lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: Overbliksforløb

  • Danmarkshistorie 1750–2013

    Arbe­jder­bevægelsen Stru­ensee Det køben­havnske bombardement Grundloven 1. ver­den­skrig 2. ver­den­skrig NATO

  • Danmarkshistorien 1700–2013

            Hej ven­ner Vi har val­gt otte billed­er fra dan­mark­shis­to­rien 1700–2013. Alle begiven­hed­erne, som billed­erne afspe­jler, har påvir­ket Dan­mark, som det er i dag. Det er der­for, vi har val­gt disse billeder. Vi har ved val­get af vores billed­er overve­jet, hvad vi men­er, har påvir­ket og udformet det danske land, vi lever […]

  • Danmarkshistorie 1700–2013

      Fri­hedsstøt­ten: Stavns­bån­det ophæves og det er en del af de land­bore­former som senere hen gjorde op med lensvæsenet og den feu­dale samfundsopbygning/produktionsmåde. Dette havde en stor betyd­ning for Dan­mark da fæste­bøn­derne nu ikke kun var bun­det fast til en enkelt god­se­jer. Lib­er­al­is­men var sam­tidig i gang med at vok­sen frem i Frankrig, hvilket lagde […]