lektoren

An arrow divider

Opfriskning af akademisk skrivning

3 min­ut­ters læsning

(En kol­le­ga har spurgt om jeg ville dele dette på Face­book, men jeg har val­gt at slå op med Zucker­berg, så nu læg­ger jeg det her. )

Kære fag­gruppe

Lære­pla­nen siger ”Som optakt til Studieretning­spro­jek­tet i 3.g styrkes elev­ernes bev­id­s­thed om akademisk skrivning” .

Vejled­nin­gen nævn­er lige­frem et oblig­a­torisk skrift­ligheds­for­løb i 3.g  (afs­nit 2.2.8).

Vejled­nin­gen til dan­sk i SRP, som HFT har sendt ud, anbe­faler, at man får elev­erne til at se på feed­back til tidligere opgaver. (s.6).

Et mini­for­løb på 2–3 lek­tion­er kunne se sådan her ud: 

 • 1–2 timer , der sam­ler op på skrive­han­dlinger + hjælper elev­erne med at blive bev­id­ste om, hvad der gik godt/mindre godt i DHO/SRO
 • En time om sprog­lig korrekthed/grammatik.

Lek­tiein­tro til time 1–2:

I din SRP vil du udføre føl­gende skrive­han­dlinger, som vi nu vil repetere:

Du indled­er

Du gør rede for/forklarer noget fagligt, som skal bruges senere i opgaven.

Du analy­ser­er en eller flere tek­ster eller du bevis­er i matematik

Du diskuterer/vurderer

Du kon­klud­er­er

Du doku­menter­er ved at hen­vise til bag­grund­slit­ter­atur eller citere fra de tek­ster, du analyserer.

Du disponer­er din opgave, så du svar­er på opgaveformuleringen.

I 1.g lærte du i akademisk skrivn­ing , hvor­dan man laver fod­not­er og lit­ter­aturliste i Word. Du lærte at skrive redegørelse i his­to­rie, og du har skrevet en DHO. I  2.g lærte du at skrive en diskus­sion i his­to­rie, og du skrev din SRO.

Lek­tie:

 1. Tænk over, om du forstår forskellen på og kravene til de forskel­lige skrive­han­dlinger, som er nævnt ovenfor. 
 2. Kig på din DHO og SRO.  Find 2 gode og 2 min­dre gode eksempler/afsnit og kopi­er dem ind i et Word-doku­ment, som kan deles med din gruppe. 

I timen:

 1. I grup­perne: Spørg ind til de skrive­han­dlinger du er usikker på.  Hjælp hinan­den med at repetere, hvad der karak­teris­er­er de forskel­lige skrive­han­dlinger og del eksem­pler på dem fra jeres DHO/SRO.

Hver gruppe skal poste 2 gode og 2 min­dre gode eksem­pler som indlæg i Teams fra grup­pens sam­lede pul­je af eksem­pler. Fork­lar, hvad der er godt ved de gode, og hvad der kunne forbedres ved de min­dre gode.

 1. Frem­læggelser i plenum ved hjælp af klassens Team. Opklar­ing af tvivlsspørgsmål. 

Time 2 eller 3 om sprog­lig korrekthed:

Parar­be­jde:  

 1. Gå ind på siden https://texta.dk/kommaregler-8-regler-der-goer-dig-til-en-kommaninja/ — gen­nemgå de 8 regler med din makker på skift. Den højeste fork­lar­er den første, og så byt­ter i.  Tag derefter de 24 kom­maøvelser — evt. sam­men med makkeren. 
 2. Gen­nemgå Han­s/sin-reglerne med din makker og tag derefter quizzen 
 3. Skal der ‘r’ på ver­bet? Gen­nemgå reglerne, og prøv at lære cykel-reglen, hvis du laver denne fejltype. 
 4. Skal endelsen være ‘ene’ eller ‘ende’? Lær reglen og tag quizzen 
 5. Hvis der er tid: Lav en gram­matikquiz i fx Forms, som klassen skal klare. 

Jeg reg­n­er med at køre det i de 3 sid­ste dan­sk­timer op til første skrivepe­ri­ode, sådan uge 8–9‑ish.

Brug eller smid væk 😊.


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *