende Øjekast paa et saadant Men­neskes sande Car­acteer. Jeg har ofte harmet mig over hvad jeg selv ansaae for en Grille ; jeg har ofte straf­fet mig selv for mine umo­tiverte strænge Domme, og løn­ligt gjort den løn­ligt Fornærmede Afbigt , naar jeg siden saae en Opførsel, en Han­dle­maade ganske mod­sat den, det første Indtryk lod mig for­mode; og over­alt naar jeg saae ej alene en ganske anden Car­acteer, men og et ganske andet Ansigt. Og dog — ak! med Smerte maae jeg bek­jende, at For­nuft­grunde omsider snarere eller senere have staaet tilskamme for en uvilka­arlig Fly­ve­tanke. Det var ikke saameget Jfr. W*s Haandtryk, som det første Blik paa hen­des Ansigt, der tilhvidskede mig: denne dejlige Pige er ikke for een Mand. Der var i hen­des Øjne hverken dette sødt Hens­mæg­tende, eller det fyrigt Opfor­drende, ikke det ømt Tilladende, ej heller det dybt Udforsk­ende; hen­des Smi­il var hverken sødligt, eller skjelm­sk , og end­nu langt min­dre kjækt; hen­des ranke, fuld­kom­men skjønne Fig­urs Bevægelser havde intet Yppigt, Intet som for­raad­ede sand­selig Vellyst; og dog laae der i dette blide, liden­sk­ab­sløse Ansigt noget For­bor­gent , noget Fordægtigt; det syntes mig at gjemme en dyb, frygtelig Løn­dom , eller snarere at varsle om en end­nu ikke i Tanken und­fan­gen For­bry­delse, som Fremti­den først skulde bringe for Dagen. Efter fem og tive Aars For­løb blev jeg frygteligen erindret om denne saa længe for­glemte Ahnelse.

Vare Vampyr­er Andet, end Mis­fos­tere af en tøjleløs Ind­bild­ningskraft, da maat­te jeg have seet en af disse Skab­ninger — udvortes lev­ende, ind­vortes livløse, Leg­e­mer uden Sjæle, Kjød­mass­er uden Hjerte — . Jeg kjendte hende som atte­naars Jom­frue, som Ægte­fælle og Mod­er; jeg saae hende i de Dansendes Rækker, og i de Beden­des; med Kor­tene i Haan­den, og med en Pat­teglut ved Brys­tet; ved sin Dat­ters Bryllup og sin Mands Liig; men hun var stedse sig selv liig: blid, rolig, opmærk­som og fuld­kom­men behersk­ende sig selv. Jeg har seet hende fornylig — hun er nu ikke langt fra de Halvtreds — men hun er næsten uforan­dret, nyder en blom­strende Sund­hed, og en altid lige, altid uforstyrret Munter­hed. De mørkeste Dage om Aaret (efter denne sørgelige Begiven­hed, mens jeg boede i R*) vare for mig de tvende, paa hvilke jeg maat­te med­dele hende Sacra­mentet . Jeg har i mine Skrifte­taler nogle Gange prøvet at ryste hen­des Samvit­tighed vaa­gen; men der var Intet at vække. Komme disse Blade hende for Øje, er jeg vis paa, at hun skal kunne læse dem uden at tabe en Maske, eller gjøre et eneste Fejlsting.

Men jeg griber for meget forud i min His­to­rie; jeg vil atter gaae tilbage.

Det mellem L* og mig saa tvert beg­y­n­dte Bek­jendt­skab fort­sattes flit­tig, og blev snart til et Ven­skab, som kun Døden mægt­ede at opløse. Tre Maaned­er efter hiint Bal betroede han mig, at han var, og allerede den­gang havde været, hem­melig forlovet med Jfr. W*. Det slog mig; jeg mind­edes hen­des Haandtryk, og spurgte ham — dog uden at røbe mine Ahnelser — om han havde raad­ført sig ej alene med sit Hjerte, men ogsaa med sin For­stand? om han kjendte hende? og om han var for­sikkret om, at hun baade vilde og kunde gjøre ham lykke­lig? Hans Svar vare et elsk­ende Hjertes varme Udgy­delser. Han for­sikkrede, at hun elskede lige­saa inderligt, lige­saa oprigtigt, som han; men tillige, at hun forstod saa fuld­kom­ment at beherske sig selv, at Ingen engang havde ahnet hen­des Tilbø­je­lighed; hvilket var saa meget mere nød­vendigt, som en stræng og haard­hjertet Fad­er uomtvis­teligt vilde have afbrudt Forbindelsen med et ungt Men­neske uden fast Leve­brød. Saas­nart han fik et Saadant, vilde han bejle, og mist­vivlede ikke om Foræl­drenes Samtykke.

Et halvt Aar efter døde den i R* ansat­te Dis­trict­slæge; L* blev hans Efter­mand, og snart efter Elise W*s lyk­salige Ægte­mand. Jeg har aldrig seet noget gladere Men­neske, end han; han var næsten ellevild af lut­ter Fryd; han kunde hverken sid­de eller staae længe paa eet Sted; den søde Uro jog ham hid og did, og omsider — saas­nart det blot blev nogen­lunde gjørligt — tilbage i Feens Tryllekreds. Hans Patien­ter fik i disse Hvede­brøds­dage — der bleve til Uger og Maaned­er — kun korte Besøg og korte Recepter; men der­i­mod de trøstelig­ste og gladeste Forhaab­ninger; thi i denne Peri­ode vare ingen Syg­domme dødelige; han var Mester baade for dem og for Døden. Vist nok er det, jeg min­des det meget vel: hans Cuure vare alle heldige; jeg troer næsten, at han cur­erte med sit glade Ansigt og lystige Snak. Hans Kone syntes vel ogsaa at være ret lykke­lig; men hen­des Glæde bar dog Maade­hold­en­heds Præg; Konen var Kjer­esten fuld­kom­men liig; og Brude­sen­gen havde ingen syn­lig Foran­dring bevirket.

Da han engang i ubundne Dithyra­m­ber beskrev mig sin Lyk­sa­lighed, kunde jeg ikke tilbage­holde det Ønske: at hun maat­te dele den i lige Grad. “Wil­helm!” hvidskede han, “die holde Sit­samkeit bey Tage” — her standsede han, lagde den ene Haand paa Hjertet, Fin­ger­spid­serne af den anden paa Munden, og saae hen­rykt op imod Him­me­len. “Godt, godt!” sagde jeg smilende, og for­langte aldrig nogen videre Fork­lar­ing. Dog forekom det mig stedse tvivl­somt, om der under denne rolige, spe­jl­glat­te Over­flade skulde find­es nogen syn­derlig Bevægelse; var der nogen Varme i dette skjønne Leg­eme, syntes det mig at maat­te være, hvad jeg — naar dette ikke var en Selv­mod­sigelse — vilde kalde en kold Ild, eller dog kun en mat Glød, som aldrig kunde opblusse til Lue; maas­kee lige­saa lidet udslukkes.

Otte Maaned­er efter Bryllup­pet skjænkede Elise sin glæd­e­drukne Mand den første Søn. Ved Barsel­gildet gik det højt til. Det var just i hiin Sel­sk­a­be­ligheds Peri­ode, da Phoe­bus og Bac­chus vare uad­skil­lelige Gjæster ved ethvert Samqvem, da disse stedse yttrede en mægtig Vex­elvirkn­ing paa hveran­dre, og en uimod­staaelig Ind­fly­delse paa alle deres Tilbedere: Bægeret maat­te ind­vies med Sang, og San­gen besluttes med Skaaler. Min var den sid­ste; ved Gildets Ende over­rak­tes mig mit Kalds­brev til Capel­lani­et i R*. To Aar efter gjorde Sognepræsten Plads for mig; og jeg ægt­ede nu min Hen­ri­ette, med hvem jeg fra mine første Stu­den­ter­dage havde været forlovet. Vi holdt en jevn­lig og stedse højst ven­sk­a­belig Omgang med L*s.

Hans Kone havde født den anden Søn, og min den første, da en tredie Fam­i­lie ind­traadte i vort sel­sk­a­belige For­bund: Lieu­tenant H* blev for­lagt til det i R* gar­nisonerende Reg­i­ment. Han var en af de elskværdig­ste og meest dannede Officier­er, jeg har kjendt, og gift med en Kone, der var smuk, vit­tig og Munter­he­den selv.

Doc­torens og Lieu­tenan­tens (eller Cap­i­tainens; thi han avanceerte hur­tigt) boede Huus om Huus med hveran­dre; jeg ligeover­for den Første. Med Hen­syn her­til kaldte vi mellem os selv vort lille slut­tede Sel­skab Tri­an­ge­len; L* var den rette Vinkel, H* den spidse Vinkel L. H. C., jeg den anden dit­to H. C. L. Vi sam­ledes ordentligvi­is i een af Vin­klerne hver Ons­dag Aften; men uden­for Touren gjorde L* og H* ofte større Sel­sk­aber, som da hed­de Cir­cler; thi Begge vare for­muende: den Første arvede bety­deligt efter sin Sviger­fad­er, den Anden efter sine egne Forældre.

Vi lev­ede i en For­fat­ning, der tit syntes mig for lykke­lig til at kunne vorde varig. Det Eneste, Cap­i­tainen savnede, var Børn; men han havde da til Gjengjæld et større Over­maal af Munterhed.

Vi tre Mænd havde uimod­sigeligt de tre smukkeste og bed­ste Kon­er i R*; dog vare deres Carak­ter­er og Væsen højst forskjel­lige, og netop denne Uov­eren­stem­melse — troer jeg — var Grun­den til den fuld­komne Har­monie imellem dem. Min Kone var stille, ven­lig og bly; hun syntes at være de to Andre sub­or­dineret , skjøndt hun i Grun­den havde den dybeste Følelse og den klareste For­stand. Frue H* var altid lystig, fuld af Spøg og Ind­fald, og førte der­for stedse Ordet. Frue L* var stille, men hen­des hele Væsen havde noget Imponerende, Noget som antyd­ede en højere Aandsover­læ­gen­hed, som hun dog aldrig søgte at gjøre gjældende; der­for blev hun af de Andre behan­dlet som en ældre Søster, hvorvel hun baade var den yng­ste og mindst dannede.

Der­som Lighed i Car­ac­teren skulde være Betingelse for ægtesk­a­belig Lyk­sa­lighed, bor­de vi sex Men­nesker have været anderledes parrede; der maat­te have skeet en total Omskift­ning. Mit jevne Humør, min naturlige Sathed, som ved min Stands Værdighed fik end fastere Hold­ning, maat­te da have for­bun­det mig med Frue L*. Hen­des muntre, aab­ne, raske og kjække Ægte­fælle havde i Frue H* faaet den meest lig­nende Mage. Og min fromme, bløde, ydmyge Hus­true skulde have været kaaret til Cap­i­tainens Led­sagerinde paa Livets Vej.

Cap­i­tain H* besad virke­lig intet andet Kriger­sk, end Uni­for­men; civilk­lædt saae han ud som en beske­den, und­seel­ig Deposi­tu­rus . Ikke at han jo var en flink Offici­er; denne Berøm­melse havde han ved hele Reg­i­mentet, af Høje og Lave. Ved Myn­strin­gen var hans Com­pag­nie altid det dygtig­ste, skjøndt Kar­lene vare bedre bek­jendte med hans Pung, end med hans Stok, der blot for et Syns Skyld din­glede ved hans Haan­dled. Hans Mod, Ret­skaf­fen­hed og ædle Tænke­maade var erk­jendt og paaskjøn­net af Alle. Ved Stridighed­er val­gtes han gjerne til Voldgifts­mand, og i denne Egen­skab forhin­drede han man­gen Duel. Kort sagt: han var en yder­st ind­ta­gende Mand, og langt farligere for Kvin­de­hjert­er, end han selv syntes at vide.

Hvor længtes vi Alle efter Ons­da­gen! Vi sam­ledes til The­vand­stid, opofrede der­paa et Par Timer til Musiken, i hvilken vi Alle — paa Frue L* nær — tog lev­ende og ikke uheldig Andeel. Efter Aftens­maaltidet fik vi tre Her­rer os en alvorlig Lom­bre , og Damerne holdt et Pri­vatis­si­mum, der oplivedes af Frue H*s Ind­fald og hjertelige Lat­ter. Denne Sid­ste har meer end een­gang foraarsaget en Bete, eller for­purret en reen Codille, og jaget os fra Spille­bor­det hen til vore lystige Koner.

Et Aarstid eller vel mere randt saaledes hen, uden at Noget forstyrrede den gode Forstaaelse og jevne Munter­hed. Men paa een­gang foregik en kjen­delig Foran­dring med Cap­i­tainen: han var ofte adspredt, begik svære Bom­mert­er baade i Con­certen og i Lom­bren; stun­dom var han mørk og ord­knap — stun­dom over­giv­en og ual­min­delig snaksom, skjøndt hans Pas­siar tillige var tem­melig usam­men­hæn­gende. Min Kone gjorde mig opmærk­som paa denne sæl­somme For­van­dling, og gav mig Vink om: at hun frygt­ede, det ikke var rigtig mellem ham og Frue L*. Jeg tyssede paa hende, og stræbte at berolige hende i denne Henseende; men — jeg vid­ste mere end hun; jeg var imod min Vil­lie blevet Vidne til en Scene, som aldrig udslettes af min Hukom­melse, og som i lange Tider gav mig nok at bryde mit Hov­ed med.

Der var længe talt om at faae en Masker­ade bragt istand; og jeg troer, at Frue L* var den, som først havde givet Ideen her­til. Endelig blev Alt arran­geret: Masker og Dragter anskaffede, og Afte­nen bestemt — den skulde holdes paa Klubben. Da jeg ikke selv kunde tage Deel i denne Fornø­jelse, havde jeg aftalt et Spillepar­tie med tre andre af Byens Lom­bris­ter. Hen paa Afte­nen blev jeg betaget af en ikke usæd­van­lig Hov­ed­pine. Jeg fik En til at tage mit Kort; og vilde, som jeg ple­jede, tage mig en Luur. Jeg bad desaarsag Værten anvise mig et stille og afsides Værelse, hvor en halv Times Hvile forhaabentlig vilde for­drive mit rheuma­tiske Anfald. — Jeg fik et Saadant saa langt fra Bal­salen, at den svage Lyd af Musiken og Stø­jen blot bidrog til at dysse mig i Slum­mer. Jeg søgte og fandt denne i en Lænestol, der stod i en Krog ved Vinduet.

Jeg havde ikke sovet ret længe, før jeg vækkedes ved Dørens Knirken. Der kom to ind i Kam­meret; det kunde jeg høre; men Ingen saae jeg; thi der var ganske mørkt. Det maat­te være et Mand­folk og et Fru­en­tim­mer; men Begge maskerede; det mærkede jeg paa Stem­mernes Uty­de­lighed. “Nu! og hvad vil Du saa, min søde Ven?” sagde han. “Sødeste Mand” læs­pede en kvin­delig Røst, “Du er saa vel­signet iaften.” “Men Kone!” sagde han igjen, “hvad tænker Du dog paa? behøve vi at stjæle os til hveran­dre, som om vi gik paa for­budne Veje?” — Intet Svar — Lyden af et Kys lod mig gjætte; at de havde demaskeret sig. Jeg sad som paa Naale; hvad skulde jeg gjøre? Min Hov­ed­pine, som ved denne plud­selige Opvækkelse var bleven end­nu hæftigere, tillod mig ej heller at fat­te en Res­o­lu­tion. Døren knirkede atter; men om de gik, eller bleve, vid­ste jeg ikke. Alt blev stille, og et Skjæn­derie uden­for i Gaar­den var Alt hvad jeg hørte. Saaledes sad jeg nogen Tid, og lyt­tede forgjæves; jeg prøvede atter at falde i Søvn. Men Spec­ta­clen i Gaar­den blev værre. En kom ud med en Lygte eller et Lys, der kast­ede sit Skjær gjen­nem Vin­duet paa den mod­staaende Sopha. Selv useet, saae jeg der Cap­i­tain H* i Frue L*s Arme. En ræd­som Fejl­t­agelse havde alt­saa fun­det Sted; men om den var forsætlig paa nogen af Siderne, vid­ste jeg den­gang ikke at afgjøre.

Cap­i­tainen sprang op med et Anges­traab; Frue L* sank tilbage, og skjulte — som i Fort­vivlelse og Skam­fuld­hed — sit Ansigt i begge sine Hæn­der. Det blev atter mørkt. “Gud for­lade os Begge!” sagde han; “evig Taushed, og — om det var muligt — evig For­glem­melse!” Det forekom mig, at hun hulkede. Han udstødte et smerteligt Suk, og gik; lidt efter ful­gte hun, og jeg blev alene.

Længe blev jeg end­nu tilbage ganske forvir­ret og bedøvet af det, jeg her saa ufriv­il­lig havde erfaret. Da jeg atter traadte ind i Bal­salen, havde Man just demaskeret sig. Doc­toren og Cap­i­tainen vare ganske eens klædte, nem­lig som Don Juan. Fru H* havde Tyrkind­e­dragt; Frue L* havde bestemt baaret samme Dragt, da jeg saae hende paa Sophaen; nu var hun Hyrdinde — det var mig baade paafaldende og mis­tænke­ligt. Doc­toren var i et glim­rende Lune: han gjækkede Frue H*, og paas­tod, at hun havde mødt ham ene i Gan­gen, og omfavnet ham i den Tanke, at han var Cap­i­tainen; denne stod hos, og prøvede paa at lee; men Forsøget faldt uheldigt ud og endtes med en tvun­gen Hoste. Frue L*s Ansigt var uden mind­ste Foran­dring; hun smi­ilte saa roligt, som hun ple­jede, til alle hen­des Venin­ders spøge­fulde Anmærkninger. Jeg beg­y­n­dte at mis­troe mine egne Øjne: havde hun været skyldig, hvor var det da muligt at bevare en slig — jeg kunde sige — Helvedes Rolighed? Tyrkinden i hiint Værelse kunde jo dog have været en Anden, som lignede hende; min Hov­ed­pine havde maas­kee betaget mine Sandser deres Skarphed, o.s.v. Kort sagt: jeg havde næsten gjen­vun­det min Tro paa hen­des Uskyldighed, da min Kone — en fiin Iagt­tagerinde — nogen Tid efter i Fortroe­lighed sagde mig, “hun frygt­ede for, at hen­des forhen yttrede Mis­tanke ikke var ganske ugrun­det.” At der siden hiin Masker­ade var fore­gaaet en væsentlig Foran­dring med den Første, faldt tydeligt i Øjnene: han var ofte adspredt, og hen­sunken i Tanker; han havde mis­tet sin for­rige jevne Munter­hed, og i dens Sted faaet en sæl­som Lystighed, der frem­brød stød­vi­is, og tidt uden rimelig Foran­led­ning. Aarsagen til denne Foran­dring — Nag over hans uvit­terlige Brøde — var mig jo vel­bek­jendt; men jeg for­t­aug det for min Kone. Jeg søgte at forsvare Frue L*; men ind­lod mig ikke paa nogen Fork­lar­ing Cap­i­tainen angaaende. “Kjere Kone!” sagde jeg, “vogt Dig for at mis­tænke Nogen! det er jo ellers ganske mod din Natur — veed Du Noget? har Du seet Noget? — ” “- Kun et eneste Øjekast” svarede hun; “men det var et Øjekast, som bragte ham til at rødme, og mig til at bleg­ne; vi maae alt­saa begge To have forstaaet det. Det var hur­tigt, som et fjernt Lyn­glimt paa en natlig Skye; men klart nok til at give Lys. De vare ene To i Værelset, og jeg saae det med fravendt Ansigt i et Spe­jl.” Jeg ryst­ede paa Hov­edet, som om jeg ikke troede hende, og paabød Taushed om denne Sag: “Vi ville ej engang selv tale med hveran­dre om denne Materie” sagde jeg; “thi hvor let kan Du ikke tage fejl i dine For­mod­ninger; et Øjekast kan jo have flere Betyd­ninger — hvor­for da antage den værste?” Hun ryst­ede ogsaa paa Hov­edet; og nu blev dette Æmne ikke bragt paa Bane i — tive sam­fulde Aar.

Imi­dler­tid fort­sat­te min Kone og jeg meget længe vore løn­lige og ganske isol­erede Iagt­tagelser; men Intet — ikke det Aller­mind­ste — opdagedes. Cap­i­tainen gjen­vandt efter­haan­den — ikke sin for­rige aab­ne Munter­hed — men dog en vis Hold­ning i sit Væsen, der havde et alvorligere — maas­kee mat­tere — Anstrøg. Han blev jo ogsaa med hver Dag ældre, og mere og mere forsvandt jo for ham det søde Haab om Fader­glæder. Tiden, som ruller os hen ad vor Bane, afs­lid­er alle vore ung­dom­melige Følelsers skarpe Kan­ter; og vi opnaae ufor­mærkt enten Fas­thed eller Bøje­lighed, Styrke eller Sløvhed, indtil omsider alle Liden­sk­aber for­lade os, for at beg­y­n­de deres Spil med yngre og blødere Hjerter.

Tri­an­glen blev uforstyrret; Cir­clerne lige­saa. Vi holdt vore Con­cert­er; vi spilte vore Lom­bre. Vore Børn voxte til, for­merede Stem­merne i de Første og løste os af i den Sid­ste, naar Post­ny­hed­erne vilde dele vor Opmærksomhed.

Doc­torens to æld­ste Søn­ner vare blevne Can­di­dater i Med­i­cin og Chirurgie; min i The­olo­gie; hans æld­ste Dat­ter gift og min forlovet: da Vul­ca­nen, der saa længe og saa løn­lig havde ulmet i Mør­ket, brød For­bor­gen­hedens Dække, og ved sin uvent­ede Erup­tion øde­lagde tvende Fam­i­liers jordiske Lyksalighed.

Jeg var kom­men hjem fra en Rejse, der havde med­taget flere Dage, da min Kone tog imod mig med den bedrøvelige Efter­ret­ning: at Majoren var meget syg. Jeg kast­ede Rejsek­læderne og ilede derover. Han sov. Fru­en stod med bekym­ret Mine og fold­ede Hæn­der ved Hov­edg­jerdet af hans Seng; et smerteligt Smi­il var hen­des Hilsen til mig. Jeg nærmede mig sagtelig, og spurgte hvidsk­ende om den kjere Syges Til­stand. Hun virrede blot med Hov­edet, og ved­blev gjen­nem de frem­bry­dende Taar­er at betragte ham. Hans Søvn var urolig: Læber og Fin­gre vare i idelig Bevægelse, og Øjnene rullede uophørlig under deres Laage.

Jeg sat­te mig, for at vente paa hans Opvaag­nen. Imi­dler­tid for­t­alte Fru­ens Tante mig Aarsagen til og Frem­gan­gen af hans Syg­dom: “Han havde for tre Dage siden forkjølet sig ved Exercerin­gen; var bleven heed, og havde drukket koldt Vand; havde kort efter Hjemkom­sten befun­den sig ilde; maat­tet søge Sen­gen; var stedse bleven slet­tere og slet­tere, og hver Efter­mid­dag havt Feber­an­fald. Vor Ven Doc­toren, der besøgte ham flere Gange daglig, trøst­ede godt nok — som han nu altid ple­jede; men havde alligev­el seet noget betænke­lig ud.” Frue H* gav hende nu et Vink om at besørge Et eller Andet: hun gik ud.

Kort efter vaagnede Majoren; hans Øjekast var forvildet; Man mærkede strax, at han ikke var sig selv bev­idst. Han saae paa sin Kone, og kast­ede sig forskrækket tilbage i Sen­gen: “Elise!” beg­y­n­dte han, (Majorinden hed­de Char­lotte) “Elise! hvad vil Du mig? det er nok nu — det er alt for meget. Der­som Doc­toren eller min Kone traf Dig her i Sen­gen hos mig, hvad vilde de saa sige? Gaae! gaae! og lad mig være!” Han strak­te begge Hæn­derne ud for sig, som for at skyde En tilbage.

Majorindens Øjekast mødte mit — hun skift­ede Farve. Den Syge blev ved at phan­tasere: “Det var et ulykke­ligt Ind­fald med den Tyrkind­e­dragt; jeg vid­ste bestemt ikke Andet, end at Du var min Kone — .” Frue H* lyt­tede med æng­stelig Opmærk­somhed; jeg saae tydeligt, at hun ikke begreb hans Tale — jeg forstod ham kun alt for vel: Masker­ade­sce­nen stod lev­ende for min Erindring.

Jeg gik hen til den stakkels Kone, og greb hen­des Haand: “Fat Dem, kjere Frue!” sagde jeg, “deres Mands Syg­dom torde nu være paa det højeste — han taler vildt.” — Hun svarte kun med et dybt Suk. “Hys! hys!” hvidskede han, “Man kunde høre os her under­ne­den — De veed jo, Elise! at Munder­ingskam­meret er lige oven­over Rullestuen, og tænk engang, om Nogen opdagede den hem­melige Dør i Lysthuset — .” Majorinden greb kram­pagtig fat om Sen­gestolpen; hun bleg­nede — i hen­des Ansigt foregik en frygtelig Foran­dring. “Bed­ste Frue!” sagde jeg, ladende som jeg kun mærkede den ene Aarsag til hen­des Sinds­bevægelse, “var det ikke rigtigst at faae Bud efter Doc­toren? hans Nærværelse vil maas­kee berolige os — denne Cri­sis er vist ikke saa farlig, som det lad­er.” Hun svarte med et Nik, og gik hastig ud.

Den Syges Øjne faldt til — han slum­rede; men uroligt. Jeg saae ud i Gaar­den: Frue H* ilede med hur­tige Skridt hen til Rullestuen. Munder­ingskam­meret var virke­lig lige over denne, og Lysthuset i Doc­torens Have, som var to Stokværk højt og bygt af Planker, stødte umid­del­bart der­til — en ræd­som Mis­tanke greb mig, og var ikke langt fra at gaae over til Vished. Jeg havde om Som­meren ofte drukket Thee og spilt Lom­bre i det samme Lysthu­us, og mind­edes godt, at Man der meget tydeligt kunde høre, naar Nogen var inde paa Munder­ingskam­meret. En sørgelig Sand­hed maat­te upaat­vivlelig ligge til Grund for Patien­tens Phantasier.

Medens Frue H* var ude — sikkert nok for at anstille Under­søgelser efter de erholdte Vink — kom Doc­toren af sig selv. Han gik med bekym­ret Mine hen til Sen­gen, betragt­ede den Syge, følte hans Puls, saae betænke­ligt til mig, og ryst­ede paa Hovedet.

Majoren vaagnede — han stirrede stivt og for­færdet paa Doc­toren. “Hvad!” udbrød han, “hvad skal det betyde? De bildte mig ind, at deres Mand var rejst til en Syg ude paa Lan­det, og blev borte inat, og her staaer han lyslevende for mig. Hvor­for vilde De narre mig? hvor­for vilde De give det aftalte Tegn? fæst­ede De ikke den røde Sløjfe i Lysthu­us­gar­dinet? Gaae gaae! og sov hos deres egen Mand! Deres For­voven­hed gaaer alt for vidt, og Krukken kan gaae saalænge tilvands, indtil den gaaer han­keløs hjem.” Jeg stod som paa Gløder. Jeg drog Doc­toren med mig hen til Vin­duet; jeg vilde forhin­dre ham fra at høre og lægge Mærke til mere. “Hvad men­er De?” spurgte jeg. “Han phan­taser­er stærkt,” svarede han; “Syg­dom­men tager ingen god Vend­ing.” “Hans Ideer ere reent for­keerte,” ved­blev jeg. “Aa nej!” raabte Majoren, som havde hørt hvad jeg sagde; “jeg veed ret godt, hvad jeg siger; og jeg erk­lær­er Dem een­gang for alle, Frue L*! nu skal det være for­bi imellem os! Det er Synd baade mod deres Mand og min Kone, og Ingen af dem forskylder det af os.”

Nu beg­y­n­dte Doc­toren at blive opmærk­som: han kast­ede et hur­tigt Blik ud til Lysthuset, hvis øver­ste Vin­due Man fra den Syges Værelse kunde see. Jeg ful­gte hans Øjne, og — inden­for Vin­duet stod Majorinden med opløft­ede, sam­menknugede Hæn­der; men i samme Øje­b­lik forsvandt hun ogsaa. Him­mel! hun maat­te føl­gelig have fun­det den løn­lige Gjen­nem­gang, som Febric­i­tan­ten omtalte. — Denne faldt atter hen.

Doc­toren bleg­nede. Jeg greb hans Haand og hvidskede: “For Guds Skyld! kjere Ven! De læg­ger dog aldrig Fold til hvad et Men­neske taler i Vildelse? I en saadan Feber­parox­ysme kan jo en Patient ind­bilde sig de urimelig­ste Ting af Ver­den.” Han saae eftertænk­som paa mig; men svarede ikke. I hans Øjekast laae Noget, som kunde udty­des: “Du men­er ikke det, Du siger.” I det Samme kom Majorinden ind. Hun blussede — hen­des Aasyn udtryk­te næsten samme Vild­hed, som den Syges. Doc­toren gik med rolig Fat­ning hende imøde, trøst­ede hende, og gjorde nogle Spørgs­maal Patien­ten angaaende. Hun besvarede dem fly­gtigt og skjødesløst; hen­des urolige Blik deelte sig mellem dem Begge. Dog snart let­tede en Taare­strøm hen­des beæng­st­ede Hjerte: hun foer hen til Sen­gen, kast­ede sig paa Knæe, og tryk­te den Syges Haand til sit Bryst. “O Gud!” bad hun hastigt og sagte “skjænk ham blot denne Gang Livet, at han kan mod­tage min Til­givelse, om han er skyldig, og min Afbigt, om jeg gjør ham Uret.” (Jeg hørte vel kun de halve Ord, men jeg sup­plerede Resten; men de gik alle Doc­torens Øren for­bi; thi han var ikke lyd­hør.) “Ja Ulykke­lige!” ved­blev hun, og tryk­te sin Pande mod hans Haand, “Du er den For­førte; men hun — ” her sprang hun op og vendte sig til Doc­toren. Jeg greb hen­des Haand, og trykkede den stærkt: “I dette Øje­b­lik” sagde jeg, “er det til Lægen alene at tale; dæmp deres Frygt og deres Smerte! — saa sandt De har deres Mands Liv kjert!” lagde jeg til saa sagtelig, at han ikke kunde høre det. Hun fat­tede sig, og tilbage­holdt de fordærvelige Ord, som allerede svævede paa hen­des Læber. Hun var af de lykke­lige Gemyt­ter, som med hæftige Liden­sk­aber forbinde et hur­tigt Omb­lik og en lys For­stand, som de første aldrig ere istand til heelt at omtaage; hen­des Hjerte var ømt, men ingen­lunde svagt. Ak! det var dog ikke stærkt nok til at mod­staae den langt farligere Prøve, det snart efter blev underkastet.

Der kom Bud efter mig: jeg maat­te bort i Embeds­for­ret­ninger. Hun ful­gte mig uden­for; og her søgte jeg af al Magt at berolige hende med Hen­syn til hen­des Mands for­blummede Phan­tasi­er. “Da jeg ogsaa,” endte jeg min For­man­ing, “har været Øje­v­idne til disse, vil De ikke kunne ansee det for paa­træn­gende Ind­b­land­ing i ægtesk­a­belige Forhold, at jeg omtaler dem. Jeg kan med roligere og sikkrere Blik betragte det, som let blæn­der og forvir­rer et elsk­ende Øje. Sandsyn­lighed er ikke altid Sand­hed; og der kan gives mange tænke­lige Til­fælde foru­den det værste. For Him­lens Skyld! brug deres ellers altid saa klare For­stand! skaan Dem selv og deres syge Mand! og for alle Ting lad Dem ikke mærke med det aller­mind­ste for Doc­toren! der kunde ellers skee en dobbelt Ulykke, og det maas­kee af en blot Fejl­t­agelse.” Sukkende trykkede hun min Haand, og gik tilbage i Sygeværelset.

Jeg fik meget at bestille; min Fraværelse havde opdyn­get For­ret­ningerne: dette var om Formid­da­gen og først mod Aften blev jeg fri. Jeg vilde atter over til Majorens; men beslut­tede dog først at tale med Doc­toren i dennes eget Huus, for at høre hans virke­lige og rene Mening om vor Vens Sygdom.

Hans Kone var ude paa Lan­det med den næstæld­ste voxne Dat­ter; de to yng­ste vare budne i Byen. Pigen sagde mig, at Doc­toren var paa sit Arbe­jdsværelse. Jeg gik derop.

Han stod med Ansigtet mod Døren og Ryggen mod hans Scha­tol; i sin ven­stre Haand krammede han nogle Papir­er, og den højre klemte han kram­pagtigt mod Brys­tet; hans Ansigt var den kolde, stumme Fort­vivlelse, hvor Indgan­gen er tillukt baade for Haab og Frygt. Mit Hjerte isnede; jeg saae strax, at Alt maat­te være opdaget, og Mis­tanken mod­net til Vished. Han saae fly­gtigt paa mig, som om han ikke kjendte mig.

Hvorledes skal Trøst kunne finde Indgang i et Hjerte, som Ulykkens Vin­ter­storm har omgivet med sin Iis­sko­r­pe? Jeg opløft­ede bedende mine Hæn­der til den Herre, hvis Barmh­jer­tighed beg­y­n­der der, hvor Haa­bet ender.

Jeg kjen­der intet vanske­ligere, intet mis­ligere Hværv, end det at trøste dem, som meest have Trøst behov; det vil sige: dem, der ikke kunne trøste sig selv. At sige til Een, hvis hele jordiske Lyk­sa­lighed paa een­gang er tilin­tet­gjort: “Vær en Mand! Kæmp! tu con­tra auden­tius ito!” er det Samme som at raabe til den, der er falden og har brækket Benet: “Kom hid til mig, saa vil jeg rejse Dig!” eller til den, der uden at kunne svømme, er styrtet ned i en rivende Strøm: “Brug dine Kræfter! Du kan nok bjerge Dig, naar Du blot vil.”

Nogle trøste med det Haab, den Ulykke­lige har mis­tet; Andre med Tiden, hvis Piinagtighed han ikke er istand til at udholde; og atter Andre bære sig ad som Jobs Ven­ner — der langt hellere maat­te blevet ved med deres tause Medli­den­hed og sym­pa­thetiske Graad — idet de ymte om Guds Tug­telser, om begangne vit­terlige og løn­lige Syn­der: ist­edet for at gyde Bal­som i Saaret, dryppe de Gift deri. Sandelig! den Lidende kan svare dem i sit søn­der­revne Hjertes Bit­ter­hed: “Jeg har hørt mange Ting, som disse: I ere Alle­sam­men møj­som­melige Trøstere! Er der ingen Ende paa de Ord, som ere kun et Vær? eller hvad hærder Eder til at tale saaledes? Jeg, jeg kunde ogsaa tale som I; gid eders Sjæle vare i min Sjæls Sted! jeg kunde og sam­men­fø­je mange Ord mod Eder, og ryste over Eder med mit Hoved.”

Naar Smerten sam­menknuger Brys­tet; naar den ej engang kan faae Luft gjen­nem Læberne, hvad skal da kunne optøe det stivnede Hjerte, der­som det ikke er en med­følende Vens tause Taar­er? Mine randt over­flødi­gen, og væd­ede hans Haand, som jeg havde draget fra hans egen Barm til min. Da aab­nedes ogsaa hos den Ulykke­lige de Kilder, gjen­nem hvilke baade Sor­gen og Glæ­den udtømme sig: han støt­tede sin Pande mod mit Bryst, og græd som et Barn.

Dog ikke længe: han rev atter sit Hov­ed i Vejret, og Taar­erne vendte tilbage til deres løn­lige Huler. “Der! der!” raabte han, idet han med vild Hæftighed trykkede Papir­erne i min Haand, “det er Recepter, læseligt skrevne — tydelige at forstaae — speci­fiqve Midler mod Roman­griller, Kjerlighed, Troe paa kvin­delig Dyd, paa Ven­skab — ” han kast­ede sig paa en Stol, skar Tæn­der, og udstødte nogle Ton­er, som lignede Latter.

Medens jeg læste Papir­erne — Breve, hvis Ind­hold nede­nun­der skal med­de­les — stirrede han uafladeligt paa mig, jeg kunde sige, med mis­un­delige Blikke, og med et saadant mod­by­deligt, bit­ter­sødt Smi­il, som ofte end­nu længe efter Døden sees paa Ihjel­frosnes Ansigter.

Det Brev, der laae først for, og lige­som de andre to vel var adresseret til Majoren, men hverken havde Datum eller anden Under­skrivt end: “Din **i** (Elise)” var upaat­vivleligt det yng­ste, og lød saaledes:

“Ja, min Elskede! jeg kan ikke, jeg vil ikke skjule for Dig, at jeg under mit alt for svage Hjerte bær­er et løn­ligt Pant paa vor løn­lige Kjerlighed. Min Samvit­tighed bebre­jder mig en Brøde mod min Mand; men Kjerlighed kjen­der kun een Brøde — Utroskab mod den Elskede; den har kun een Pligt — at gjøre alt for den dyre­bare Gjen­stand, at hen­give den baade Leg­eme og Sjæl; ja, om det udfor­dres, at opofre begge Dele. Frans! Du var barn­løs, det krænkede mit Hjerte. Har jeg for­spildt min Lyk­sa­lighed his­set, da gjorde jeg det for at glæde Dig her. Nu, Elskede! har jeg Intet mere at give Dig.”

Det Andet var aaben­bar skrevet strax efter hiin ulykke­lige Maskerade.

“Skeet er skeet,” skriv­er hun; “men Skjæb­nen, den dun­kle Skjæb­ne selv er det, der mod vor Vidende og Vil­lie har ført os til hveran­dre. Den har selv forenet os — hvo vil nu adskille os? Jeg føler det, jeg veed det: siden hiin Nat er jeg Deres for evig; jeg har faaet et nyt Hjerte, en ny Sjæl. Jeg er alde­les foran­dret; mine Tanker, mine Ønsker, mine Længsler have kun eet Maal — Dem, Dem elskede, tilbe­d­ede Mand! O! had mig ikke! for­agt mig ikke! Det er ikke Sand­se­lighed, som drager mig til Dem; nej! reen skal min Kjerlighed være; men tale med Dem maae jeg, for at udøse mit qval­fulde Hjerte, for at afbe­de en Brøde, for hvilken Skjæb­nen alene maae staae til Ans­var. Jeg veed ikke hvad jeg skriv­er — Klokken 11 i Aften ven­ter jeg Dem — min Mand er paa Lan­det — for­barm Dem over den ulykke­lige **i**”

“Hem­me­lighed” lød det tredie, men i Tiden for­mod­entlig det mellem­ste “er Livsprincipet i Kjerlighed; uden denne man­gler Myrthen baade Rod og Top. Der­som Nogen vid­ste, at jeg elskede Dig, der­som Du var min ægte­viede Mand; ja, jeg troer, at det Umulige, blev virke­ligt. Men hvilket Tem­pel for vore løn­lige Glæder! et Pul­terkam­mer, fuldt af Com­miskjol­er og Blaar­lærred! — I Aften rejs­er Man­den til P*. Kl. 11 ere Alle tilsen­gs und­ta­gen hun, der ven­ter Dig med bræn­dende Hjerte. Solen staaer først op Kl. 7. Ah! der er længe til, inden jeg siger: Frantz! Frantz! Steh auf! der Mor­gen graut.”

Da jeg var færdig med Læs­nin­gen, og det sid­ste Brev faldt ud af min skjæl­vende Haand, rejste L* sig, greb mig i Skul­drene, og spurgte med et gjen­nem­borende Blik: “Naa, gode Præstemand?”

“Hvorledes” sagde jeg “ere disse Breve komne i deres Hæn­der? ere de ogsaa ægte?”

“Saa ægte” raabte han, “som cor­tex peru­viana selec­ta ; men ikke fuldt saa gavn­lige for Sund­he­den, og jeg har dem directe fra Hr. Gala­nen selv.”

(Den ulykke­lige Frue H* for­t­alte mig siden, hvorledes det var gaaet til. Da Doc­toren om Efter­mid­da­gen var kom­men igjen, for at see til den Syge, beg­y­n­dte denne atter at phan­tasere, og det end­nu tydeligere end til­forn; tilsidst havde han befalet hende — som han bestandig antog for Doc­torinden — at bringe ham en vis Skuffe af Cha­tol­let; i Skuf­fen var en dobbelt Bund; ved at trykke paa en Stift var den øver­ste sprunget op, og Brevene komne tilsyne; han havde fly­et hende Samme med de Ord: “Der Elise! har Du dine Breve! riv dem istykker, eller brænd dem!” Hun søn­der­rev nogle andre Papir­er, gik hen bag hans Seng, og læste Bilet­terne . Ikke læn­gere sig selv mægtig, havde hun lev­eret Doc­toren dem, og nu var Lod­det kastet over den gru­somt bedragne Mand.)

“Min arme, beklagelsesværdi­ge Ven!” sukkede jeg, “hvilken Bestem­melse tager De nu? hvad vil De gjøre?” Han slap mig, og gik med hur­tige Skridt og knyt­tede Hæn­der rundt i Værelset. “Hvad jeg vil gjøre?” gjen­tog han mange Gange.

“For det første,” tog jeg atter til Orde, “torde vel disse fatale Breve tilintetgjøres — ?”

“Tilin­tet­gjøres?” skreg han, “disse Breve?” — han rev dem hur­tigen til sig — “hvad! disse søde, vel­signede Kjerlighedspan­ter!” han knugede dem med en Elskers Hæftighed til sit Bryst — “Nej, Pas­tor! ved dem kan jeg ikke skille mig; de skal følge med mig i Graven, og fra Graven didop, hvor alle saadanne Pan­te­forskrivninger engang skulle indløses.”

“O, min Ven! min Ven!” sagde jeg, “ere de ikke allerede der for­længst pro­to­collerede? hvor­for vil De være hen­des Anklager? Dem hør­er hverken Hæv­nen eller Dom­men til; men en Gud, hvis Ret­færdighed er ophø­jet over vore snart hendøende Lidenskaber.”

Han standsede, saa længe op til Him­me­len, og gav mig dem der­paa tilbage. “Der,” sagde han roli­gen, “behold dem! tilin­tet­gjør dem! men lov mig først: at De, naar jeg er død og borte, vil vise hende dem!”

Jeg lovede det; men lagde til: “hvor­for, kjere Doc­tor! vil De tale om Døden? deres Stød er haardt, for­færdeligt — De mis­ter en Kone, som De elsker — en uværdig, for­agtelig Skab­n­ing; men har De ikke end­nu deres Børn?”

Han saae stivt paa mig, og skog­grede vildt i Vejret: “Hvis Børn? mine Børn? — nej Majorens Børn — ” “- De to æld­ste,” afbrød jeg, “vare jo fødte inden han kom til Byen, og Ingen kan, ved et blot fly­gtigt Øjekast, tage fejl af deres Fader.”

“Og de andre?” spurgte han bit­tert smilende, “hvo af dem, hvor mange af dem ere mine? har De ikke læst Brevet, og synes Dem ikke, at de ligne ham op ad Dage? — o! — ” han slog sig med den knyt­tede Haand for Pan­den, og gik atter med stærke Skridt omkring i Kammeret.

Jeg taug — jeg vid­ste i en Hast Intet at svare; thi naar jeg tænk­te mig om, fandt jeg, at han ikke havde saa ganske Uret, fornem­melig hvad den gifte Dat­ter angik. Hen­des Lighed med Majoren var umiskjen­delig. “Phan­tasi­er — sagde jeg omsider noget lang­som og halv tvivl­raadig — kan ogsaa bevirke — ” “Ha!” faldt han ind, “her behøve vi ikke at tage Phan­tasien tilhjælp; Skjø­gen tilstaaer det jo selv.”

I det samme kom de to yng­ste Døt­tre ind, og ilede hen for at omfavne ham. Men han traadte saa langt tilbage, som han kunde komme, sat­te Hæn­derne imod dem, og stirrede paa dem med For­færdelse og Afskye i alle hans Min­er. De arme Smaapiger bleve forskrækkede, skjalv, brast i Graad, og faldt hveran­dre om Halsen — de frygt­ede for at have forseet sig i Noget. Jeg tog dem i mine Arme, og mine Taar­er faldt paa deres guld­lokkede Hov­ed­er. Da opløstes ogsaa hans Forhærdelse i Medynk; den gam­le Ømhed vendte tilbage, og jog — for en Tid — Tvivlens Dæmon ud. Han sat­te sig, tog dem paa sine Knæe, og kjerteg­nede dem vex­elvi­is: de Smaae græd nu af Glæde.

I denne ønske­ligere Sind­stemn­ing troede jeg at torde for­lade ham, for at tage fat paa mine ufuldendte For­ret­ninger. Jeg over­lod ham til hans gode Hjertes mildere Følelser, og den Barmh­jer­tiges mægtige Naadevirkninger.

Da jeg den føl­gende Mor­gen besøgte ham, laae han afk­lædt, men vaa­gen i Sen­gen. Den næstyn­g­ste, tolvaarige Dat­ter sad hos ham, og vilde paanøde ham en Kop The. Han afs­log den, saae mørk, kold og næsten fremmed paa os Begge. Med bøn­lig Mine pegte jeg paa den Lille, og nu tog han Kop­pen, sat­te den til Munden, smagte; men som om det havde været bit­ter Med­i­cin, lod han den atter hvile paa Dynen. For at faae Glut­ten bort, bad jeg hende om at skaffe Frokost, og søgte nu ved min ven­lige Tiltale paany at aab­ne den arme Mands tilknugede Hjerte.

Han sat­te Kop­pen fra sig, og fold­ede sine Hæn­der. Enten hørte han mig ikke, eller han forstod mig ikke. “Mit Liv,” sagde han omsider sagte og lang­somt, “er hjem­falden til den, som gav det — Giften virk­er; jeg har udtømt Bægeret til sid­ste Draabe! og for mig find­es ingen anden Mod­gift, end Døden. Jeg er opvaag­net af en lang og sød Drøm; jeg har — som det ofte hæn­des de Afsindi­ge — faaet et lyst Øje­b­lik, den nære Opløs­nings sikkre For­bud. O min Gud, min Gud! tag mig dog bort her­fra, inden denne Slange kom­mer tilbage!” Han lukkede sine Øjne, som om han frygt­ede for Synet af hende. “Jeg elskede saa ømt, saa tro­fast,” ved­blev han efter et Ophold, “af mit ganske Hjerte, Sjæl og Sind; i tive Aar ind­bildte jeg mig at beboe et jordisk Paradi­is, og van­drede paa en Vul­can, der løn­li­gen brændte under mine Fød­der — den tyn­de Sko­r­pe, som adskilte Him­mel og Helvede, er bris­tet nu, og jeg ned­sunken i det flam­mende Svælg — barmh­jer­tige Gud! lad Leg­emet fortæres, og tag min arme Sjæl!”

Jeg bad med ham, for ham om Styrke og Taalmodighed; jeg trøst­ede ham med Guds almægtige God­hed, med Tanken om hans tvende haabe­fulde Søn­ner, om en taaleligere Fremtid under Adskil­lelsen fra den Uværdi­ge. Han ryst­ede sagtelig med Hov­edet: “Jeg kan ikke leve i den Ver­den,” sagde han, “hvor hun aan­der; vi kunne ikke mere have een Sol til­fælleds. Adskil­lelse fra Bord og Seng og Huus og Føde­land — det er alt­sam­men Intet — Lys og Mørke, Liv og Død, Tid og Evighed maae være imellem os; før ere vi ikke adskilte.”

Den æld­ste Dat­ter (jeg tør desværre ikke sige hans Dat­ter) kom ind med sit toaars Barn paa Armen. Glut­ten rækkede efter den formeentlige Bed­ste­fad­er, og udlallede denne ham forhen saa søde Benævnelse. Med Tegn paa ind­vortes, søn­der­sli­dende Smert­er, bortvendte han sit Ansigt. Den bedrøvede Mod­er sat­te Bar­net ned, og Taar­er vælt­ede ud af hen­des Øjne. Jeg maat­te føre Begge bort, og opbyde al min Kun­st og Opfind­elseskraft for at berolige den stakkels Kone. Det lykkedes mig kun halvt — hun ahnede en forestaaende Ulykke.

Saavidt min Tid tillod det, for­blev jeg hos min ulykke­lige Ven, var hans Vogter, Opvarter, Trøster i de føl­gende syv Dage. Jeg havde en tung Bestill­ing: baade at passe ham, at afholde alle Besøg og at berolige Børnene.

Den anden Læge kom et Par Gange ubu­den; men da han Intet fik at bestille, blev han omsider borte.

Jeg skrev til Søn­nerne i Kjøben­havn; jeg haabe­de, at deres Nærværelse vilde virke gavn­ligt paa den arme Lidende — de kom først tidligt nok til at led­sage hans afsjælede Leg­eme til det læng­sel­fuld forønskede, og vold­eligt tiltvungne Hvilested.

Min Ven blev med hver Dag mere stille, mørk og ord­knap; det var mig sandsyn­ligt, at han rugede over een eller anden frygtelig Plan.

Ottende Dagen efter den sørgelige Opdagelse hensov Majoren; han havde bestandig siden lagt som i en Døs, og døde uden at have faaet sin Bev­id­s­thed igjen. Jeg bragte L* denne Tidende; han mod­tog den lig­e­gyldigen, og sagde blot: “Vi ville snart mødes.”

Dagen efter var Frue L* ven­ten­des tilbage. Jeg spurgte hen­des Mand, hvorledes der skulde forholdes ved hen­des Ankomst; og om det ikke var bedst, at hun blev bort­f­jer­net? Han svarte, at han var fuld­kom­men beredt paa hen­des Komme, og at Alt vilde nok falde af sig selv. Jeg fat­tede Mis­tanke, og yttrede den. Med et roligt Smi­il rak­te han mig sin Haand og sagde: “om jeg nu med Vished forud­føler min Død, vilde De da mis­unde mig Opfyldelsen af det eneste Ønske, mit søn­derknuste Hjerte end­nu har tilbage? De Lænker, der bandt mig til Livet, løse sig Led for Led — der er kun eet tilbage; saas­nart jeg seer hende, vil dette springe.”

Der var en dobbelt Mening i disse Ord; jeg bor­de ikke lige­frem antage den værste. Dog ved­blev jeg at hen­pege der­paa, og anbragte alle For­nuftens og Reli­gio­nens Grunde. Ak! For­nuften udret­ter Intet med et fort­vivlende Hjerte, og Reli­gio­nen for­maaer kun at trøste den, som den til­forn har vejledet. Og Dr. L* havde været enten for letsindig eller for lykke­lig, til at besid­de nogen dyb religieus Følelse. Han havde vel havt Troe; men en let Troe, som aldrig var prøvet og styr­ket ved bety­delig Kum­mer eller Gjen­vordighed. Han var en Glæ­dens Søn, og skilt fra denne hans bestandi­ge Led­sager paa Livets Bane, maat­te han vorde et let Bytte for Sor­gen — for den frygtelig­ste af alle de Liden­sk­aber, mod hvilke den svage Men­neskesjæl her haver at kæmpe.

Jeg blev hos ham til langt ud paa Nat­ten. Da jeg vilde til at gaae, udstrak­te han sine Arme efter mig, og tryk­te Afsked­skys­set paa mine Læber. End­nu et Par Taar­er tin­drede i hans mat­te Øjne, og med næsten bris­tende Stemme sagde han blot de Ord: “Tak! — Lev vel saalænge!”

Jeg gik hjem og lagde mig halv afk­lædt, med den Beslut­ning, tidlig næste Mor­gen at vende tilbage til ham, deels for at bevogte ham, deels for — om muligt — at fore­bygge Sam­menkom­sten mellem ham og den troløse Kone, eller dog i det ringeste at være en vist nok højst nød­vendig Tredie­mand ved Samme.

Men udvaaget, som jeg var, sov jeg over mig, og ingen af Mine nænnede at forstyrre denne Hvile. Jeg vækkedes ved det Skrækkens Bud, at Doc­tor L* havde skudt sig. Jeg foer derover: han laae end­nu i den blodi­ge Seng, med gjen­nem­boret Bryst. Ingen af Fam­i­lien var derinde; men den anden Læge, Borgemesteren og Pigen. Denne Sid­ste havde været tilst­ede, da Gjernin­gen skedte. Hun berettede: at hun med Doc­torens Tilladelse havde afløst mig i at vaage hos ham: at hans Kone, som af den æld­ste Dat­ter var bleven under­ret­tet om sin Mands Syg­dom, havde ilet ind til Byen, og traadte i Dag­bræknin­gen uven­tet ind til ham. Saas­nart han saae hende, havde han rejst sig overende i Sen­gen, sagt nogle Ord i et Sprog, som Pigen ikke forstod, der­paa taget en Pis­tol frem under Dynen, og trykket den af mod sit Bryst.

Jeg vil ikke tale om den paaføl­gende Jam­mer. Jeg har i Beg­y­n­delsen af denne Fortælling kor­te­ligen anty­det, hvorledes en vellystig og samvit­tighed­sløs Kvin­des Brøde bragte Fordærvelse over tvende Fam­i­li­er, og mange Andre en Sorg, som længe smert­ede dybt, og aldrig ganske forglemmes.

Kilde: Det kon­gelige Bibliotek


Arbejdsspørgsmål

  1. Hvilken fortæller­type og synsvinkel har Blich­er anvendt?
  2. Gør rede for kom­po­si­tio­nen og tids­for­lø­bet i det læste. Ind­del sam­tidig i afsnit.
  3. Beskriv ven­nekred­sens miljø. Giv ex fra tek­sten. Tegn ven­nekred­sens trekant.
  4. Hvor­dan karak­teris­er­er fortælleren jom­fru Elise W*? Er der nogen udvikling i synet på hende? — sam­men­lign starten og slutningen. .
  5. Hvor­dan bedøm­mer I Elise — brug hen­des tre breve.
  6. Karak­teris­er fortælleren. Ind­drag Hen­ri­ette, se på fortællerens tan­keeksper­i­ment. Find selv flere eksempler.
  7. Hvad er ifølge præsten his­to­riens morale? — Er I enige?
  8. Titlen “Sildig opvåg­nen” — hvor­dan skal den forstås — hvem vågn­er sent?
  9. Diskutér for­tolknin­gen, I har læst i Lit­ter­a­turens Veje i forhold til jeres.
  10. Per­spek­tiver­ing — kunne han­dlin­gen udspille sig i dag eller er per­son­erne for præget af tidens normer og moral?

Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *