lektoren

An arrow divider
http://www.flickr.com/photos/mvjaf/

Peer review i Google Docs

1 min­ut­ters læsning
Her er en lille skriveøvelse, jeg lavede i dag med 2.y:

1) Skriv ca. 1 side her i den delte mappe “Dan­mark som kolonimagt” i Google Drev, hvor du svar­er på følgende:

“Under­søg, hvad der var for­målet med og bag­grun­den for slave­forord­nin­gen af 1792. Vur­dér, om den opfyldte sit formål.”

Mate­ri­ale: Dagens lek­tie + kilde­tek­sten på linket.

Der skal være mindst et citat fra slave­forord­nin­gen og hen­vis­ninger til anvendt lit­ter­atur på din tekst. Lav fodnoter.

2)  Giv feed­back til den per­son, der kom­mer efter dig på klas­selis­ten. Kom­men­tér på, om det er tydeligt, hvad noterne hen­vis­er til.

For­målet er selvføl­gelig at for­berede elev­erne til da-his opgaven. Hvornår og hvor­dan skal man lave en kilde­hen­vis­ning? Vi gen­nemgik 1 besvarelse på pro­jek­tor, hvorefter elev­erne skulle give hinan­den feed­back ved hjælp af kom­men­tar­funk­tio­nen i Docs. Jeg tror det fun­gerede — alle fik feedback.

Jeg har tidligere skrevet om forskel­lige andre mulighed­er for at bruge for­ma­tiv eval­uer­ing under skrive­processen i Google Drev.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *