Kategori: Dansk

 • Skriv en debotartikel

  Skriv en debotartikel

  Her er et bud på en opgave, hvor elev­erne skal bruge en chat­bot som kog­ni­tiv partner: Debotartikel Parop­gave. Skriv et debatindlæg med hjælp fra en chat­bot, og vur­dér chat­bot­ten som værk­tøj imens I arbejder. Del ét Word-doku­ment med din makker og upload én gang i Lec­tio for både din makker og dig. (Sæt 2 flueben,…

 • Strid om sønderjysk nedbør

  Strid om sønderjysk nedbør

  Inspir­eret af Fabers fæl­lessang har jeg lavet et for­løb i dan­sk til 1.g om “dan­marks­billed­er på vers”, som egentlig bare er læsning/analyse og indimellem afsyn­gn­ing af gode tek­ster, som på en eller anden måde portræt­ter­er Danmark. I en af disse timer har vi arbe­jdet med Sig­urds Bar­rets gendigt­ning af “Det haver så nyli­gen reg­net” og…

 • Shitstormens anatomi

  Shitstormens anatomi

  “I gym­nasi­et burde man arbe­jde med Shit­stor­mens anato­mi” stod der vist nok sådan ca. et sted i Vin­cent Hen­dricks og Camil­la Mehlsens udmærkede “Hvor­dan bliv­er vi dig­i­talt dannede”.  Okay så. Her er et halvfærdigt 7–8 lek­tion­ers for­løb i betaver­sion på det. Hvis du har arbe­jdet med noget lig­nende, så hør­er jeg meget gerne om det.…

 • Essay om sprog og identitet

  Essay om sprog og identitet

  Skriv et essay om sprog­ets betyd­ning for vores iden­titet, herun­der, men ikke udelukkende, nation­al iden­titet. Ind­drag faglige begre­ber og eksem­pler fra dan­skun­dervis­nin­gen og tag udgangspunkt i neden­stående sta­tu­sop­da­ter­ing og artiklen “Dan­skhed er en mod­erne opfind­else”.    

 • H.C. Andersen “Noget” (1858)

  H.C. Andersen “Noget” (1858)

  “Jeg vil være Noget!” sagde den æld­ste af fem Brø­dre, “jeg vil være til Nytte i Ver­den; lad det være nok saa ringe en Still­ing, kun at det er godt, det jeg udret­ter, saa er det Noget. Jeg vil lave Muursteen, dem kan man ikke und­være! saa har jeg og gjort Noget!” “Men noget alt­for lidt!”…

 • Om at skrive essay

  Om at skrive essay

  Ordet ‘essai’ stam­mer fra fran­sk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Mon­taigne i 1580. Ordet bety­der nærmest ‘forsøg’, ‘udkast’ eller ‘under­søgelse’. Lit­terært beteg­n­er essayet en kor­tere prosatekst, hvor skriben­ten reflek­ter­er over et almen­men­neske­ligt emne og kry­dr­er sin tekst med per­son­lige oplevelser eller obser­va­tion­er. En lille hverdags­de­tal­je eller per­son­lig…