lektoren

Blog om undervisning i dansk og historie på gymnasiet

Kategori: 1.y

 • Vigtige begivenheder i Danmark 1700–2013

  Stavns­bån­det ophæves:Slaget på reden: Køben­havns bombardement: Grundloven: Slaget ved Dybbøl: Arbejderbevægelsen: Den store depression: 2. Verdenskrig: Medlem af EU/EF: De glade 60’ere: Medlem af NATO: 9/11:

 • Danmarkshistorie 1750–2013

  Arbe­jder­bevægelsen Stru­ensee Det køben­havnske bombardement Grundloven 1. ver­den­skrig 2. ver­den­skrig NATO

 • Vigtige begivenheder og mennesker fra 1700-tallet til i dag.

                                      Efter bear­be­jdelse af overb­liks­for­lø­bet, har vi lavet en kreativ opgave, til at fremvise, hvilke begiven­hed­er vi især find­er rigtig vigtige for his­to­rien og nuti­dens Dan­mark. Dette er vores visuelle ver­sion på his­to­rien fra 1700-tal­let til i dag. Den […]

 • Danmarkshistorien 1700–2013

          Hej ven­ner Vi har val­gt otte billed­er fra dan­mark­shis­to­rien 1700–2013. Alle begiven­hed­erne, som billed­erne afspe­jler, har påvir­ket Dan­mark, som det er i dag. Det er der­for, vi har val­gt disse billeder. Vi har ved val­get af vores billed­er overve­jet, hvad vi men­er, har påvir­ket og udformet det danske land, vi lever […]

 • Danmarkshistorie 1700–2013

    Fri­hedsstøt­ten: Stavns­bån­det ophæves og det er en del af de land­bore­former som senere hen gjorde op med lensvæsenet og den feu­dale samfundsopbygning/produktionsmåde. Dette havde en stor betyd­ning for Dan­mark da fæste­bøn­derne nu ikke kun var bun­det fast til en enkelt god­se­jer. Lib­er­al­is­men var sam­tidig i gang med at vok­sen frem i Frankrig, hvilket lagde […]