lektoren

An arrow divider

Stå fast, Obama!

4 min­ut­ters læsning
Kilde: NY times
Kilde: NY times

“Jerusalem is not a set­tle­ment (bosæt­telse) ; it’s our capital”,

sagde Ben­jamin Netanyahu, Israels pre­mier­min­is­ter, i en tale i AIPAC i denne uge.

Dermed fasthold­er han og Israels regering at Øst­jerusalem, som Israel har besat siden 6‑dages kri­gen i 1967, skal være en del af en israel­sk stat til stor frus­tra­tion for palæsti­nenserne og mange andre i hele verden.

I 1964 opret­tedes PLO, som ønskede Stat­en Israel fjer­net, så man kunne etablere én stat i det tidligere britiske mandatom­råde Palæsti­na. Israel blev fra 1965 angre­bet fra Jor­dan af Al Fatah og fra de syriske Golan-højder af små ter­ror­grup­per, og der­for kan man opfat­te 1967-kri­gen som den israelske stats legit­ime selv­forsvar. Men ved 6‑dages kri­gen tre­dobledes det lan­dom­råde som Israel havde efter uafhængighed­skri­gen i 1948–49.

Efter kri­gen i 1967 ved­tog FN en res­o­lu­tion, der krævede at Israel skulle trække sig tilbage fra de ero­brede områder:

The Secu­ri­ty Council .…

1) Affirms that the ful­fill­ment of Char­ter prin­ci­ples requires the estab­lish­ment of a just and last­ing peace in the Mid­dle East which should include the appli­ca­tion of both the fol­low­ing principles:
(i) With­draw­al of Israel armed forces from ter­ri­to­ries occu­pied in the recent conflict;

(i i) Ter­mi­na­tion of all claims or states of bel­ligeren­cy and respect for and acknowl­edg­ment of the sov­er­eign­ty, ter­ri­to­r­i­al integri­ty and polit­i­cal inde­pen­dence of every State in the area and their right to live in peace with­in secure and rec­og­nized bound­aries free from threats or acts of force;

Israel har aldrig trukket sig tilbage fra de ero­brede områder (øst for den grønne lin­je på kor­tet). Skif­tende israelske regeringer har sagt , at det gør man når de ara­biske lande har anerk­endt Israel (som det står i punkt 2) eller at man er nødt til at sikre sig mod ter­ro­ran­greb. PLO har som bek­endt anerk­endt Israel som del af den stærkt forkomne og hen­syg­nende  “fred­spro­ces”, som start­ede tilbage i 1993,  men andre grup­per som fx Hamas, siger at de vil stoppe deres angreb, når Israel har trukket sig tilbage fra de besat­te områder. Det er specielt Jerusalem, som er det ømme punkt, med hel­lige sted­er for både mus­limer, jøder og kristne.

Siden 1967 har Israel opført “bosæt­telser” i Øst­jerusalem — alt­så jødiske boligkom­plekser, hvor der selvføl­gelig fly­t­ter jøder ind. Det gjorde man alt­så selvom FN har krævet at Israel trækker sig tilbage (kan nogen huske, hvad begrun­delsen var for at gå i krig mod Sad­dam Hus­sein … alt­så den offi­cielle, ikke den med masseødelæggelsesvåben, som man aldrig fandt?)

Skif­tende palæsti­nen­siske repræsen­tan­ter har stort set siden 1993 krævet, at Israel stop­per med at bygge bosæt­telser som forud­sæt­ning for at sætte sig ved forhan­dlings­bor­det. I sid­ste uge annon­cerede Netanyahu så at man vil opføre 1600 nye boliger i det besat­te Øst­jerusalem, til­fældigvis mens USA’s vicepræsi­dent Joe Biden var i Israel, så det så ud som om at USA var indforstået.

Hvor­for er denne kon­flikt så væsentlig? For­di en del ara­biske ledere bruger den til at hidse arabere op imod den vestlige ver­den. Et par eksempler:

“We declared jihad against the US gov­ern­ment, because the US gov­ern­ment is unjust, crim­i­nal and tyran­ni­cal. It has com­mit­ted acts that are extreme­ly unjust, hideous and crim­i­nal whether direct­ly or through its sup­port of the Israeli occupation.”

- Osama bin Laden — to CNN in March 1997

“Enhver, der anerk­ender Israel, vil brænde op i den islamiske nations vrede. Når en mus­lim­sk led­er anerk­ender det zion­is­tiske regime, bety­der det, at han anerk­ender den islamiske ver­dens ned­er­lag og overgivelse.”(Irans præsi­dent Ahmadine­jad, 2005)

Præsi­dent Tru­man var den første, som tilbage i 1948 anerk­endte den israelske stat, og USA har siden støt­tet og støt­ter Israel økonomisk og mil­itært. Israel opfattes der­for  — med en vis ret — som USA’s for­længede arm i Mellemøsten.

I dag har Netanyahu mødt Oba­ma i Det hvide Hus, men der har ikke været nogen foto­ses­sions, som der ple­jer. Hillary Clin­ton har ifølge NY times talt dun­der til Netanyahu i 43 min­ut­ter — er USA ved at have fået nok?

Israel­erne skaber jo også bare prob­le­mer for sig selv i al over­skuelig fremtid, når man bliv­er ved med at bygge bosæt­telser og ignorere det inter­na­tionale sam­fund. For den israelske stats egen skyld skal USA der­for nu stå fast og få stop­pet plan­erne om nye bosæt­telser, så man kan få løst palæsti­nakon­flik­ten, med en endelig grænse­dragn­ing mellem to selvstændi­ge stater i Palæstina.

Kilder:

NY Times

Johan Ben­der: Palæsti­naprob­lemet. Gylden­dal 1986.

Edit 31/3 : Folketingets uden­rigspoli­tiske nævn har besøgt Palæsti­na og Høg­ni Hoy­dal, Mar­grethe Vestager og Mogens Lykketoft kom­mer frem til samme kon­klu­sion: Israels bosæt­telsespoli­tik er dybt skadelig for Israel selv, for­di den gør det helt umuligt at genop­tage fredsforhandlingerne.


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *