lektoren

An arrow divider

DHO i en AI-tid

4 min­ut­ters læsning

På min skole har jeg været med til at lave en ny mod­el for for­lø­bet i 1.g, hvor elev­erne skal skrive opgave i dan­sk og his­to­rie. Vi laver en kraftigere stil­lad­ser­ing af skrive­processen ved at slå for­lø­bet sam­men med dan­sk-lære­pla­nens krav om et for­løb i 1.g om faglig skrivn­ing og giv­er his­to­rielær­eren timer til at under­vise i at skrive en redegørelse.

I en AI-tid er det nok også end­nu vigtigere at lade elev­erne lave del­pro­duk­ter og bruge AI sam­men med den.

1) Intro : Hvad er en DHO? : Lek­tie: Ex DHO fra skrivemålet?
a. Faglige mål for SRP (!) – DHO som første fællesfaglige for­løb – FF i 2. og 3.g
b. Den vid. basis­mod­el: Spørgsmål, empiri, metode.
c. Fagsprog
d. Evt. tak­sonomi­er
e. Evt. intro til DHO-emnet, evt. tid til en første brain­storm til spørgsmål.

2) DHO-for­lø­bet kør­er. Ca. 7+7 lektioner

3) Skrive­fase: Faglig skrivn­ing i dan­sk kør­er par­al­lelt med redegørelses­for­løb i historie:

Dan­sk: Faglig skrivningHis­to­rie: Redegørelsesforløb
Hvad er viden­skab?  Evt. lek­tie fra videns­møn­stre, ny udgave 2019   Spørgsmål, empiri, metode, fag­be­gre­ber. Bevægelsesquiz.  

Brain­storm. Overvej 2–3 mulige spørgsmål du vil under­søge. Skaf empiri, der kan bel­yse dit spørgsmål – både fik­tion (da) og non­fik­tion (hi) mate­ri­alesøgn­ing og læs­ning. Find mindst 3 bøger og 3 hjemmesider. Bestil bøgerne hjem. Beg­y­nd at overb­lik­slæse mate­ri­ale for at finde ud af, om du kan bruge det.    AI: ”Fores­lå fik­tion, der han­dler om..” ”Hvad han­dler tek­sten X om?” (mhp om man kan bruge mate­ri­alet)   Pro­duk­tkrav: 1 side i OneNote med spørgsmål + titler  

Fag­be­gre­ber
- gæt faget – find fag­be­gre­berne (opgave)   Find faglige skrive­han­dlinger fra dine aflev­eringer – præsen­tere en teori Begrundelser/argumentation i nv, samf.vid, hum.  PEE-mod­ellen,   Opgave i OneNote: Skriv et analy­seaf­s­nit til DHO, hvor du bruger fag­be­gre­ber fra dan­skfaget.   Prøv herefter at bruge AI til det. Hvilket afs­nit er bedst?  

Skærm­fri læse­time. Tag en bog med til timen og læs i mindst 30 min­ut­ter i træk med dit spørgsmål i baghovedet. Skriv lidt not­er, når du find­er noget, du kan bruge. Læsel­og i OneNote?  

Lav dis­po­si­tion til din DHO so far. Byt med side­mand – giv inspi­ra­tion.  
Skriv­time til minidan­skaflev­er­ing med fordy­belses­tid – rettes?  

Word – ind­holds­forteg­nelse, lit­ter­aturliste, citat­teknik. + evt. opgave i sprog­lig kor­rek­thed.   Skrivtime
Hvad hulen er en ”redegørelse”? Læse DHO-redegørelsen og sam­men­ligne med lit­ter­aturlis­ten Overve­je eget DHO-spsm./problemformulering. Hvad skal jeg redegøre for?  

Brain­storm. Overvej 2–3 mulige spørgsmål du vil under­søge og skriv dem ind i OneNote. Skaf empiri — mate­ri­alesøgn­ing og læs­ning. Find mindst 3 bøger og 3 hjemmesider. Bestil bøgerne hjem. Beg­y­nd at overb­lik­slæse mate­ri­ale for at finde ud af, om du kan bruge det.   Pro­duk­tkrav: 1 side i OneNote med spørgsmål + titler     

AI i his­to­rie
”Lav en redegørelse for..” => inspi­ra­tion til eget mate­ri­ale, nye ord og begre­ber man selv kan researche videre på.
”Hvad han­dler tek­sten X om” (er den rel­e­vant for mit spørgsmål?)Stil spørgsmål, som er rel­e­vant for dit konkrete emne => brug svar til at søge mere mate­ri­ale.  

Læse­time – fordy­belses­tid – evt. læsel­og  

Fag­be­gre­ber og metoder i his­to­rie. Fag­grup­pens fælles skriv?  

Skriv­time. Opgave i OneNote: Skriv et analy­seaf­s­nit om en af dine kilder i his­to­rie, hvor du bruger fag­be­gre­ber. Byt med side­man­den, der skal finde fag­be­gre­berne – ex på pro­jek­tor.   Word – citat­teknik og referencer 
  
  • Skrivedage. ”Opgave­for­mu­ler­ing” udleveres – herefter er AI for­budt.

Jeg fores­lår at elev­erne så vidt muligt selv får lov at bakse med at lave opgave­for­mu­ler­ing og finde mate­ri­ale på det niveau, de er på. Hvis vi føl­ger den viden­sk­a­belige basis­mod­el, så skal elev­erne for­mulere et hv-spørgsmål og finde empiri og analy­sere empiri i de to fag og lave en kon­klu­sion på det. Jeg synes ikke vi skal bede om diskussion/vurdering efter Blooms tak­sono­mi i 1.g.

Hvor­dan kør­er I DHO på din skole?

(billede gener­eret af Co-pilot/­Dal­l‑E)


Udgivet

i

af

Tags:

Kommentarer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *