lektoren

An arrow divider

Magisk grønlandsroman af skabsmagister

3 min­ut­ters læsning
Rød mand/Sort mand er en under­hold­ende og medrivende roman om grundlæggelsen af kolonien Godthåb i Grøn­land. Den er skrevet efter ’Pro­feterne i Evigheds­fjor­den’, men det er fak­tisk en ’pre­quel’ til den i en plan­lagt trilo­gi. Han­dlin­gen udspiller sig primært fra 1728, hvor en kon­gelig eks­pedi­tion bestående af tugth­us­fanger, læger og tvivl­somme guvernør­er sejler nord­på til 1735, hvor Hans Egede (sort mand) let­tere desil­lu­sioneret tager hjem til Dan­mark igen. Men i første kapi­tel møder læseren Aap­pa­lu­toq (rød mand), en grøn­land­sk angakok eller ånde­man­er, som bek­ender sin kristne tro til læseren.

Aap­pa­lu­to­qs 10-årige søn sul­testre­jk­er efter sin mors død og faderen beslut­ter at over­drage søn­nen til Egede for at red­de hans liv. Da han er kom­met sig efter nogle måned­er i Egedes varetægt, nægter han at vende tilbage, for­di han er blevet døbt. Fred­erik Chris­t­ian, som han nu hed­der, væl­ger til faderens (rød mands) fortry­delse den danske kul­tur frem for den grøn­landske. Faderen kæm­per gen­nem roma­nen for at vin­de søn­nen tilbage, og det kunne ses som et billede på kul­turkam­p­en om hele det grøn­landske folk. Roma­nen skil­dr­er et barsk hverdagsliv i kolonien med magtkampe, horeri, syg­domme og mis­sion i en (u)skøn foren­ing. Roma­nen er sine sted­er særde­les sanselig – Leines bag­grund som syge­ple­jer­ske spiller måske ind her.

Danser Kim Leine med ulve?

Jeg er ikke så skarp på dansk/grønlandsk koloni­his­to­rie, men nogle sted­er føles det som om der er gået lidt (post-)kolonial skyld­følelse ind over karak­ter­erne. Danskerne er stort set nogle ego­is­tiske ban­dit­ter på forskel­lig vis, mens grøn­læn­derne er uspol­erede og lever i pagt med naturen. Fred­erik Chris­tians over­gang fra den grøn­landske til den danske kul­tur ender da også tragisk. Kim Leine tager som en anden Kevin Cost­ner i ”Danser med ulve” læseren under armen og vis­er hvor­dan de ind­fødte indi­anere spol­eres af den kristne mis­sion. Portræt­tet af Hans Egede er særde­les usym­pa­tisk, han nægter at døbe grøn­læn­dere og give dem frelsen, med­min­dre de kan citere den augs­burgske tros­bek­endelse og frem­sige fader­vor. Han frem­stilles som en radikalis­eret fanatik­er, der også dyrk­er alkymisme og stjæler sin hus­trus opteg­nelser om Grøn­land. I kon­trast til denne mørke patri­ark har vi hus­tru­en Gertrud Egede, som tager koloniens foræl­dreløse børn under sine vinger og vel fun­ger­er som kor­rek­tiv til mis­sionæren indtil hun spark­er sin mand i ansigtet i vildelse kort før sin død i ét af bogens sid­ste kapitler. Hvis roma­nens billede er retvisende, burde man skifte stat­uen af Hans Egede i Koloni­hav­nen ud med en stat­ue af Gertrud.

Jeg vil vædde på at trilo­gien vil blive fil­ma­tis­eret, og hvis denne his­to­rie kom­mer til at repræsen­tere Dan­marks koloni­his­to­rie som Mata­dor repræsen­ter­er besæt­telses­ti­den i den kollek­tive bev­id­s­thed, så vil det helt sikkert give den grøn­landske selvstændigheds­bevægelse mere vind i sejlene!

For­tid og fortælling

Et andet inter­es­sant aspekt ved roma­nen er dens leg med fak­takoder og læserkon­trakt. Mange af kapitlerne indledes med fik­tive citater fra Hans Egedes dag­bog. Kim Leine skriv­er selv i et efterskrift:

“Denne bog er en fik­tion… man bør ikke læse den som en pålidelig his­torisk skildring… Tit er der en større sand­hed og økono­mi i digtet end i fak­tu­aliteten. Skøn­lit­terære for­fat­tere og his­torikere kan noget hver for sig. Det er magik­eren ver­sus mag­is­teren. Så lad his­torikere skrive his­to­rie og lad for­fat­tere skrive his­to­ri­er.”

Alligev­el har Kim Leine en lit­ter­aturliste på mere end 20 titler og han har haft his­torik­eren Hans Chris­tan Gul­løv til at ’luge ud i diverse fejl’. Men hvor­dan kan man tale om ’fejl’ i en fik­tion?  Magik­eren Kim Leine må være skabsmagister. 😊

Rød mand/Sort mand kan bestemt anbe­fales, også til brug i under­vis­nin­gen. Man kunne bygge et spæn­dende dan­sk-his­to­riefor­løb op omkring dan­sk koloni­his­to­rie i Grønland.

Rød mand/Sort mand Book Cover Rød mand/Sort mand
Kim Leine 
Roman 
Gyldendal 
512 


Udgivet

i

, ,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *