lektoren

An arrow divider

Flygtninge og solidaritet

2 min­ut­ters læsning
Afrikanske bådflygtninge, der ankommer til den spanske kyst.

Når en asy­lan­søger ankom­mer til EU siger reglerne, at ansøgnin­gen om asyl skal behan­dles i det land, som de først ankom til. Dan­mark har her en geografisk fordel;  vi læg­ger langt væk fra ver­dens fat­tig­ste kon­ti­nent, Afrika.

Mid­del­havs­lande som Spanien, Ital­ien og Mal­ta er til gengæld ved at drukne i asy­lan­søgere fra Afri­ka, skriv­er Infor­ma­tion.

Nu fores­lås det at ophæve reglen om asyl­be­han­dling i det første land man kom­mer til for at aflaste mid­del­havs­lan­dene. Det kan betyde at Dan­mark skal mod­tage, sags­be­han­dle og give asyl til flere asy­lan­søgere. “I peri­o­den 1997–2007 sendte Dan­mark 11.114 asy­lan­søgere tilbage til et andet EU-land, mens vi selv tog imod 3.943.” (Infor­ma­tion)

Vi har alt­så sendt 3 gange så mange til sags­be­han­dling i andre EU-lande, som vi selv har behandlet.

Dan­mark har som bek­endt for­be­hold over­for samar­be­jde på asy­lom­rådet, men har alligev­el via en særlig aftale kun­net drage fordel af samar­be­jdet ved at sende asy­lan­søgere retur til det første EU-land, de ankom­mer til. Det er denne ret, som nu kan blive sus­penderet — eller helt afskaffet?

Den danske regering synes det er en dårlig idé, da det vil fremme asyl­shop­ping, og DF er selvføl­gelig helt oppe i det røde felt — denne sag kom­biner­er to af deres mærke­sager, nem­lig mod­stand mod ind­van­dring og EU. Men pga vores for­be­hold har vi ikke adgang til at diskutere forslaget, som alt­så alligev­el vil påvirke vores sit­u­a­tion. De andre lande i EU vil da undre sig over, at et af de rigeste lande ikke kan være med til at løse denne opgave.

“Asyl­shop­ping”. Man ser det for sig. En afrikan­er  ud over butikkerne i EU-ind­køb­s­cen­tret og væl­ger kræsent det bed­ste land at bo i. Ordet i sig selv illus­tr­erer de store forskelle på lev­evilkår i EU og Afrika.

Prob­lemet kunne løs­es ved at for­mulere fælles asyl- og ind­van­dringspoli­tik i EU. Bom færdig. Det ville blive nogle uhyggeligt vanske­lige og kom­plicerede forhan­dlinger, det er selvføl­gelig et meget ømt poli­tisk område , og det aktu­alis­er­er igen diskus­sio­nen om forhold­et mellem nation­al­statens suverænitet og spørgsmålet om vi skal være Europas forenede Stater.

Dan­mark skal ophæve for­be­hold­et over­for samar­be­jde på fly­gt­ninge­om­rådet. Men det bliv­er nok ikke så længe DF udgør det par­la­men­tariske grund­lag for regeringen.

Til decem­ber vil vi sikkert tale om sol­i­daritet i forbindelse med kli­matop­mødet. Og Anders Fogh opfor­drede i går til sol­i­daritet i NATO.  Så må vi også være der, når de andre har brug for os.


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

Ét svar til “Flygtninge og solidaritet

  1. solveignh Avatar

    Godt skrevet ! det er en dejlig infor­ma­tiv lille artikel, med gode kilder 🙂
    så må vi bare håbe at der bliv­er gjort noget ved prob­lemet, men vi kan vel ikke fore­vigt blive ved med at smide folk ud?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *