lektoren

An arrow divider

Læs bedre

7 min­ut­ters læsning
Sid­sels blogindlæg på mfgv­i­den fik mig til at fiske et  læsekur­sus frem, hvor vi trænede læseteknikker og læse­hastighed på HH 1. år.

Jeg har gemt et elevc­i­tat fra en evaluering :

Helle: Fra 170 til 500 ord i minuttet.

”Jeg synes alle men­nesker på jor­den skulle prøve læsetræn­ing, for selvom det måske lyder kedeligt er det godt. Og lige­som mig kan man forbedre sig helt vildt meget, og man bliv­er rigtig glad bagefter”

Elev­erne var glade for det, for­di de alle kunne måle at deres læse­hastighed var steget. Mange for­doblede den.

Måske skulle man tage det op igen. For som Eva også anty­der har de sociale medi­er og vores (ja, mig selv inklu­sive)  “online 24–7” adfærd vel efter­hån­den gjort det svært at læse uforstyrret i læn­gere stræk. Det vil sige at unge men­nesker i dag måske slet ikke har prøvet at komme i “flow” , at fort­abe sig helt og alde­les i en god bog efter de første 20–30 siders opvarmning.

Kilde: Erin Kelly, Flickr, (CC) http://www.flickr.com/photos/ekelly89/
Kilde: Erin Kel­ly, Flickr, (CC)
http://www.flickr.com/photos/ekelly89/

Jeg brugte en glim­rende grund­bog, der hed­der “Læs bedre” af Annie Mygind og Stig Wind­ing, og jeg ful­gte vist nogen­lunde denne plan:

 

Lek­tion 1: Præsen­ta­tion af for­løb og måling af “før”-læsehastighed.

1)      Indle­dende skriftlig screen­ing om læse­van­er. Hvad læs­er I , hvornår hvor­dan hvorfor.

2)     Måling af læse­hastighed vha  nov­ellen Leif David­sen “Ti min­ut­ter i vor tid.”

Instruk­tion: Det er ikke en konkur­rence, lad jer ikke dis­tra­here af side­man­dens hur­tighed. Der skal svares på spørgsmål bagefter, vær stille indtil alle er færdi­ge. Husk at tage tid.

 

Lek­tion 2:

1) Lek­tie: vælge bog!  => lægge indi­vidu­el træn­ings­plan ( se s. 33) Sørg for at prøve alle teknikker flere gange

(sportsin­ter­esserede læs bog om michael lau­drup eller lance armstrong.)

Intro­duc­ere til de forskel­lige teknikker. Læs selv om dem og find en der pass­er dig!

 • Hur­tiglæs­ning – pres dig selv op i tempo
 • Spurtelæs­ning
 • 5–5‑5-læsning
 • A‑B-C træn­ing
 • Langkøring

2) trans­par­ent (ja, det var 2005!)  m. pluk af elev­ernes vur­der­ing af egne  læse­van­er fra time 1.

 • Diskus­sion om citater­ne. Hvor­for gym­nasial udd. hvis man ikke kan lide at læse??
 • Gen­nem­gang af klassens læsetest.
 • Skriv rigtige svar på tavlen
 • Trans­par­ent med klassens læsehastighed.
 • Indi­vidu­elle mål: Øge læse­hastighed med 50% (om et par uger tager vi en ny test!)

 

Lek­tion 3:

1) Gen­nem­gang af læse­processen – elevbog kap. 2

Læs­ning er afkod­ning og forståelse. Bogstav­erne afkodes til ord og sæt­ninger – og herefter forståelse.

Hjer­nen har brug for for­forståelse for at kunne sætte tin­gene sam­men. Der­for godt at starte med et overb­lik over tek­sten. Hvis man læs­er for lang­somt får hjer­nen for lidt at lave – den find­er selv på noget andet => man­glende koncentration!

Dvs. hvis man læs­er for lang­somt kan det gøre, at man har svært ved at kon­cen­trere sig!

2) Øvelse: Iagt­tagelse af læsning.

Hvor­dan læs­er du egentlig? Observér 1 min­uts læs­ning hos jer hver. Læs kapi­tel 3 i elevbogen.

(se elevbog s 18 – gen­nemgå grundigt – læs højt!)

=> skal give idé om, hvad man skal være opmærk­som på hos sig selv.

Obser­vatøren noter­er følgende:

 • Øjen­bevægelser: Hvor mange gange fly­ttes øjnene pr lin­je? Antal fik­sa­tion­er — Er der nogle regres­sion­er (tilbage i teksten)
 • Hov­ed­bevægelser?
 • Bevægelser i taleorganer?
 • Indre stemme?
 • Pegen?
 • Man­glende koncentration?

Byt notater – du skal skrive obser­va­tion­erne af din egen læs­ning ind i træningsdagbogen.

3) Valg af bog til langkøring.

Gen­nem­gang og afprøvn­ing af A‑B-C meto­den (i val­gte roman)

 • A‑perioden : Almin­deligt i 3 min­ut­ter. Sæt prik og tæl sider op.
 • B‑perioden: Hur­tiglæs­ning i 6 min­ut­ter. Sæt prik og tæl sider op.
 • C‑perioden: Spurtelæs­ning i 3 min­ut­ter. Tæl dobbelt så mange sider frem, som du læste i B – peri­o­den – og forsøg at nå dertil.

Afspænd­ing af øjnene. Føre træn­ings­dag­bog – nu får I tid, så skriv lidt mere! . Vis forskel­lige træn­ings­dag­bøger – og hvor­dan man ikke skal gøre  – spørg hvor­for de ikke bruger mod­ellen…? . Intro­duc­ere til langkøring.

 

Lek­tion 4 (lek­tie s. 52–56)

 1. Grundtræn­ing — brug af fartkor Læse 10 min. med brug af fartko­rt. Hold postko­rtet lige over det du lige har læst. Forhin­dr­er regres­sion (at øjnene far­er tilbage til en tidligere lin­je.),  Skriv stiko­rd til træningsdagbogen.
 2. Avanceret læs­ning: Læs­nin­gen er mål­ret­tet efter tek­st­typer og læseformål
 3. Sam­tale om pas­siv læs­ning: at læse tek­ster ord for ord uden at tænke over ind­hold­et — se def. s. 54 i bogen Hvad er karak­ter­is­tisk for den avancerede læs­er? læse­for­mål,  læseteknikker, fx hur­tiglæs­ning, skim­ming, overb­lik­slæs­ning, nær­læs­ning og studielæs­ning. Spørgsmål og diskus­sion – erfaringer med at være pas­siv læser?
 4.  Gen­nemgå Overblikslæsning
 • For­mål: At øge for­forståelse af den tekst man skal arbe­jde videre med
 • At finde ud af om man kan bruge bogen/teksten til en opgave, fx
 • Teknik: Man snuser til tek­stens cen­trale dele — Læs­er tek­stens cen­trale dele: Indholdsfortegnelse
 • Forskel til skim­ming: Man forsøger at finde ud af, hvad hov­edem­net er, og hvor­dan tek­sten er bygget op
 • Trick: Når du har overb­lik, ved du hvilke dele af tek­sten du helt eller delvist kan springe over – og hvor du skal nær­læse! =>tids­be­sparende
 • Øvelse 1: En af tre: Øvelse i elevbog s. 70 med tysk/spansk bog (hvis de har den med)
 • Øvelse 2: Overb­lik­slæs­ning i roma­nen. Efter 10 min. skal du kunne forudsige bogens emne, han­dling, hov­ed­per­son­er, tid/sted, tema og hov­e­dideerne i bogen. Notater i træningsdagbogen.
 • Øvelse 3: (Overb­lik­slæs­ning af resten af kap. 4 i elevbo­gen. I skal kunne fork­lare hvilke læseteknikker og forståelsesstrate­gi­er der findes)

 

Lek­tion 5: Langkøring

Elever læs­er uaf­brudt i 60 min­ut­ter. Og vi målte vist­nok bagefter læse­hastighe­den. Der var en skriftlig aflev­er­ing efter kurset:

 

Rapport om din udvikling som læser

Omfang: 700 ord +/- 100. Vedlæg træn­ings­dag­bog som bilag.

Sørg for at bruge skrift­stør­relse 12 og sæt lin­jeaf­s­tand til 1½

Rapporten skal indeholde:

Beskriv­else af, hvor­dan du læste før kurset

Beskriv­else af din træning

-          skit­sér dit træn­ing­spro­gram. Fortæl hvor­dan, hvor ofte og hvor længe du har trænet. Gør rede for hvilke træn­ings­former du har val­gt og hvor­for. Gør rede for, hvad og hvor meget du har læst – titler og læse­hastighed. (Her skal du selvføl­gelig bruge din træningsdagbog)

Beskriv­else af langkøringslæsningen

-          hvor­dan oplevede du det at læse i 60 min. i træk? Var du i stand til at øge tem­po­et til sidst og læse hur­tigere end din indre stemme?

Din sam­lede vur­der­ing af læsetræningen

-          vur­der­ing af trænin­gen både hjemme og i skolen. Hvilke resul­tater har du opnået? Sam­men­lign dine resul­tater med sta­tis­tikkerne i grund­bo­gen s. 44. Hvad har du fun­det ud af om dine egne læse­van­er (eller uvan­er), både ved lek­tielæs­ning og fritid­slæs­ning? Hvilke læseteknikker bruger du til hvad? Hvor har du evt. brug for mere træn­ing? Hvad vil du gøre for at blive en bedre læs­er fremover?

Rap­porten skal afleveres sen­est d. 11/10. – evt. via mail.

God arbe­jd­slyst  — Lars

 

P.S. Det har taget mig en time at skrive dette indlæg. Hvad skal der til for at man må tid­sreg­istrere viden­del­ing, som Lars Due Arnov skriv­er om her ? Jeg vil påstå at de mange under­vis­nings­blogs er med til at skabe bedre under­vis­ning for vores elever. Men det er jo svært at måle!

Nå, det er vist et andet blogindlæg. 🙂


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

2 svar til “Læs bedre

 1. Sidsel Avatar
  Sidsel

  Selvføl­gelig må du tid­sreg­istrere! Når du skriv­er dette indlæg for­bered­er du jo et for­løb og eval­uer­er et gam­melt (og ret­ter det til?). Når mine indlæg er reflek­sion over min under­vis­ning og/eller tilret­ning til næste gang, så er det en del af min for­bere­delse (og “efter­bere­delse”).

 2. Lars Henriksen Avatar

  Tak, Sid­sel. Så skriv­er jeg i Lec­tio at du har god­k­endt det. 😉

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *