Kategori: Skriftlig dansk

 • Om at skrive essay

  Om at skrive essay

  Ordet ‘essai’ stam­mer fra fran­sk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Mon­taigne i 1580. Ordet bety­der nærmest ‘forsøg’, ‘udkast’ eller ‘under­søgelse’. Lit­terært beteg­n­er essayet en kor­tere prosatekst, hvor skriben­ten reflek­ter­er over et almen­men­neske­ligt emne og kry­dr­er sin tekst med per­son­lige oplevelser eller obser­va­tion­er. En lille hverdags­de­tal­je eller per­son­lig…

 • Novelleanalyse — litterær artikel

  Novelleanalyse — litterær artikel

  Tekstanalyse kræver læsning Læs tek­sten mere end én gang — Helst 3–4 gange. Der dukker nye ting op for hver gen­nem­læs­ning (prøv selv!). Tag notater, mens du læs­er. Skriv ned, hvad der undr­er dig, eller notér sted­er, du vil citere. Du kan evt. sam­le notater under forskel­lige punk­ter: Miljø, fortæller, sprog, osv. Disse notater hjælper…

 • Basisgrammatikøvelser

  Jeg faldt lige over Sprog­bo­gen — mass­er af gode øvelser til elever med små og store gram­ma­tiske prob­le­mer, som forskellen på ligge/lægge, nutids‑r og det klas­siske jyde-prob­lem med ‘hans/hendes/sin/sit’. Når jeg ret­ter smider jeg et direk­te link i bun­den af elevens opgave til øvelserne. For en sikker­heds skyld bør man afsætte under­vis­ningstid til at elev­erne laver…

 • Skriv en god kronik

  Skriv en god kronik

  - e‑pistel om at skrive kro­nik bereg­net på gym-elever. Før skrivefasen 1)      Læs opgave­for­mu­lerin­gen grundigt!  Under­streg alle kro­nikkens nøgle­ord, så du sikr­er dig at du svar­er præ­cist på det, du bliv­er spurgt om. 2)      Læs tek­sterne flere gange grundigt – som med fik­tion, så læg­ger man mærke til flere ting ved 3.–4. gen­nem­læs­ning. (Jo, man gør!)…