lektoren

An arrow divider
Skriftlig eksamen

5 basale ting, du bør træne med dine elever i skriftlig dansk

5 min­ut­ters læsning
skriftlig-eksamen
Billed­cred­it: Exam tables in sports hall, Epsom Col­lege (David Haw­good) / CC BY-SA 2.0

Jeg er skriftlig cen­sor i dan­sk og har i år ret­tet opgaver fra fem forskel­lige gym­nasi­er i Dan­mark. Det ærger/undrer mig lidt at se, at så mange elever ikke har styr på nogle basale “hånd­værksmæs­sige” ting, som det burde være nemt at lære dem. Mine egne elever har også prob­le­mer her, så jeg skriv­er ikke dette for at spille kong Gulerod. Men eksamen­sret­nin­gen har fået mig til at tænke lidt over, hvor­dan man kan træne disse ting i undervisningen.

 

1) Teg­n­sæt­ning og syntaks

Livet er for kort til at rette kom­mafe­jl. Det er ikke noget prob­lem at man laver en hånd­fuld kom­mafe­jl på 4–5 sider, men det trækker ned, når teg­n­sæt­nin­gen er menings­forstyrrende og ødelæg­ger syn­tak­sen fuld­stændig. Punk­tum i stedet for kom­ma i en hel­sæt­ning, fx. Kom­ma foran at-infini­tiv. Har de lært i folkeskolen, at der altid er kom­ma før ‘at’?  Nogle elever gør følgende:

Jeg har svært ved, at cykle.

Det fortæller mig at eleven ikke har en sim­pel viden om, hvad en sæt­ning er. Sig til dem i 1.g at de aldrig kan få mere end 4, hvis de laver den type fejl ! 🙂 Det er desværre også udbredt at adskille sub­jekt og ver­bal med kom­ma. Det kan godt være meningsforstyrrende.

Hvis man lær­er de 4 huskere­gler : Kom­ma efter led­sæt­ninger, mellem hel­sæt­ninger, ved oprem­sninger og omkring selvstændi­ge sæt­ningsled: Appo­si­tion­er, til­fø­jelser og par­enteser — så er man kom­met rigtig langt! Det kræver selvføl­gelig at man ved hvad en sæt­ning er.

App’en “sproghjælp” kan måske gøre det  sjo­vere på tele­fo­nen. Jeg ved ikke om den kan fun­gere uden netadgang — men elev­erne får vel også snart netadgang til eksamen? Hvor­dan kan det trænes? Man kan bede elev­erne læse egne eller hinan­dens tek­ster op for hinan­den. Der hvor de kløjs i oplæs­nin­gen, er der typisk noget at komme efter.

 

2) Hans/sin

En klas­sik­er. Det er åben­bart  ikke kun jyder, der har svært ved det. Det kan være fatalt, når man skal redegøre for hold­ninger i tek­st­grund­laget, og det ikke er til at hitte ud af, om der vis­es tilbage til sub­jek­tet eller en anden person.

Han kyssede hans kæreste til festen

Sproget.dk har nogle gode øvelser her. Lad elev­erne tage dem, indtil de lær­er det.

 

3) Tek­stin­tro­duk­tion­er og “tek­stin­te­gra­tion”

Mange elever kan ikke finde ud af at intro­duc­ere tek­ster og skriben­ter. Alt­så som min­i­mum skrive for­fat­ter, titel og medi­um første gang man omtaler tek­sten. Og man må også gerne vide lidt om forskellen på Infor­ma­tion og Jyl­lands-Posten. De fleste har lært, at det er godt at citere fra tek­sterne. Mange evn­er bare ikke at inte­grere citater, så deres egne sæt­ninger hænger sam­men. Her er et kon­strueret eksempel:

Claus Elholm Ander­sen men­er også, at man ser sit liv gen­nem Face­books fil­ter. Han skriv­er, at “før jeg tænk­te over, hvor­dan jeg skulle for­mulere det på Face­book” og det er ikke sundt.

Det må også kunne trænes i en skriv­e­time. Der er jo mange måder at gøre det på, det skal ikke bare være “som X skriv­er:” Man kan starte med citatet og slutte med citatet. Bed elev­erne om at lave 4 forslag til at inte­grere det samme citat og lad klassen vælge den bed­ste. Igen tror jeg at oplæs­ning af tek­ster kan træne elev­erne i at høre det. Når de taber trå­den i oplæs­nin­gen, er der noget galt.

 

4) R‑problemer ved verber

Vores sjuskede udtale har gjort det svært at høre forskel på ‘at køre’ og ‘jeg kør­er’ — infini­tiv eller præsens? Her er en øvelse til det.

 

5) Sam­men sat­te sub stantiver

Måske er det påvirknin­gen fra engel­sk — på dan­sk skrives sam­men­sat­te sub­stan­tiv­er altid i ét ord — evt. med et ‘s’ imellem , som ‘camp­ingsvogn’ 🙂

Selv med disse fejl kan man godt få en god karak­ter. Cen­sor­erne skal vægte elevens evne til “skriftlig frem­still­ing”, “emnebe­han­dling” og “brug af dan­skfaglig viden og metode” i en sam­let hel­hedsvur­der­ing. Men hvis man laver en frem­ra­gende argu­men­ta­tions- eller tek­st­analyse, så er det da ærg­erligt at man ikke kan få sit 12-tal, for­di man ikke kan skrive …

 

It-sproghjælp

Dan­sk Sprognævns app “sproghjælp” til både æble og pære kan måske gøre det  sjo­vere at bruge “ord­bog”. Jeg ved ikke om den kan fun­gere uden netadgang — men elev­erne får vel også snart netadgang til eksamen, hva’ Sune Weile ? 🙂

RO+ på din pc: Indtil 1/7 kan du få ret­skrivn­ing­sor­d­bo­gen på din pc gratis. Ellers er sproget.dk jo efter min mening ver­dens bed­ste sproghjælp — jeg bruger det næsten dagligt. (Og ja, der er sikkert også en sprogfe­jl eller to i dette indlæg. Det er bare for at se om I er vågne.)

 

Opda­ter­ing 10/9:

Det er jo rigtigt, at vi i gym­nasi­et ikke har meget tid til at under­vise i kryds og bolle, hvis vi skal opfylde de faglige mål. Men så kan vi hen­vise elev­erne til sted­er, hvor de selv kan træne disse ting, fx: Gram­matik for dum­mies .

Jeg vil også overve­je at hen­vise til Bedredansk.dk, når jeg ret­ter stile — her kan elev­erne få den udførlige fork­lar­ing, som vi ikke læn­gere har tid til at give.

På Twit­ter nævnte Casper Licht, at det er svært at moti­vere elev­erne til at lære grammatik:

 

 

Det synes jeg er rigtigt. Men det bety­der da ikke at vi bare skal lade som ingent­ing, — eller hur?


Billed­cred­it: Exam tables in sports hall, Epsom Col­lege (David Haw­good) / CC BY-SA 2.0


Udgivet

i

, ,

af

Tags:

Kommentarer

9 svar til “5 basale ting, du bør træne med dine elever i skriftlig dansk

 1. Søren Peter Sørensen Avatar
  Søren Peter Sørensen

  Må elev­erne ikke allerede i dag gå på net­tet i lovlige ref­er­enceærinder (egne online­ma­te­ri­aler og ‑port­fo­lio og andre ressourcer — med­min­dre alt­så skolens rek­tor i sin kvide har for­budt det, for­di han eller hun ikke har fun­det en løs­ning på “ulovlig brug af net­tet til at snyde med ved at kom­mu­nikere 1:1”-problematikken?

 2. Lars Henriksen Avatar

  Hej Søren — tak for din kommentar.

  Jo, der er kom­met nye regler i sep­tem­ber 2012. Jeg citer­er eksamensbekendtgørelsen:

  “§ 14. Insti­tu­tio­nen skal sikre, at prøverne gen­nem­føres under forhold, der er egnede til at udelukke, at eksam­i­nan­den kom­mu­niker­er utilsigtet.
  Stk. 2. Insti­tu­tio­nen skal sikre, at eksam­i­nan­den har hen­sigtsmæs­sige arbe­jds­forhold ved prøverne.
  Stk. 3. Insti­tu­tio­nen kan afholde prøve med mundtlig besvarelse som videokon­fer­ence mellem eksam­i­nand, eksam­i­na­tor og cen­sor. Insti­tu­tio­nen udpeger og god­k­ender en tilsyns­førende, der skal være hos eksam­i­nan­den under prøven. Eksam­i­na­tor og cen­sor skal eksaminere og give karak­ter­er efter bek­endt­gørelsen i øvrigt.

  § 15. Under prøverne er anven­delse af hjælpemi­dler, herun­der elek­tro­n­iske, tilladt, jf. dog stk. 2, med­min­dre der i reglerne for den enkelte uddan­nelse er fast­sat begrænsninger.
  Stk. 2. Eksam­i­nan­den har under prøver, der er under­lagt tilsyn, alene adgang til inter­net­tet, for så vidt angår egne læremi­dler, egne notater og egne arbejder.”

  Hvis man har arbe­jdet med fælles not­er i Google Drev — er det så “egne” eller “fælles” læremi­dler… ? Og hvor­dan skal man give adgang til Google Drev uden at elev­erne vil kom­mu­nikere , oven i købet måske utilsigtet?

  Jeg vil mene, at det ville være godt at give adgang til fx sproget.dk — men det lad­er sig vist vanske­ligt gøre, siger vores it-trold­mand, uden at åbne for “util­sigtet kom­mu­nika­tion” (herlig min­is­teriel eufemisme!)

 3. rappel73 Avatar

  Du må først og fremmest ikke betragte mit indlæg som andet end et kri­tiskkærligt­polemisk et af slagsen… 🙂
  Jeg er grundlæggende enig med dig i at det ville skønt, hvis vi lev­ede i en utopisk ver­den, hvor alle elever kunne sætte kom­maer kor­rekt og kendte forskellen mellem hans og sin – men i dagligda­gen, hvor vi kun har begrænset tid til at for­berede vores elever til den virke­lige ver­den, ved jeg ikke om det er der det giv­er mest mening at sætte ind…
  Hvis man er heldig, så kan ca. halvde­len af en klasse sætte nogen­lunde kor­rek­te kom­maer når de beg­y­n­der i gym­nasi­et, og så er det selvføl­gelig vores pligt at fortælle de andre hvor­dan man bør gøre det. Men und­skyld, jeg tror fak­tisk jeg begrænser det til noget der min­der om en time. Og så gen­t­ager jeg det selvføl­gelig til den enkelte elev i deres stile, lige­som jeg hen­vis­er til diverse øvelser på bl.a. http://www.sproget.dk. Gen­t­ager det i en uendelighed…
  Og nej, det lær­er de ikke meget af. Måske en 2–3 stykker rykker, men ellers ikke det store. Jeg kan godt rykke flere, men så skal jeg bruge uforholdsvis meget tid på det, og der vil stadig være et fler­tal der ikke har rykket sig det mindste.
  Og hvor­for insis­tere på at de kender forskellen mellem hans og sin? Hver gang man kan finde én avis-artikel der bruger det kor­rekt, så kan man finde (mindst) tre der ikke gør. Det er irriterende, når man læs­er det med dan­sklær­erøjne, men det er ikke det mind­ste prob­lem, hvis man ellers er vil­lig til at kon­tek­stafkode. (Mit bud er at ”sin” er forsvun­det fra det danske sprog inden vi to går på pen­sion. Gælder det et par flasker god rødvin? 🙂 )
  Jeg vil i stedet reduc­ere sprog-under­vis­ning til et abso­lut min­i­mum og i stedet præsen­tere elev­erne for hvad det vil sige at forholde sig abstrakt og fagligt-kri­tisk til en tekst eller et emne. Og det vil jeg bruge mak­si­mal tid på! Jeg vil rykke elev­erne ud til grænser de ikke anede de havde – og så give dem det sid­ste skub ud i afgrun­den. Jeg vil pro­vokere dem til ikke at tage per­son­ligt still­ing, men til at tage fagligt still­ing til hvad der lige­herognu rør­er sig af inter­es­sante emn­er og gerne sætte det i rela­tion til lit­ter­aturhis­to­rien. Jeg vil…
  Ja ok, kan høre at min under­vis­ning nu lyder noget mere spæn­dende end den i virke­lighe­den er. Men det jeg grundlæggende men­er, er: Hvor­for trætte vores elever med kom­maer, hans og sin, der kun inter­esser­er dan­sklærere, når vi i stedet kan tage dem på abstrak­te bal­lon­ture der får dem til at se ver­den i et nyt perspektiv?

  1. Anders Sigsgaard Skov Avatar

   Jeg er enig med jer begge to. Pri­vat, rager, kom­maer, mig. Og megen fojl­let stavn­ing kan jeg læse for­bi. Hans og sin — ja, fak­tisk men­er jeg der lig­ger en lille dok­torafhan­dling og ven­ter på den nihalede kat man har pisket de danske skoleelever med siden Arilds tid — for hvor kom­mer det fra? Den der skel­nen find­es ikke på andre sprog, mig bek­endt. Det må være sindsygt vigtigt for danskerne at vide hvem der ejer ‘hat­ten’.

   Men, Lars har jo ret. De laver ret sys­tem­a­tisk disse fejl. Og dermed opfylder de ikke de sprog­normer som vi er sat til at hånd­hæve. Og der­for møder de muren i form af cen­sorko­rpset selv om de har haft en sød og alt­fav­nende lærer.

   Og for mogi nd hold hænger sam­men! Som vi siger i dan­sk­timerne. Det er uhyre sjældent at jeg ser en stærk tanke for­muleret i et sprog fyldt med kom­mafe­jl. Det kunne man så bruge til at ‘disse’ de dårlige kom­masæt­tere med. Jeg tror (og håber) at det ikke er resul­tat af begrænsede mulighed­er, men af at fokus og invester­ing hos eleven ikke er stor nok. Hvis vi kan fremelske eller ‑tvinge en omhu i sprog­ets detal­je, kunne det være det smit­tede af på et højere plan også.

   1. Anders Sigsgaard Skov Avatar

    Anders Sigs­gaard Skov siger:
    Din kom­men­tar afven­ter bedømmelse.

    Står der oven­for. OMG ham lek­toren er hård! Eller også er jeg… Nej, jeg forstår ikke det her…Sin

   2. rappel73 Avatar

    Jeg er enig med alle 🙂 — men hvis nogen tror på eller bliv­er bildt ind at rigtige kom­maer gener­erer store tanker, så kom­mer de netop aldrig til at tænke store tanker… 😉

 4. Lars Henriksen Avatar

  Lek­toren blev hen­tet på SIN bopæl kl. 7:23 af ven­lige kol­leger, der også skulle til cen­sor­møde, — der­for kom dine kom­mentar­er først på nu … 🙂

 5. Linda Lillerom Avatar
  Linda Lillerom

  Hvis mine elever har svært ved kom­maer, siger jeg altid: “Aldrig kom­ma foran ‘at’ ”. Det er nem­lig efter min mening mere menings­forstyrrende med et kom­ma foran ‘at’ +infini­tiv end et man­glende kom­ma foran led­sæt­ningsin­dle­dende ‘at’. Desu­den anbe­faler DSN jo at man ikke sæt­ter kom­ma foran ledsætninger 😉

 6. Lars Henriksen Avatar

  Hej Lin­da, tak for din kommentar.
  Enig. Men enkelte af mine elever har lært at der ALTID skal være kom­ma foran ‘at’. Påstår de. Eller også har de hørt forkert.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *