lektoren

An arrow divider

Metaforer

Billedskemaer og metaforer

 1. Hvor­for hed­der det ‘ude på net­tet’, men ‘inde på herning-gym.dk’ (eller gør det det?)
 2. Dan­mark er langt bagud mht. ryger­poli­tik. Hvilket billedske­ma er anvendt?
 3. Se på føl­gende to udsagn, der han­dler om, at EU har optaget nye medlem­mer og diskutér forskellen:
  Udsagn 1: Unio­nen bred­er sig.
  Udsagn 2: EU udvides.
 4. Find metafor­erne i denne tekst: “Det sker jo, at livet plud­selig bliv­er et hav af mulighed­er, så mange, at bare tanken om at vælge kan sætte et men­neske helt i stå. Var det det, der skyllede den faste grund bort under hen­des fød­der, en uen­de­lighed af mulighed­er, en storm­flod af fri­hed, som et almin­deligt men­neske, der var uvant med at bestemme selv, kunne gå hen og drukne i?” Gæt hvilken aktuel roman, tek­sten stam­mer fra.
 5. Find metafor­erne i neden­stående horoskop-tekst og iden­ti­ficér billedske­maerne bag.

  “Du er gået i hi, men i slut­nin­gen af jan­u­ar vil du igen være på dup­perne. Et men­neske, som står dig nær, vil ønske en afk­lar­ing fra din side, men du er tilbage­hold­ende med at svare. Der er ikke plads til over­fladiske han­dlinger. Tiden er inde til, at du tager dig selv og din fremtid mere alvorligt. Et ældre men­neske giv­er dig et godt råd med på vejen. I marts vil du føle en stærk trang til at friske op på dine omgivelser. Det gør du bl.a. ved at være mere imødek­om­mende. En herlig måned, hvor der blæs­er vin­de, som vil føre dig videre frem i dit liv.”

 6. Læs dagens nyhed­er på en netavis og find et par ex. på brug af billedske­maer og/eller metafor­er. Det må gerne være poli­tikere, der udtaler sig. Analysér, hvor­dan de bruges i sammenhængen.