lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

 • 8: At indsamle og systematisere

  8: At indsamle og systematisere

  Vores elever skal kunne ‘ind­sam­le og sys­tem­a­tis­ere oplysninger om og fra for­tiden’, når de skriv­er DHO og SRP, det er klart, så det er et vigtigt fagligt mål i his­to­rie. Men hvor­dan træn­er man det? På vores gym­na­si­um  bliv­er elev­erne intro­duc­eret til søge­bas­er af vores dygtige bib­liotekar — men jeg kunne nok være bedre til at […]


 • 7: Historieskabt og historieskabende

  7: Historieskabt og historieskabende

    I sam­fundsfag fortæller lær­eren at vi lever i en sen­mod­erne tid, hvor vi har frigjort os fra tra­di­tion­erne og der­for har en “situ­id iden­titet”, som fly­der som kviksand og skifter med vores pro­fil­billede hver uge på de sociale medi­er… I næste lek­tion fortæller vi så elev­erne at de skam er his­to­riesk­abte. Og prøv så […]


 • Ukraine mellem EU og Rusland

  Den 25. maj 2014 var der valg til EU-par­la­mentet i mange europæiske lande. Men der var også par­la­mentsvalg i Ukraine, og det er mindst lige så spændende. Den aktuelle krise i Ukraine bliv­er udlagt som et spil om Ukraines tilhørs­forhold til enten Europa eller Rus­land og nogen obser­vatør­er taler om en tilbageven­den til den kolde […]


 • Cooperative teaching?

  Cooperative teaching?

  I like to pre­pare a new his­to­ry course for my stu­dents,  but it can be very time consuming. If there is a text­book on the sub­ject, you can start from there and add some online mate­r­i­al, but unless you have time for hours of surf­ing, you might not stum­ble upon the BEST online mate­r­i­al for […]


 • Irancartoons 2008

  Irancartoons 2008

  I 2008 blev der afholdt en teg­nekonkur­rence i Iran om den aktuelle kon­flikt i Gaza. Billede #4 er vist­nok fra en tidligere konkur­rence om ytringsfrihed. Hvilken opfat­telse af kon­flik­ten giv­er billed­erne? Hvilke fordele og ulem­per er der ved karikaturteg­ninger som medium? (Note: The car­i­ca­tures are used for edu­ca­tion­al pur­pos­es only. The car­toons have been removed […]


 • Om at skrive essay

  Om at skrive essay

  Ordet ‘essai’ stam­mer fra fran­sk, hvor det første gang blev brugt om en skriftlig genre af Michel de Mon­taigne i 1580. Ordet bety­der nærmest ‘forsøg’, ‘udkast’ eller ‘under­søgelse’. Lit­terært beteg­n­er essayet en kor­tere prosatekst, hvor skriben­ten reflek­ter­er over et almen­men­neske­ligt emne og kry­dr­er sin tekst med per­son­lige oplevelser eller obser­va­tion­er. En lille hverdags­de­tal­je eller per­son­lig […]


Reaktioner

 1. Jeg er nok primært enig med dig og vil tendere til at forbeholde intentionsbegrebet til en aktiv bevidsthed. Men intentionsbegrebet…

 2. Som sædvanlig et godt indlæg fra dig. MEEENNNN, at hævde, at teknologier har intentioner er faktisk ikke besjælinger - eller…


Mest læstMastodon

 • Chi er bange for ki?#ChatGPT i skolen#skolechat https://lektoren.dk/chi-er-bange-for-ki/
 • #Chatgpt 4 genkender billeder og koder hjemmesider ud fra en skitse. Vildt.https://viden.ai/gpt-4-flytter-graenserne-for-kunstig-intelligens-i-undervisningen/
 • What if the #EU built a #migration reception center in international waters in the Mediterranean and set up cheap ferry routes to this […]

Bookwyrm

"Kong Harald bød gøre disse kumler efter Gorm, sin fader og efter Thyre, sin moder, den Harald, som vandt sig hele Danmark og Norge og gjorde danerne kristne"

— Harald Blåtand