Kategori: Undervisning

 • AT vejlede eller ikke at vejlede

  AT vejlede eller ikke at vejlede

  Nu hvor denne sæsons AT-eksamin­er og årsprøver er gen­nem­førte, har jeg spekuleret lidt over et dilem­ma, når man vejled­er elev­erne som dansklærer. Man lad­er sig nogle gange rive lidt med af en idé og et emne, hvor man skal bruge et hjørne af det kæm­pe­store dan­skfag, som man ikke har under­vist elev­erne i. Det bliv­er…

 • Noter fra ministerens åbning af uddannelsesforum

  Uddan­nelses­løft er gået i stå — især dren­gene falder fra . Neg­a­tiv social arv. Samme udfor­dringer i ændre lande . Brug af sociale medi­er i unv. Nordisk råd har gang i stort pro­jekt om klimatopmødet Nyt nordisk køkken — ny nordisk Skole. Vi vægter klasse­fæl­lesskab . Vi skal kom­binere teori og prak­tik i langt højere…

 • Miljø og vækst – COP15 i historisk perspektiv

  Intro – Førindus­trielle sam­fund og miljøet     Intro­duk­tion: Peter Mad­sen “Økolo­gi og his­to­rie”  kap. 1–2 , s. 9–16 Indus­tri og land­brug —  PM kap. 3, s. 16–23 Reak­tion­er: Hold­ninger til miljøet. “Dyb­deøkol­o­giske” stand­punk­ter vs. fx Lom­borg (uddrag af “Køl af” , 2007) Reak­tion­er: Miljølov­giv­ing fra ca. 1973. Brundt­land, Rio, Kyoto. PM. I‑lande vs. U‑lande. CO2-emis­sion og udvikling­shen­syn…

 • Gyldendal halser efter Wikipedia

  Da første bind af Den Store Danske Encyk­lopæ­di udkom i 1994, ville jeg frygtelig gerne have mine akademik­erf­in­gre i det. Ethvert dan­net men­neske bør da have 20 bind blåmel­eret bag­grundsv­i­den til at tyn­ge reolen med, tænk­te jeg. Men jeg havde lige lært, hvad SU-klip var, og de 20 bind ville koste den nette sum af 20.000…

 • Gym-elever udgiver ny single på Youtube

  Radio­heads sen­este ini­tia­tiv har nu inspir­eret andre store bands til at følge trop. Du kan selv bestemme, hvor meget du vil give for at se den helt nye sin­gle med Gabe, Anders og Mads på Youtube. Kilder tæt på ban­det påstår hård­nakket at tek­sten han­dler om Karen, en fig­ur i en roman­tisk tekst af Thoma­sine…