lektoren

An arrow divider

Kære politiker: Du må ikke bedrive HOR

2 min­ut­ters læsning
I regerin­gens gym­nasieud­spil er der lagt op til en sam­men­lægn­ing af eksamen for his­to­rie, oldtid­skund­skab og reli­gion (min­dre ven­ligt forko­rtet til HOR) for ”at styrke den human­is­tiske almen­dan­nelse” og ”udnytte syn­ergien” mellem de tre fag, som det for­jæt­tende lyder.

Hvis man virke­lig men­er at det styrk­er fagene, hvor­for læg­ger man så ikke eksamen i matem­atik, fysik, kemi og biolo­gi sam­men for at styrke naturv­i­den­sk­aben og udnytte syn­ergi­ef­fek­ten? Det er for­di sam­men­lægn­ing af eksamen vil svække de enkelte fag i både ledelsens, lær­ernes og elev­ernes bevidsthed.

Planche af elever fra 2.y, 2014.
Planche af elever fra 2.y, 2014.

Jeg er stærkt bekym­ret for at sam­men­lægnin­gen af eksamen i his­to­rie, oldtid­skund­skab og reli­gion også vil tvinge de 3 fag til KUN at under­vise i de sted­er, hvor fagene kan mødes, så der bliv­er noget at eval­uere på i alle 3 fag til eksamen. I his­to­riefaget vil det der­for blive vanske­ligt at pri­or­itere for­løb i nyere his­to­rie som fx impe­ri­al­isme, ver­den­skri­gene, den europæiske inte­gra­tion, kli­maspørgsmål. Hvis man under­vis­er i dan­mark­shis­to­rien vil man være tvunget i ret­ning af religiøse emn­er – hvad med arbe­jder­bevægelsen, velfærdsstat­en, Irak-kri­gen, osv. osv. På samme måde med reli­gion: skal faget udelukkende beskæftige sig med his­toriske per­spek­tiv­er for de enkelte reli­gion­er? Hvad med dog­merne, rit­ualerne og etikken? Det vil også være svært at få reli­gions- og his­to­rievin­kler på Odysseus og Medea – ergo bliv­er det Illi­aden og den tro­janske krig i stedet.

Vi skal ’opdatere almen­dan­nelsen’ lyder det selvsikkert i regering­sud­spillet med en metafor fra com­put­er­ver­de­nen. Du kør­er jo heller ikke Win­dows 95 læn­gere, vel? Men så vidt jeg ved er selve def­i­n­i­tio­nen af almen dan­nelse til forhan­dling. Hvis man men­er at his­to­riebe­v­id­s­thed udgør en del af den ’almene dan­nelse’, så vil regerin­gens udspil i mine øjne klart svække den human­is­tiske almen­dan­nelse – også på HF, hvor man vil sænke his­to­rie fra niveau B til C (færre timer).  Poli­tik­erne skal selvføl­gelig pri­or­itere – man skal bare sige, hvad det er, man gør.

Med fare for selv at være for­doms­fuld, så har poli­tik­erne måske nogle for­domme om his­to­rie­un­dervis­ning fra deres egen gym­nasi­etid – det er noget med kongerækken og forståelse af for­tiden for dens egen skyld. Men nuti­dens his­to­rie­un­dervis­ning skal være tydeligt lin­ket til nuti­den og arbe­jder mål­ret­tet med fx at ’ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere infor­ma­tion­er’ og opøvelse af elev­ernes kildekri­tiske kom­pe­tencer og dig­i­tale dannelse.

De human­is­tiske fags lærere opdater­er og styrk­er løbende selv den human­is­tiske almen­dan­nelse, bl.a. gen­nem kurs­er og viden­del­ing i de faglige foreninger.

Skal næste gen­er­a­tion virke­lig spørge Google for at forstå min rubrik?

 

På veg­ne af bestyrelsen i his­to­rielær­erforenin­gen for gym­nasi­et og HF

 

 

 

 


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *