lektoren

An arrow divider
Bent Faurschou Hviid - "Flammen". Wikipedia Commons.

Skitse til forløb om besættelsestiden — brug og misbrug

2 min­ut­ters læsning
Bent Faurschou Hviid - "Flammen". Wikipedia Commons.
Bent Faurschou Hvi­id — “Flam­men”.
Wikipedia Com­mons.

(Kære his­to­rielær­er. Her er en skitse til et for­løb. Vi kør­er 70 min. moduler.)

Lek­tion 1 : Overb­lik over besæt­telses­ti­den 1940 — august 1943. Samarbejdspolitikken.

Grund­bogslek­tie.

Lek­tion 2: Brud­det med tyskerne i august 1943. Fri­heds­bevægelsen, retsopgøret.

Grund­bogslek­tie.

Lek­tion 3+4: Projektarbejde

På bag­grund af mate­ri­alet på befrielsen1945.dk, skal I grup­pe­vis opstille en prob­lem­for­mu­ler­ing, der kan besvares med en redegørende, analy­serende og vur­derende del. Kilde­ma­te­ri­ale skal ind­drages i besvarelsen. Man må gerne gå uden­for ressourcerum­met, men det for­ventes ikke.

Vælg enten:

 • Samar­be­jde eller modstand
 • Hverda­gen
 • Angre­bet på demokratiet
 • Sider af modstandskampen
 • Besæt­telsen I efterkrigstiden
 • Befrielsen

(Bonusspørgsmål: Hvor­for har ingen lavet en hjemme­side, der hed­der samarbejde1940.dk …?)

Pro­duk­tkrav: En frem­læggelse på max 10 min. for klassen, der ind­drager tekst, billed­er og mindst en kilde­analyse. Vælg selv passende it-værktøjer.

Lek­tion 5 + evt. 6: Frem­læggelser. evt. i matrix.

Lek­tion 7: Intro­duk­tion til film som propaganda.

Lek­tie: En svækket stat forstærk­er sin pro­pa­gan­da — I timen ser vi Danske pro­pa­gandafilm under besættelsen 

Lek­tion 8: Stikker­likvideringerne:   Med ret til at dræbe — find­es på filmstriben.

Lek­tion 9–10 : Pro­jek­tar­be­jde — fik­tions­film om besættelsen

(For­målet er at påvise forskelle i opfat­telsen af mod­stand­skam­p­en — og at opøve kri­tisk sans i forhold til fik­tions­film som formi­dler af historien.)

- vælg én af neden­stående film/serier at arbe­jde med:

De røde enge (1945)

 

Flam­men og Citronen

 

Hvid­sten­grup­pen (omtale og trail­er på Scope)

 

Max Manus (Norsk film om en norsk frihedskæmper)

 

Dren­gene fra Sct. Petri

 

Mata­dor (afs­nit 10–11 stykker)


 

 

I analy­sen kan I fx gøre følgende :

 • vise eksem­pler på anven­delse af filmiske virkemi­dler og diskutere deres effekt i enkelte scener.
 • kom­mentere evt. brug af fak­ta- og fiktionskoder.
 • sam­men­ligne fil­mens his­to­riefortælling med his­torisk “fak­ta”. Er det aut­en­tiske per­son­er, der portrætteres
 • ind­drage avis­de­bat om fil­men, da den udkom.
 • Se fil­men som kilde til his­to­rieop­fat­telsen på den tid, fil­men blev produceret.

 

 

Inspi­ra­tion og materiale:

Ras­mus Falbe-Hansen: “His­to­rie i lev­ende billed­er”, 2013.

 

(Har du andre ideer eller kender du til godt mate­ri­ale ? Smid en kom­men­tar herun­der eller i his­to­rienørderi …)


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *