lektoren

An arrow divider

DK er besat af DF!

2 min­ut­ters læsning
I en band­balle (!) af en kro­nik i Poli­tiken sam­men­lign­er Malene Fenger-Grøn­dahl, Rune Engel­breth Larsen og Flem­ming Chr. Nielsen Dan­sk Folkepar­tis ind­fly­delse i dan­sk poli­tik med tyskernes på samar­be­jd­sregerin­gen under besættelsen.

Kro­nikken er guf til en sprog- og argu­men­ta­tion­s­analyse. Pia Kjærs­gaards ‘opkast’ fly­der ned over tv-skærmene og koryfæer som B.S. Inge­mann og Jens Bagge­sen bruges som autoriteter. Det ser man ikke ofte i debatten!

Dråben, der har fået bægeret til at fly­de over for kro­nikør­erne, er vist den drama­tiske og vold­somme ryd­ning af Bror­sons kirke nat­ten til den 13. august i år.

“Vi har set inde­spærrede nød­st­edte i asylle­jre blive knækket psykisk og begå selv­mord, og nu har vi også set ordens­magten tvinge fly­gt­ninge ud af et kirkea­syl midt om nat­ten, for­di Dan­sk Folkepar­ti kræver irakiske mænd, kvin­der og børn tvangs­de­porteret til et land, hvor de vil  ære i over­hæn­gende livsfare!”

Det er alt­så DF, som har beor­dret ryd­nin­gen af Bror­sons kirke, forstår man.

Man kan nok synes, at ryd­nin­gen var unødigt bru­tal, men hvis irak­erne fik lov at blive i Dan­mark, ville det jo skabe præce­dens — hvis jeg var afvist asy­lan­søger ville jeg smutte op i Rind Kirke­cen­ter og sætte mig. Hele vores asyl­sys­tem ville brase sammen.

Folketinget — ikke DF — ved­tager vores asylpoli­tik. Ven­stre, Kon­ser­v­a­tive og Socialdemokrater­ne har bakket op om hjem­sendelsen, omend måden det gøres på har været kri­tis­eret.  Engel­brecht vil sikkert hævde, at de andre parti­er er bange for DF og bange for væl­gernes reak­tion, hvis de ved­tager en særlov og lad­er irak­erne blive.

Hos fly­gt­nin­genævnet kan man læse om nogle af de sager, de har behan­dlet.  En kris­ten fam­i­lie med to vok­sne og to børn har fået ophold­stil­ladelse, for­di kristne for­følges. En kur­der fra det nordlige Irak har fået ophold­stil­ladelse, for­di han risik­er­er at blive “æres­dræbt” af fam­i­lien til en pige, han var sam­men med. Man kan også læse om en del sager, hvor asy­lan­søgernes iden­titet ikke har kun­net fast­slås. De bliv­er afvist.

I sam­men­lignin­gen med besæt­telses­ti­den er Rune Engel­brecht alt­så mod­stands­bevægelsen. Uanset hvad man men­er om dan­sk asylpoli­tik er det usmageligt selvpro­mov­erende og mis­brug af de men­nesker, der sat­te livet på spil i kam­p­en mod tyskerne.


Udgivet

i

,

af

Tags:

Kommentarer

4 svar til “DK er besat af DF!

 1. John Zederkof Jessen Avatar
  John Zederkof Jessen

  Jeg læs­er nu kro­niken — ikke som en sam­men­lign­ing med mod­stands­bevægelsen — men som en ny mod­stands­bevægelse, som tager til gen­mæle mod — bevares — lovligt gen­nem­førte beslut­ninger i folketinget — beslut­ninger, som klart bær­er Dan­sk Folkepar­tis sig­natur. Disse beslut­ninger og deres kon­sekvenser ser jeg også som had­bærende i forhold til min­dretal i Dan­mark. Jeg synes at retorikken fra Dan­sk Folkepar­ti klart kende­teg­n­er dette — og det er vel legit­im at kalde til mod­stand mod en hold­ning, der i sit væsen inde­bær­er had og for­føl­gelse af min­dretal — eller hur?? Uanset om nok så mange synes at det er ok??

 2. Michael R. Laursen Avatar

  Per­son­ligt ville jeg have håbet at en Adjunkt der under­vis­er i His­to­rie og Dan­sk og derved for­mer unge sind netop ville kunne se om bag mediebilledet og med his­to­rien in mente se, som disse kro­nik skri­vere, hvorledes DF taler til den indre svine­hund og bruger had som retorik… Ja ryd­nin­gen af Bror­son kirke var et folket­ingsan­liggende og juridisk set ior­den — men måden hvor­på det skete var dik­teret af DF trods den tvivl FN rejs­er om mulighe­den for at sende folk retur til Irak.

  Og hvad med hele Islam/Burka skræmme bilelderne som DF har stået for og som K og V nu føler sig tvunget til at bakke op nag for at sikre DF’s fort­sat­te støtte.… Som his­to­rie lær­er burde du om nogen kunne se og drage para­lel­erne til 30’ernes Tyskland…

  Det er abso­lut på tide at gøre mod­stand mod ødelæggelsen af den danske kul­tur og dets frihedssind!

 3. Ebbe Avatar
  Ebbe

  Som Michael R. Laursen for­ven­ter jeg, at en adjunkt der under­vis­er i His­to­rie og Dan­sk og derved for­mer unge sind, netop vil være i stand til at se igen­nem mediebilledet og indse at der gåes til kamp for frisind og tol­er­ance, lib­er­al­isme og human­isme. Der er tale om en ny bevægelse. For­fat­terne af man­i­festet trækker på his­toriske per­son­er, organ­i­sa­tion­er og hæn­delser for at give ini­tia­tivet en his­torisk indgangsvinkel — hverken mere eller min­dre. Nu er du vist med.

 4. Adjunkten Avatar

  Tak for jeres kommentarer.

  Jeg har heller ingen sym­pa­ti for DF’s retorik i deres hule­mand­skam­pag­n­er “Giv os Dan­mark tilbage” (http://adjunkten.wordpress.com/2008/06/18/kamp-om-natasjas-gi-mig-danmark-tilbage/) og “Thi kendes for ret” med en dom­mer i bur­ka, så vidt jeg husker.

  Men at kro­nikken skulle være udtryk for “frisind, tol­er­ance og human­isme” har jeg svært ved at se. Asylpoli­tikken har opbakn­ing fra et fler­tal i folketinget, men kro­nikør­erne angriber i en hade­fuld tone en gruppe i sam­fun­det, et lovligt poli­tisk par­ti, nøjagtig som de skos­er DF for at gøre. 

  Jeg synes det er bekym­rende, at vi polaris­er­er debat­ten og graver så store grøfter — at der ikke er plads til flere nuancer. Vi er nede på “Du er enten racist eller halalhippie”-niveauet, og det synes jeg, vi skal bekæmpe.

  Jeg kan da godt se, at man kunne argu­mentere for, at Dan­mark har et særligt ans­var pga. Irak-kri­gen, og det kunne tale for en særlov, og her­regud, det er ganske få men­nesker. På den anden side vil det for­mentlig skabe prob­le­mer for fremti­dens asylpoli­tik. Hvor­dan kan I være så sikre på at det er det eneste rigtige?

  @ Ebbe : Som under­vis­er i dan­sk og his­to­rie er jeg stødt på mange bevægelser, som trækker på citater fra his­toriske per­son­er ude af deres kon­tekst og tager dem til indtægt for deres egne syn­spunk­ter. Fx fas­cis­terne og nazis­terne. Så jo, jeg er vist med 🙂

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *