Kategori: Anmeldelser

 • På sporet af middelalderen

  På sporet af middelalderen

  Kris­t­ian Jepsen Steg og Thomas Hee­bøll-Holm har skrevet en ind­by­dende lille intro­duk­tion til mid­de­lalderen i for­laget Prax­is’ serie ”På sporet af his­to­rien” , som også tilby­der bøger til under­vis­ning om romer­riget, opdagelserne og oplysningstiden . Bogen er opbygget af ti kapitler med tra­di­tionel lære­bog­stekst og tilhørende kilde­tek­ster om forskel­lige temaer som fx ”De, der arbe­jder”, ”De,…

 • Blå Danmarkshistorier

  Blå Danmarkshistorier

  ”Blå Dan­mark­shis­to­ri­er” sæt­ter fokus på søfartens rolle i Dan­mark­shis­to­rien fra renæs­san­cen til i dag. I 6 kapitler, som kan læs­es for sig, fortælles omtrent først renæs­san­cens, så 1700–1800-tallets his­to­rie ud fra et søfartsper­spek­tiv og derefter føl­ger kapi­tel 4 om sejlads under ver­den­skri­gene, kapi­tel 5 om tiden efter 1945 og til sidst et kapi­tel om ”søman­den”,…

 • ”Jammers Minde” som tegneserie

  ”Jammers Minde” som tegneserie

  Allan van Hansen, som er cand. mag i dan­sk og hol­land­sk og dan­sk lek­tor i Stock­holm har gendigtet Leono­ra Christi­nas ”Jam­mers Minde” som en grafisk roman. De 208 roman­sid­er er primært teg­ninger sat op i ram­mer, som vi kender det fra album-teg­ne­serier og citater fra Line Kroghs bear­be­jd­ning af orig­i­nalen, som blev for­fat­tet under konge­dat­terens…

 • Sørøverhistorier

  Sørøverhistorier

  ”Pirater – kam­p­en om den nye ver­den 1500–1730” er titlen på en spæn­dende og vel­skrevet under­vis­nings­bog af Nina Bundgaard Tri­er, som har givet denne anmelder lyst til at lette anker, bor­de net­bu­tikken og kapre et klass­esæt til et piratforløb. Bogen tager udgangspunkt i pop­ulærkul­turens his­to­riebrug af pirater, som elev­erne for­mentlig allerede kender til, og bruger…

 • Dialogcirklen

  Dialogcirklen

  Variér din undervisning med dialogcirkler i klasserummet Har du også ind imellem indtrykket af at dine elever taler dig efter munden og måske ikke helt tør dele deres usikker­hed i klasserum­met? I en lille bog med den lange titel ”Dialog­baseret under­vis­ning – om bæredygtige lærings­fæl­lessk­aber i indi­videts tid­salder” uddy­ber og begrun­der Mikkel Ris­b­jerg og Michael…

 • For folkets frihed

  For folkets frihed

  ”For folkets fri­hed” er en antolo­gi i to dele: 1. del er en sam­ling af essays eller kro­nikker, som Mar­tin A. Hansen skrev til bl.a. det ille­gale blad ”Folk og fri­hed” efter han blev aktiv i mod­stands­bevægelsen i som­meren 1944. De fleste tek­ster er fra 1944–45 og så ebber det ud frem til 1953. 2.…